Komentář k situaci v ulici Pražská | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Komentář k situaci v ulici Pražská

Vývoj situace na staveništi v ulici Pražská je po celou dobu realizace firmou Geosan nepříznivý a problematický.
03.04.2019 07:34
Počet zhlédnutí: 471
PDF E-mail Print

Téměř po celou dobu provádění stavebních prací řešíme jako investor, ať již přímo nebo prostřednictvím pověřené osoby pro zajištění technického dozoru investora, nedodržování stanovených harmonogramů, značná prodlení v dodávce díla, špatnou organizaci na stavbě, porušování bezpečnostních předpisů a též špatnou kvalitu prováděných prací. Dodavatel stavby, firma Geosan, je opakovaně upomínán, urgován, je intenzivně požadováno zlepšení situace a posílení dodávek prací o dostatečný počet pracovníků, stavbyvedoucí upozorňován na nedostatečnou kvalitu některých úkonů, je opakovaně jednáno s vedením firmy a firma upozorňována na narůstající sankce.

Situace došla již do fáze, kdy smluvní pokuta z prodlení aktuálně dosahuje významné částky. Přes všechna tato opatření společnost nereaguje adekvátně a nevyvíjí dostatečné úsilí k napravení stavu.

V současné době navíc registrujeme vážný problém týkající se konfliktu firmy Geosan se svým subdodavatelem, kdy uvádí, že, firma Geosan odmítá uhradit za práce provedené subdodavatelem ve snaze převést svou odpovědnost za některé vady díla zjištěné na stavbě. S tím subdodavatel zásadně nesouhlasí a prohlašuje, že provedl práce v souladu se smlouvou o dílo. Subdodavatel (smluvní partner Geosanu nikoliv města Kolín) přistoupil k blokaci staveniště těžkou technikou v deklarované snaze zajistit si alespoň částečné plnění za provedené práce a řešit tak kritickou situaci.

Lze konstatovat, že namísto hledání konsensu a vylepšování již tak špatné situace firma Geosan dále prohlubuje problémy a stav věci se více komplikuje. Město Kolín zde intenzivně působí na obě strany s cílem stav odblokovat a stavbu směrovat k co nejbližšímu dokončení.

Vedení města Kolín

MěÚ Kolín
Oddělení marketingu a cestovního ruchu