Nařízení města Kolína o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Nařízení města Kolína o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Bylo vydáno Nařízení města Kolína číslo 1/2019 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.
17.04.2019 17:15
(Aktualizováno: 17.4.2019 17:15)
Počet zhlédnutí: 330
PDF E-mail Print

Nařízení města Kolína číslo 1/2019

o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Rada města Kolína se na svém zasedání dne 08. 04. 2019 č. usnesení 724/18/RM/2019, usnesla vydat dle ustanovení § 25 odst. 2 a § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění (dále jen „zákona“), a v souladu s ustanovením § 11 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, toto Nařízení města Kolína:

Článek 1

Základní ustanovení

  1. Tímto nařízením se vyhlašuje záměr zadat zpracování nových lesních hospodářských osnov Kouřim (dále jen „LHO“) na lesním hospodářském celku 116803 (dále jen „LHC“), tvořeném katastrálními územími uvedenými v čl. 2 tohoto nařízení, protože zde k 31.12.2020 končí platnost lesní hospodářské osnovy.
  2. Pro všechny lesy nacházející se na katastrálních územích uvedených v čl. 2 tohoto nařízení o celkové výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob, pokud pro ně není zpracovaný samostatný lesní hospodářský plán, budou v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona, zpracovány nové LHO. Náklady na jejich vyhotovení hradí stát.
  3. Zpracování nových LHO zadává v souladu s ustanovením § 13 odst. 4 vyhlášky Ministerstva zemědělství České republiky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán státní správy lesů. Platnost nových LHO bude od 01.01.2021 do 31.12.2030, tedy po dobu 10 let.

Článek 2

Zájmové území

Nové LHO budou zpracovány pro tato katastrální území:

LHC 116803: Barchovice, Hryzely, Radlice u Barchovic, Bečváry, Červený Hrádek u Bečvár, Poďousy, Zadní Hrádek, Chocenice u Břežan I, Dolní Chvatliny, Horní Chvatliny, Mančice, Polní Voděrady, Drahobudice, Hatě, Horní Jelčany, Bohouňovice II, Dolní Kruty, Horní Kruty, Újezdec u Horních Krut, Chotouchov, Pučery, Kouřim, Křečhoř, Kutlíře, Libodřice, Lošany, Lhotky u Malotic, Malotice, Hradenín, Žabonosy, Kbel u Ratboře, Církvice u Kolína, Skvrňov, Bošice u Kouřimi, Krychnov, Poboří, Svojšice u Kouřimi, Mlékovice, Toušice, Hlaváčova Lhota, Klášterní Skalice, Miškovice u Kouřimi, Třebovle, Přebozy, Zalešany, Doubravčany, Nesměň u Zásmuk, Sobočice, Vršice, Zásmuky, Ždánice u Kouřimi.

Článek 3

     Práva vlastníků

  1. Fyzické a právnické osoby vlastnící v zájmovém území vymezeném v čl. 2 tohoto nařízení lesy o celkové výměře menší než 50 ha mají právo v termínu do 30.09.2019 uplatnit písemně nebo ústně do protokolu své připomínky a požadavky na zpracování LHO včetně záměrů hospodářských opatření u příslušného orgánu státní správy lesů, kterým je Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství. Tyto připomínky a požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat jeho odborný lesní hospodář.
  2. Připomínky a požadavky na zpracování LHO mohou uplatnit také další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny, a orgány státní správy.
  3. Ve výše uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy zadali       zpracování lesního hospodářského plánu.

Článek 4

Závěrečná ustanovení

Nařízení číslo 1/2019 nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení. Dnem vyhlášení je první den jeho vyvěšení na úřední desce Městského úřadu v Kolíně.  Nařízení číslo 1/2019 pozbývá účinnosti 30.09.2019.

 

                Mgr. Bc. Vít Rakušan                                            Mgr. Michael Kašpar

                      starosta města                                                I. místostarosta města

 

Účinnost od  ……………………

Vyvěšeno:    ……………………

Sejmuto:       ……………………

MěÚ Kolín
Oddělení marketingu a cestovního ruchu