Odbor výstavby – stavební úřad | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Odbor výstavby – stavební úřad


Ulice: Zámecká 160
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 231
Email: stavebni.urad@mukolin.cz

Organizační náplň

zajišťuje v přenesené působnosti výkon státní správy na úsecích - agendách

A. územního řízení a stavebního řádu jako obený stavební úřad a také jako specielní stavební úřad pro stavby místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (ODKAZ STAVEBNÍ AGENDA). Stavební zákon byl novelizován, účinnost novely je od 1.1.2018.  Infprmace o novele a znění zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů je uveřejněna na webu Ministerstva pro místní rozvoj. VIZ INFORMACE O STAVEBNÍM ZÁKONU. Nové informace ke kolaudaci a přidělení čísla popisného (ČP) od 1.1.2018 - VIZ ČP k RD od 1.1.2018.

B. editora registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN)

Uvedené agendy ad A. a B. zajišťuje pouze v části správního obvodu obce s rozšíženou působností - VIZ SPRÁVNÍ OBVOD ODBORU.

Agendy státní památkové péče, vyvlastňování a omezování vlastnických práv, evidence válečných hrobů, vydávání koordinovaného stanoviska a koordinovaného závazného stanoviska (§ 4 odst. 6 stavebního zákona) zajišťuje v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností - https://www.czso.cz/csu/xs/2110_so_orp_kolin.

Na odboru můžete také KONZULTOVAT PŘÍPRAVU STAVEB S ARCHITEKTEM MĚSTA - Konzultace jsou určeny pro občany, stavebníky a projektanty staveb na území města Kolín - VIZ architekt města. 

Informace o bezplatném informativním měření radonu

 Aktualizováno

Radonová poradna je místo pro Vaše dotazy ke všemu, co Vás o radonové problematice zajímá. Bezplatně i anonymně Vám poradí pracovníci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, případně další odborníci v dané oblasti. Můžete využít přímo připravený odkaz nebo napsat mail ...

OCHRANA ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI

 Aktualizováno

Povinnosti stavebníků chránit archeologické nálezy Území s archeologickými nálezy je definováno jako území, na němž se vyskytují archeologické nálezy nemovité povahy vytvořené člověkem nebo vzniklé přírodním procesem na základě působení či využití člověkem a archeologické nálezy movité povahy.

Výměna oken v místnostech s otevřenými ohništi nebo instalovanými spotřebiči paliv

 Aktualizováno

Ministerstvo pro místní rozvoj dne 18.06.2014 zveřejnilo na webu Metodickou pomůcka k problematice výměny oken v místnostech s instalovanými otevřenými ohništi nebo spotřebiči paliv u staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci

Postup při obnově staveb zasažených povodní nebo záplavou

 

nezačínat s obnovou stavby bez ohlášení svému stavebnímu úřadu • pořídit fotodokumentaci stavu stavby • vyplnit formulář a s fotodokumentací stavu podat na stavební úřad

< 1 2 >