Veřejnosprávní kontrola | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Veřejnosprávní kontrola


Organizační náplň

Útvar vykonává na základě ročního plánu schváleného starostou finanční kontrolu skutečnosti rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky při vynakládání veřejných výdajů.
Veřejnosprávní kontrola se provádí u příspěvkových organizací zřízených městem. Předběžné, průběžné a následné veřejnosprávní kontroly jsou zaměřeny na kontrolu předložených podkladů, dodržování stanovených podmínek a postupů a prověřují zda jsou přezkoumávané operace v souladu s právními předpisy.

Předpisy, kterými se řídí činnost odboru:

  • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
  • vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001Sb., o finanční kontrole
  • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
  • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví
  • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb