Městské úkryty civilní ochrany | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Občan

      Ochranné masky

Městské úkryty civilní ochrany

PDF E-mail Print

 

Kryty civilní ochrany

Ukrytím se rozumí systém opatření, které slouží k ochraně obyvatel proti účinkům a následkům velkých chemických nebo radiačních havárií.  Při mimořádných událostech a civilních krizových stavech se ukrytí obyvatelstva zajišťuje zejména v improvizovaných úkrytech, pro které jsou využity podzemní nebo i nadzemní prostory staveb.

Improvizovaný úkryt je předem vybraný, optimálně vyhovující prostor ve vhodných částech bytů, obytných domů, provozních a výrobních objektů, který je upravován fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců před účinky mimořádných událostí s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů.

Pro všeobecnou informaci z hlediska ochrany obyvatelstva a pro svépomocné budování improvizovaných úkrytů za krizových situací slouží příručka „Sebeochrana obyvatelstva“.

Improvizované ukryty jsou využívány v MÍROVÉ DOBĚ při velkých haváriích s rizikem kontaminace nebezpečnými látkami a účinky pronikavé radiace. V případě vzniku této mimořádné události slouží k ukrytí uzavřená místnost v budově s možností poslechu televizního nebo rozhlasového vysílání.

V případě úniku:

  • nebezpečných látek - místnost by se měla nacházet nejlépe ve vyšších patrech a na odvrácené straně od místa nehody. (Většina nebezpečných látek je těžší než vzduch a proto se drží při zemi. Nebezpečné chemické látky lehčí než vzduch jsou vesměs prchavé a tedy v terénu málo stálé. Není proto příliš pravděpodobné, že proniknou zavřenými okny ve vyšších patrech).

  • radioaktivních látek a ionizujícího záření - místnost by se měla nacházet nejlépe ve středové, suterénní nebo sklepní části domu s minimálním počtem oken, dveří a jiných větracích otvorů.

Další nezbytná opatření ke snížení průniku nebezpečné látky do místnosti:

  • vypnout, uhasit a utěsnit veškerou ventilaci v bytě - klimatizace, větrací systémy, topidla, digestoře, světlíky,
  • utěsnit sebemenší otvory - klíčové dírky, otvory pro poštu apod.,
  • okna zavřít a dobře utěsnit různými druhy samolepících těsnících pásek, tmely,
  • záclony i závěsy namočit do vody nebo do roztoků pro improvizovanou ochranu.

Stálé úkryty

Stálé úkryty se využívají k ochraně obyvatelstva před účinky zbraní hromadného ničení v případě STAVU OHROŽENÍ STÁTU A VÁLEČNÉHO STAVU. Tyto úkryty nelze využít při mimořádných událostech a krizových situacích nevojenského charakteru z důvodu jejich nerovnoměrného rozmístění a doby potřebné k jejich zprovoznění.

Stálé úkryty dělíme na stálé tlakově odolné úkryty (dále jen „STOÚ“), které jsou určeny k ochraně proti účinkům zbraní hromadného ničení, a stálé tlakově neodolné úkryty (dále jen „STNÚ“), které slouží k ochraně před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a jen částečně proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení.

Stálé úkryty jsou stavby technologicky vybavené, zkolaudované k využití pro účely civilní obrany, zbudované v podzemních částech staveb nebo jako stavby samostatně stojící. V době míru mohou být využívány dvouúčelově, např. jako garáž, sklep atd., avšak při zásadní změně ve způsobu užívání stavby je povinností vlastníka tuto změnu oznámit stavebnímu úřadu dle § 127 stavebního zákona.

Maximální kapacita jednotlivých úkrytů ve městě se nyní pohybuje od 120 do 900 osob. Většina z nich byla budována v polovině minulého století a mnoho jich bylo z evidence vyřazeno, ať už na základě žádosti vlastníků, nebo z podnětu HZS Středočeského kraje pro nevyhovující technický stav.

Údržba

Za provozuschopnost stálých úkrytů zodpovídá vlastník objektu, který je povinen zajistit údržbu na své náklady.  Vlastník je také povinen umožnit využití úkrytu pro potřeby civilní ochrany a zajistit k němu přístup orgánům hasičského záchranného sboru nebo jimi zmocněným osobám.

Údržba stálých úkrytů a revize technických zařízení se provádějí v souladu ČSN 739050 Údržba stálých úkrytů civilní ochrany.

Zpohotovění

Většina stálých úkrytů není připravena k okamžitému použití a vyžadují zpohotovění, tedy přechod z mírového na válečný režim, který obnáší např. vystěhování materiálu při dvouúčelovém využívání úkrytu, zapojení krytového družstva, prověření a případné opravy jednotlivých technologických prvků, zajištění zásob pitné vody, dovybavení úkrytu (lehátka, lavice, nářadí, dokumentace atd.). Pro zpohotovění je nezbytná znalost všech částí a funkcí krytu, stejně tak jako znalost údržby a potřebných režimových opatření.

 

MĚSTSKÉ KRYTY

Město Kolín má ve své správě 4 stálé tlakově odolné úkryty, které jsou mírově využívány (např. jako učebna základní školy, klub pro setkání mládeže atd.). Seznam stálých úkrytů s fotodokumentací naleznete v příloze.

Přehled stálých tlakově odolných krytů na území Kolína

Poř. číslo

Evidenční číslo

Adresa umístění

Majitel krytu

Kapacita osob

1.

02040010

Havlíčkova 260

Elmech a.s. Kolín

450

2.

02040022

Ovčárecká  

Paramo a.s. Kolín

240

3.

02040024

Plynárenská

Obchodní tiskárny a.s. Kolín

520

4.

02040027

Polepská 639

FDC Praha

150

5.

02040028

Polepská

AŽD s.r.o. Kolín

100

6.

02040030

Pražská 880

Město Kolín

520

7.

02040040

Benešova 639

Město Kolín

124

8.

02040045

Zámecká 109

Město Kolín

200

9.

02040046

Zengrova 110

Frigera Kolín

280

10.

02040054

Masarykova 710

Město Kolín

600

11.

02040055

Vávrova 813

SBD Kolín

900

celkem

 

 

 

4084

 

Vstup do jednoho ze stálých tlakově odolných krytů

když se za vámi hermeticky zaklapnou ocelové dveře, připadáte si jako v ponorce

zde by obyvatelé trávili převážnou většinu svého času v úkrytu

detail jednotky čerpadla filtroventilace. V případě manuálního pohonu obrátíme kliku na hřídeli a točíme

vlevo WC, vzadu nouzový výlez, vpravo první ze sady nádrží na vodu

do tohoto zařízení se umísťují kolektivní filtry proti bojovým otravným látkám

 


Poslední úprava: 29.03.2022 10:41:09,

Přílohy

Seznam stálých tlakově odolných krytů civilní ochrany v (542,1 kB)