mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

PDF E-mail Print

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

Název Městský úřad Kolín
Důvod a způsob založení

Vznik a zánik obcí (měst) je upraven zákonem číslo 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších právních předpisů. Správní obvody obcí určuje zákon č. 314/2002 Sb.

další informace

Město Kolín spravuje své záležitosti samostatně („samostatná působnost“) a současně vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony („přenesená působnost“), je pověřeným obecním úřadem a zároveň i úřadem obce s rozšířenou působností. Při výkonu samostatné působnosti se město řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.
 
Při výkonu přenesené působnosti se město řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.
 
Každá obec má svůj obecní úřad. Obecní úřad v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. V oblasti přenesené působnosti obce vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti zastupitelstva obce, rady obce a zvláštních orgánů obce, případně komisí, a rozhoduje o poskytování informací žadateli.

Organizační struktura Schéma
Kontaktní spojení Adresář MěÚ
Případné platby lze poukázat 3661752/0800
00235440
DIČ CZ00235440
Dokumenty

Seznamy hlavních dokumentů:

Žádosti o informace Informace lze na MěÚ získat na základě ústní nebo písemné žádosti nebo prostřednictvím telekomunikačních zařízení (např. prostřednictvím sítě internet).více...

Pro informování veřejnosti je v kanceláři úřadu MěÚ k nahlédnutí seznam právních předpisů, platných vyhlášek a nařízení, zápisů ze zasedání zastupitelstva a schůzí rady města. Některé dokumenty jsou veřejně přístupné i na internetové stránce města na adrese www.mukolin.cz. Zde jsou také zveřejněny návody na řešení některých životních situací, které usnadní občanům a podnikatelům vyřizování jejich záležitostí na úřadech.

Zažádat o informace můžete i elektronickou cestou – přes e-podatelnu.
Příjem žádostí a dalších podání

Veškeré žádosti a podání přijímá podatelna MěÚ v budově „Radnice“. 

Podrobnosti o způsobu a náležitostech jednotlivých podání a místě, kde je lze podat, jsou popsány v sekci Jak žádat o...

Opravné prostředky Odvolání proti rozhodnutí ve správním řízení

V případech, kdy MěÚ Kolín vede správní řízení vedeného podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je odvolacím orgánem proti rozhodnutí MěÚ Kolín Krajský úřad Středočeského kraje. Postup podávání odvolání upravuje hlava VIII správního řádu.

Odvolání proti rozhodnutí orgánů města v samostatné působnosti

Jde-li se o věci spadající do samostatné působnosti města, pak se lze proti rozhodnutím orgánů města bránit stížností uplatněnou u vyššího orgánu obce, u Krajského úřadu Středočeského kraje (pozastavení pro nezákonnost), u soudu (oblast správního soudnictví).

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace

Postup při podání odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace upravuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Stížnost
Petice
Formuláře Žádosti a formuláře
Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Jak žádat o...
Předpisy Nejdůležitější používané předpisy
Vydané právní předpisy
Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Zatím nebyla vydána žádná usnesení.

Licenční smlouvy Vzory licenčních smluv

Zatím zde nejsou žádné vzory licenčních smluv.

Výhradní licence

Zatím nebyla uzavřena žádná licenční smlouva.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zprávy

 


Poslední úprava: 30.06.2021 07:36:33, Petra Kučerová