Úprava nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, úpravy nebudou posuzovány v režimu stavebního zákona | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zajímavé odkazy

Úprava nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, úpravy nebudou posuzovány v režimu stavebního zákona


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Úprava nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, památkové zóně nebo "památkovém" ochranném pásmu, kdy takové úpravy nebudou dále posuzovány v režimu stavebního zákona.
 4. Základní informace k životní situaci
  Vlastník nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci (Kolín), v památkové zóně (Kouřim, Týnec nad Labem) nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky (Kolín IV ochranné pásmo vily v ul. Heverova čp. 249), je povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena podle § 17 zákona o státní památkové péči.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Vlastník nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v "památkovém" ochranném pásmu.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Je zamýšleno provedení některé či některých z následujících prací:
  a) stavba,
  b) změna stavby,
  c) terénní úpravy,
  d) umístění nebo odstranění zařízení,
  e) odstranění stavby,
  f) úprava dřevin,
  g) udržovací práce na nemovitosti.
  Tato povinnost se nevztahuje na případy, kdy jde o úpravu nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v "památkovém" ochranném pásmu, a zároveň jde o stavbu, změnu stavby, udržovací práce, umístění nebo odstranění zařízení, jejichž provedením se nezasahuje žádným způsobem do vnějšího vzhledu stávající nemovitosti.
  U věcí, které jsou v podílovém spoluvlastnictví, je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila nadpoloviční většina vlastníků (počítáno podle jejich spoluvlastnických podílů na společné věci).
  U úprav společných částí domu, v němž jsou vymezeny bytové a nebytové jednotky, je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila většina vlastníků jednotek, jak to předpokládá § 11 odst. 5 zákona č. 72/1994 Sb.,o vlastnictví bytů. 
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Písemnou žádostí.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, Zámecká 160 Kolín I
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, Zámecká 160 Kolín I
  S kým: referenti SÚ
  Kdy: v úředních hodinách SÚ: v pondělí a ve středu 8:00–17.00
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  ZÁKLADNÍ OBSAH A PŘÍLOHY PODÁNÍ
  a) přesnou identifikaci dotčených nemovitostí (zejména podle údajů v katastru nemovitostí, tj. číslo popisné u staveb nebo parcelní číslo u pozemků),
  b) stručný popis zamýšlených prací.
  B. PŘÍLOHY PODÁNÍ
  a) doklad o vlastnictví nemovitosti (například výpis z katastru nemovitostí),
  b) doklad o oprávnění spravovat nebo užívat nemovitost (platí pouze pro uživatele nebo správce),
  c) (projektová) dokumentace, zpracovaná podle požadavků stavebně právních předpisů a odsouhlasená odborným pracovištěm Národního památkového ústavu středních Čech 
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádost o vydání závazného stanoviska k zamýšlené obnově nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty jsou stanoveny ve správním řádu.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Pokud žádost podává správce nebo uživatel nemovitosti, je účastníkem řízení vždy také vlastník nemovitosti.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Podání nelze učinit elektronicky
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
  Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou  se provádí zákon České národní rady  č. 20/1987  Sb., o  státní památkové péči, v platném znění. 
 18. Jaké jsou související předpisy
  Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikovaná pod č. 73/2000 Sb.m.s.
  Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), publikovaná pod               č. 99/2000 Sb.m.s.
  Evropská úmluva o krajině, publikovaná pod č. 13/2005 Sb.m.s.
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
  Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon) v platném znění 
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Písemné odvolání, které se podává u správního úřadu, který ve věci rozhodl; o odvolání rozhoduje krajský úřad.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Za provedení úprav uvedených v bodě 2 tohoto popisu bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo za nedodržení podmínek určených v tomto závazném stanovisku je možné uložit fyzické osobě, fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě pokutu až do výše 2 000.000,- Kč.
 21. Nejčastější dotazy
  •  Je třeba k ohlášení podle stavebního zákona rozhodnutí nebo závazné stanovisko podle § 149
     správního řádu?
     K ohlášení stavebnímu úřadu se přikládá závazné stanovisko podle § 149 správního řádu (viz 
    postup popsaný pro situaci Úprava nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v
    památkové rezervaci, památkové zóně nebo "památkovém" ochranném pásmu, kdy takové
    úpravy budou dále posuzovány v režimu stavebního zákona)

  • Potřebuje vlastník závazné stanovisko památkářů i k vnitřním úpravám domu v památkové
    rezervaci nebo v památkové zóně?
    Ano. K vnitřním úpravám nemovitosti v památkové rezervaci nebo v památkové zóně bylo
    závazné stanovisko nutné vždy a nic na tom nemění ani úprava účinná od 1.1.2007. Povinnost
    vyžádat si závazné stanovisko se od 1.1.2007 nevztahuje na  případy, kdy jde o úpravu 
    nemovitosti, která není kulturní památkou, ale  nachází se v "památkovém" ochranném  pásmu,
    a zároveň jde o stavbu, změnu stavby, udržovací práce, umístění nebo odstranění zařízení,
  jejichž provedením se nezasahuje žádným způsobem do vnějšího vzhledu stávající
    nemovitosti. Toto zjednodušení však platí pouze pro "památková" ochranná  pásma a nevztahuje  
    se na nemovitosti v památkových rezervacích nebo  památkových zónách.
  • Co je úprava dřevin?
    V § 6 a památkového zákona je úprava dřevin definována jako výsadba a kácení dřevin na 
    veřejných prostranstvích. Pojem veřejných prostranstvích upravuje § 34 zákona o obcích, podle
    kterého jsou veřejným prostranstvím všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň,
    parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez
    ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

 22. Další informace
  Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
  Příručka Kulturní památky a péče o ně, možné otevřít na webových stánkách Ministerstva kultury http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=2273, složka "Kulturní dědictví/Památky/Návod na řešení životních situací".
  http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/kultura-a-kulturni-dedictvi/pamatky/pece-o-kulturni-dedictvi/obnova-kulturnich-pamatek.htm
  katastrální úřad - http://www.cuzk.cz
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Konzultace s odborným referentem památkové péče stavebního úřadu v úředních dnech (pondělí a středa 8:00 – 17:00), a nebo po telefonické dohodě na tel.č. 321 748 287 a 321 748 231. Na dotazy odpovíme také e-mailem: stavebni.urad@mukolin.cz
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Úprava nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, památkové zóně nebo (památkovém) ochranném pásmu, kdy takové úpravy budou dále posuzovány v režimu stavebního zákona.
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, oddělení památkové péče
 26. Kontaktní osoba
  Jana Pešíková, jana.pesikova@mukolin.cz, tel: 321 748 233, vedoucí oddělení památkové péče
  Jan Bejšovec, jan.bejsovec@mukolin.cz, tel: 321 748 255, referent památkové péče
  Ing. Stanislav Studnička, stavebni.urad@mukolin.cz, tel.: 321 748 230, vedoucí odboru výstavby 
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  březen 2011
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  březen 2011
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
zadost_o_vydani_zavazneho_stanoviska_k_obnove_kulturni_pamatky (205,8 kB) zadost_o_vydani_zavazneho_stanoviska_k_obnove_kulturni_pamatky (117,1 kB)