Úprava nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci Kolín, zóně Kouřim nebo Týnec nad Labem, OP vily v ulici Heverova, Kolín IV nebo v OP zámku Červené Pečky, úpravy nebudou posuzovány podle SZ | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Úprava nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci Kolín, zóně Kouřim nebo Týnec nad Labem, OP vily v ulici Heverova, Kolín IV nebo v OP zámku Červené Pečky, úpravy nebudou posuzovány podle SZ


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Úprava nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, památkové zóně nebo "památkovém" ochranném pásmu, kdy takové úpravy nebudou dále posuzovány v režimu stavebního zákona.
 4. Základní informace k životní situaci
  Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci (Kolín), v památkové zóně (Kouřim, Týnec nad Labem) nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky (Kolín IV - ochranné pásmo vily v ul. Heverova čp. 249, ochranné pásmo zámku a obce Červené Pečky), je povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena podle § 17 zákona o státní památkové péči.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Vlastník nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v "památkovém" ochranném pásmu.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Je zamýšleno provedení některé či některých z následujících prací:

  a) stavba, změna stavby, udržovací práce na stavbě, odstranění stavby,

b) terénní úpravy,

c) umístění nebo odstranění zařízení,

d) úprava dřevin, která znamená pouze kácení nebo výsadby dřevin na veřejných prostranstvích.

Tato povinnost se nevztahuje na případy, kdy jde o úpravu nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v "památkovém" ochranném pásmu, a zároveň jde o stavbu, změnu stavby, udržovací práce, umístění nebo odstranění zařízení, jejichž provedením se nezasahuje žádným způsobem do vnějšího vzhledu stávající nemovitosti.

U věcí ve společném jmění manželů je třeba, aby s žádostí druhý manžel alespoň souhlasil (nejedná se o běžnou záležitost) nebo aby jí podali oba manželé. Dle § 714 odst. 1 nového občanského zákoníku v záležitostech týkajících se společného jmění a jeho součástí, které nelze považovat za běžné, právně jednají manželé společně, nebo jedná jeden manžel se souhlasem druhého.

U věcí, které jsou ve spoluvlastnictví, je dle § 1129 nového občanského zákoníku, aby k rozhodnutí o významné záležitosti týkající se společné věci, zejména o jejím podstatném zlepšení nebo zhoršení, změně jejího účelu či o jejím zpracování, třeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů spoluvlastníků. Nedosáhne-li se této většiny, rozhodne na návrh spoluvlastníka soud (počítáno podle velikosti spoluvlastnických podílů na společné věci, do 31. prosince 2013 postačovala většina nadpoloviční).

Pro nakládání se společnými částmi domu, v němž jsou vymezeny bytové a nebytové jednotky, nový občanský zákoník uvádí dva režimy rozhodování. Je vázáno na skutečnost, zda se rozhoduje na zasedání shromáždění vlastníků jednotek nebo mimo zasedání.

 • Podle § 1206 odst. 2 nového občanského zákoníku je shromáždění způsobilé usnášet se, pokud jsou přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí nový občanský zákoník vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek. Stanovy sdružení vlastníků jednotek nebo zákon mohou vyžadovat vyšší počet hlasů.

 • Podle § 1214 nového občanského zákoníku v případě rozhodování mimo zasedání je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila většina všech vlastníků jednotek, přičemž stanovy mohou vyžadovat vyšší počet hlasů. Mění-li se však všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech, nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek.

Do 31. prosince 2013 byla rozhodná kvora ¾ většina nebo 100 % vlastníků jednotek. 

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Písemnou žádostí např. na formuláři odboru .

8. Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, Zámecká 160 Kolín I

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Kde: Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, Zámecká 160 Kolín I
S kým: referenti SÚ
Kdy: v úředních hodinách SÚ: v pondělí a ve středu 8:00–17.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
ZÁKLADNÍ OBSAH A PŘÍLOHY PODÁNÍ
a) přesnou identifikaci dotčených nemovitostí (zejména podle údajů v katastru nemovitostí, tj. číslo popisné u staveb nebo parcelní číslo u pozemků),
b) stručný popis zamýšlených prací.
B. PŘÍLOHY PODÁNÍ
a) doklad o vlastnictví nemovitosti (například výpis z katastru nemovitostí),
b) doklad o oprávnění spravovat nebo užívat nemovitost (platí pouze pro uživatele nebo správce),
c) (projektová) dokumentace, zpracovaná podle požadavků stavebně právních předpisů a odsouhlasená odborným pracovištěm Národního památkového ústavu středních Čech 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost o vydání závazného stanoviska k zamýšlené obnově nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty jsou stanoveny ve správním řádu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Pokud žádost podává správce nebo uživatel nemovitosti, je účastníkem řízení vždy také vlastník nemovitosti.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Podání lze učinit elektronicky

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou  se provádí zákon České národní rady  č. 20/1987  Sb., o  státní památkové péči, v platném znění. 

18. Jaké jsou související předpisy
Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikovaná pod č. 73/2000 Sb.m.s.
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), publikovaná pod               č. 99/2000 Sb.m.s.
Evropská úmluva o krajině, publikovaná pod č. 13/2005 Sb.m.s.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon) v platném znění 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Písemné odvolání, které se podává u správního úřadu, který ve věci rozhodl; o odvolání rozhoduje krajský úřad.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Za provedení úprav uvedených v bodě 2 tohoto popisu bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo za nedodržení podmínek určených v tomto závazném stanovisku je možné uložit fyzické osobě, fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě pokutu až do výše 2 000.000,- Kč.

21. Nejčastější dotazy
Je třeba k ohlášení podle stavebního zákona rozhodnutí nebo závazné stanovisko podle § 149
   správního řádu?

   K ohlášení stavebnímu úřadu se přikládá závazné stanovisko podle § 149 správního řádu (viz 
  postup popsaný pro situaci Úprava nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v
  památkové rezervaci, památkové zóně nebo "památkovém" ochranném pásmu, kdy takové
  úpravy budou dále posuzovány v režimu stavebního zákona)

Potřebuje vlastník závazné stanovisko památkářů i k vnitřním úpravám domu v památkové
  rezervaci nebo v památkové zóně?

  Ano. K vnitřním úpravám nemovitosti v památkové rezervaci nebo v památkové zóně bylo
  závazné stanovisko nutné vždy a nic na tom nemění ani úprava účinná od 1.1.2007. Povinnost
  vyžádat si závazné stanovisko se od 1.1.2007 nevztahuje na  případy, kdy jde o úpravu 
  nemovitosti, která není kulturní památkou, ale  nachází se v "památkovém" ochranném  pásmu,
  a zároveň jde o stavbu, změnu stavby, udržovací práce, umístění nebo odstranění zařízení,
jejichž provedením se nezasahuje žádným způsobem do vnějšího vzhledu stávající
  nemovitosti. Toto zjednodušení však platí pouze pro "památková" ochranná  pásma a nevztahuje  
  se na nemovitosti v památkových rezervacích nebo  památkových zónách.
Co je úprava dřevin?
  V § 6 a památkového zákona je úprava dřevin definována jako výsadba a kácení dřevin na 
  veřejných prostranstvích. Pojem veřejných prostranstvích upravuje § 34 zákona o obcích, podle
  kterého jsou veřejným prostranstvím všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň,
  parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez
  ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

22. Další informace
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
Příručka Kulturní památky a péče o ně, možné otevřít na webových stánkách Ministerstva kultury

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Konzultace s odborným referentem památkové péče stavebního úřadu v úředních dnech (pondělí a středa 8:00 – 17:00), a nebo po telefonické dohodě na tel.č. 321 748 287 a 321 748 231. Na dotazy odpovíme také e-mailem: stavebni.urad@mukolin.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Úprava nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, památkové zóně nebo (památkovém) ochranném pásmu, kdy takové úpravy budou dále posuzovány v režimu stavebního zákona.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar
Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad

26. Kontaktní osoba
Jana Pešíková, jana.pesikova@mukolin.cz, tel: 321 748 233, vedoucí oddělení památkové péče
    referent památkové péče
Ing. Stanislav Studnička, stavebni.urad@mukolin.cz, tel.: 321 748 230, vedoucí odboru výstavby 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1.1. 2018

28. Popis byl naposledy aktualizován
21.6.2018

29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

formulář nepamatky SU KOLÍN (79,2 kB)