dotazy a odpovědi "ošetřovné" pro OSVČ | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

dotazy a odpovědi "ošetřovné" pro OSVČ

01.04.2020 14:38
Počet zhlédnutí: 1832
PDF E-mail Print

1. Dotaz: Nárok má OSVČ, která nemá nedoplatky vůči vybraným institucím. O jaké instituce se jedná?

Odpověď:

Jedná se o Finanční úřad, Českou správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Pozemkový fond, Ministerstvo financí, jako právní nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správu ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí.

2. Dotaz: Kde najdu definici malého a středního podniku?

Odpověď:

Definici malého a středního podniku najdete v příloze č. 1 nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách).

3. Dotaz: Bude se nárok na ošetřovné pro OSVČ týkat rovněž povolání, která nejsou vykonávána dle živnostenského zákona, ale na základě jiných předpisů? Jedná se např. o svobodná povolání, hudebníky, herce apod. bez živnostenského oprávnění.

Odpověď:

Ano, pokud jsou osobami samostatně výdělečně činnými ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Dotaci z uvedeného programu může získat OSVČ, která svoji hlavní činnost vykonávala v oblasti zemědělské a lesnické prvovýroby .

4. Dotaz: Mají na ošetřovné pro OSVČ nárok i OSVČ, jejichž žena pobírá rodičovský příspěvek?

Odpověď:

Pokud je manželka na mateřské/rodičovské s jedním dítětem, nelze žádat na druhé dítě ošetřovné.

5. Dotaz: Bude zvažována i nějaká podpora pro DPP/DPČ? Mohli by si žádat o ošetřovné?

Odpověď:

O ošetřovné v tomto programu si mohou žádat pouze OSVČ na hlavní činnost. O možnostech podpory pro DPP/DPČ se informujte na Úřadu práce.

6. Dotaz: Pokud si OSVČ přerušila provozování živnosti a následně je obnoví, má nárok na ošetřovné pro OSVČ?

Odpověď:

Jsou-li splněny základní podmínky (OSVČ na hlavní činnost, bezdlužnost vůči vybraným institucím, splnění definice malého a středního podniku, poplatník daně z příjmů), pak ano. Žádá se na ty dny, kdy provozování živnosti nebylo přerušeno.

7. Dotaz: Budou mít jednatelé a majitelé firem nárok na ošetřovné? (Jednatelka firmy bez zaměstnanců má tři děti, momentálně je bez příjmů, zaměstnance nemá a sama není zaměstnancem).

Odpověď:

Jednatelé a majitelé právnických osob (běžných kapitálových společností) nebudou mít na ošetřovné nárok – dotace je určena pouze pro fyzické osoby samostatně výdělečně činné. Výjimkou jsou společníci veřejných obchodních společností a komplementáři komanditních společností – ti se považují podle zákona o veřejném zdravotním pojištění za OSVČ.

8. Dotaz: Má-li OSVČ své děti ve střídavé péči s manželkou pobírající ošetřovné ve standardním zaměstnaneckém režimu, může žádat o poměrný díl ošetřovného?

Odpověď:

Ano. Ošetřovné pro OSVČ se žádá na jednotlivé dny, kdy měl OSVČ dítě ve své péči. Po tuto dobu nemá nárok na ošetřovné druhý rodič, který ošetřovné pobírá ve standardním zaměstnaneckém režimu. Omezení je stanoveno pouze v tom, že ke střídání a pobírání příspěvku nemůže dojít v rámci jednoho kalendářního dne (např. by si OSVČ nahlásil ½ dne a další ½ zaměstnanec). Střídání rodičů se zaznamená do předepsaného tiskopisu dostupného na www.mpsv.cz, na kterém rodiče uvedou dny, během kterých se o dítě každý z nich staral.

MěÚ Kolín
Živnostenský odbor – obecní živnostenský úřad