Pořízení popelnic na plast pro občany města Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Pořízení popelnic na plast pro občany města Kolín

05.09.2017 10:29
(Aktualizováno: 22.10.2018 10:29)
Počet zhlédnutí: 2695
PDF E-mail Print

Reg. číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003127
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Název výzvy: MŽP_41. výzva, PO 3, SC 3.2, kolová

Předmětem projektu je pořízení 2.500 ks popelnic na tříděný odpad (plasty) o celkovém objemu 600.000 l (objem každé popelnice bude 240 l), které budou umístěny u jednotlivých rodinných domů a bytových domů v Kolíně. Zrealizováním projektu dojde k rozšíření stávajícího systému nakládání s odděleně sbíranými složkami komunálního odpadu a zvýšení dostupnosti a kvality sběrové sítě pro občany města.

Cílem projektu je zkvalitnit a zkapacitnit systém odpadového hospodářství města Kolín tak, aby odpovídal poptávce po nádobách na tříděný odpad. Dílčím cílem je zabránit ukládání tříditelného odpadu na skládky z důvodu nedostatečné kapacity systému na třídění odpadu a tedy jeho ukládání do nádob na směsný komunální odpad. Realizací projektu dojde k navýšení kapacity o 53,94 tun na celkovou novou kapacitu systému 373,305 v prvním roce po realizaci projektu. Dojde tak k zefektivnění nakládání s odpady a tříditelný odpad již nebude končit ve sběrných nádobách na směsný komunální odpad, ale bude končit v nádobách, které jsou určeny pro sběr plastů.

Jana Bradáčová
Dotace pro občany

Obrázky

CZ_RO_B_C