Kronika města | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

O městě

Kronika města


„Každá obec vede kroniku obce (dále jen „kronika“), do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím.“

Zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí v platném znění, ukládá všem obcím České republiky povinnost vést kroniku. Z logiky předchozí věty i z historických faktů a tradic vyplývá, že takovouto činnost zajišťovala a nadále zajišťuje osoba, kterou obec touto činností pověří, tedy kronikář.

Z písemností uložených v Okresním archivu v Kolíně lze zjistit, že kronika města Kolín byla vedena s různě dlouhými přestávkami od roku 1835, kdy vešlo v platnost nařízení Nejvyššího purkrabí zemí koruny České Karla Chotka, o pamětních knihách, které zavedlo povinnost vést kroniku ve všech městech, městysích, obcích světské i duchovní vrchnosti a to od 1. ledna 1836.

První, ve smyslu tohoto nařízení vedená kronika města Kolín končí v roce 1845. Poté nastává více jak čtyřicetiletá přestávka až do roku 1886, kdy se psaní kroniky ujímá Josef Potůček. Ten retrospektivně zpracovává i nepopsaná předchozí léta a v psaní kroniky pokračuje až do konce roku 1900. Po další přestávce, pokračuje od roku 1918 do roku 1928 v psaní městské kroniky Antonín Straka. Po roce 1928 nastala v psaní kolínské kroniky opět přestávka. Již jmenovaný Antonín Straka pak pokračoval v psaní městské kroniky v letech 1935–1942. Další přestávka trvala do roku 1948, kdy se tohoto úkolu ujal Alois Vilímovský. Ten psal kroniku do roku 1952. Autorkou městské kroniky za rok 1953 je Božena Sládečková. Další dva roky (1954 a 1955) psal kroniku Ludvík Wimberský. Poté opět nastává přestávka do roku 1958. Další kolínský kronikář, Karel Mrzílek, pak psal kroniku dalších dvacet let, tedy až do roku 1979. Posledním, v okresním archivu evidovaným kronikářem je Jiří Procházka, autor městských kronik za léta 1980 až 1989. Ludmila Bílá a Lenka Neřoldová byly pověřeny vést kroniku dalších let. Napsaly kroniku roku 1990. Pan Ladislav Mareček, kronikář jmenován v roce 1994 městskou radou, sepsal zpětně kroniky i za léta 1991 – 1993. Po jeho smrti se ujal funkce kronikáře pan Rudolf Horák, který zpětně sepsal kroniku roku 1995. Autorkou kronik nedávné minulosti je Diana Herelová, později provdaná Králová a to od roku 1996 až 2008.

V březnu roku 2009 byl do funkce kronikáře jmenován radou města Kolína pan Pavel Pobříslo, který se věnoval zpracování kroniky města Kolína od roku 2009. Svou kronikářskou činnost ukončil zpracováním kroniky za rok 2011. Dalším kronikářem byl radou města Kolína jmenován Petr Křemen, student vysoké školy, který byl snad zatím nejmladším kronikářem vůbec. Z časových důvodů na vlastní žádost ukončil tuto činnost rokem 2014. Do této funkce byla opět jmenována paní Diana Králová (Herelová), která vedla kroniku do roku 2008.