Vzdělávání na Kolínsku - aktivity programu MAP II | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Vzdělávání na Kolínsku - aktivity programu MAP II

Projekt MAP II na Kolínsku je místní akční plán vzdělávání, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Projektem MAP II na Kolínsku navazuje na projekt MAP I, realizovaný v posledních 2 letech.
11.03.2021 13:00
(Aktualizováno: 11.3.2021 13:00)
Počet zhlédnutí: 2150
PDF E-mail Print

Projekt MAP II pod reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009678 je financovaný prostřednictvím OP VVV. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání za účasti učitelů a ředitelů mateřských a základních škol, poradenských pracovníků, zástupců organizací neformálního vzdělávání, poskytovatelů sociálních služeb, zřizovatelů, institucí veřejné správy a v neposlední řadě rodičů.

Cílem projektu je vytvoření místního partnerství mezi všemi aktéry vzdělávání, kteří společně tvoří a aktualizují strategický rámec pro sdílení zkušeností, informací a metodických postupů. Všechny tři partnerské subjekty - MAS Podlipansko, MAS Zálabí a město Kolín - se shodly, že chtějí v úspěšné spolupráci v oblasti vzdělávání pokračovat a realizovat konkrétně naplánované aktivity projektu v období 1.1.2019 – 30.4.2022.

V rámci projektu MAP I vznikla úspěšná platforma ke sdílení názorů a potřeb v oblasti vzdělávání, navazování spolupráce a předávání příkladů dobré praxe.

Aktivity vycházely a jsou realizovány na základě zmapovaných potřeb regionu - jednotlivých pedagogů, ředitelů, rodičů či starostů.

V rámci MAP vznikly pracovní skupiny pro financování, rovné příležitosti, čtenářskou gramotnost, jazykovou gramotnost, matematickou gramotnost, digitální kompetence, kariérové poradenství, mateřské školy, EVVO a regionální identitu, kdy jsou pořádány pravidelná setkávání v rámci těchto skupin. 

Spolupracují kontinuálně s Centrem pro integraci cizinců, aby přispěli k začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem. Pro školy a MŠ je důležitá metodika, jak s těmito dětmi efektivně pracovat. Zároveň CIC, o.p.s. Kolín pomáhá prostřednictvím dobrovolníků těmto dětem s distanční výukou v nouzovém stavu – covid 19. Doučování žáků s odlišným mateřským jazykem je zajištěno dle potřeby i on-line.

I když doba je složitá vzhledem ke covid-19 a nemůžou se prezenčně organizovat semináře, kavárny,  workshopy pro učitele a širokou veřejnost, zvát zajímavé osobnosti, i přes to se snaží se členy pracovních skupin setkávatv alespoň on-line, naslouchat, sdílet současné problémy ve školství, nabízet různé zajímavé vzdělávací webináře na facebooku MAP II na Kolínsku. Výběr je opravdu široký. Doporučujeme!

Více o vzdělávacím projektu MAP II na Kolínsku  

 

MěÚ Kolín
Oddělení marketingu a cestovního ruchu

Obrázky

MAP II na kolínsku

Přílohy

Vzdělávání na Kolínsku aktivity MAP II 2. pololetí 2020 (1,6 MB)