mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

PDF E-mail Print

 

Krizovou situací je nazývána mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému č. 239/2000 Sb., narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen „krizový stav“).

 

 

 Starosta obce s rozšířenou působností Kolín (dále jen ORP):

 1. Zajišťuje připravenost správního obvodu ORP na řešení krizových situací; ostatní orgány ORP se na této připravenosti podílejí.
 2. Řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a činnosti ke zmírnění jejich následků prováděná územními správními úřady s působností ve správním obvodu ORP, orgány obcí, právnickými osobami a fyzickými osobami ve správním obvodu ORP.

Za tímto účelem:

 • zřizuje a řídí Bezpečnostní radu ORP Kolín pro území správního obvodu ORP,
 • organizuje přípravu správního obvodu ORP na krizové situace a podílí se na jejich řešení,
 • schvaluje po projednání v Bezpečnostní radě ORP Kolín krizový plán ORP.

Starosta obce s rozšířenou působností Kolín dále:

 • zřizuje a řídí Krizový štáb ORP Kolín pro území správního obvodu ORP, který je současně krizovým štábem pro území správního obvodu města Kolín,
 • zajišťuje za krizové situace provedení stanovených krizových opatření v podmínkách správního obvodu ORP; správní úřady se sídlem na území správního obvodu ORP a právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny stanovená krizová opatření splnit,
 • plní úkoly stanovené hejtmanem a orgány krizového řízení při přípravě na krizové situace a při jejich řešení,
 • odpovídá za využívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených Ministerstvem vnitra ČR.

V době krizového stavu starosta města Kolín ve správním obvodu města:

 • zabezpečuje varování a informování osob nacházejících se na území města před hrozícím nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového řízení, pokud tak již neučinil hasičský záchranný sbor kraje,
 • nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území města,
 • organizuje činnost města v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva,
 • zajišťuje organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení krizové situace.

Poslední úprava: 06.06.2011 13:35:02, Anna Fantová