Informace potřebné k doručování datových zpráv | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Informace potřebné k doručování datových zpráv

PDF E-mail Print

Datová schránka

 

ID schránky: 9kkbs46

Identifikační číslo (IČ): 00235440

Název: město Kolín

Datová schránka je určena pro příjem veškerých datových zpráv odeslaných z datových schránek adresovaných městu Kolínu a jeho orgánům.

Potvrzení o dodání a doručení datové zprávy do datové schránky města Kolína:

Informační systém datových schránek bude informovat odesílatele o dodání, resp. doručení datové zprávy tím, že odešle tzv. dodejku, resp. doručenku. Dodejka a doručenka jsou datové zprávy, které se připojí k odesílané zprávě, v seznamu odeslaných zpráv jsou viditelné jako datum a čas, kdy byla zpráva dodána a doručena.

Technické parametry datových zpráv přijímaných datovou schránkou města Kolína:

formáty přijímaných souborů:
*.PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
*.pdf (Portable Document Format)
*.fo/zfo (602XML Filler dokument)
*.html/htm (Hypertext Markup Language Document)
*.txt (prostý text)
*.rtf (Rich Text Format)
*.doc/docx (MS Word Document)
*.xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
*.ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
*.jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
*.png (Portable Network Graphics)
*.tif/tiff (Tagged Image File Format)
*.gif (Graphics Interchange Format)
*.mpegl/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
*.wav (Waveform Audio Format)
*.mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
*.edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů – EDI)
*.dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze
2007 a vyšší
*.shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)
*.dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
*.gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)

Pro eliminaci možných problémů s doručováním souborů doporučujeme v názvu souboru nepoužívat diakritická znaménka.

Maximální velikost datové zprávy: 20 MB


Elektronická podatelna

Adresa elektronické podatelny: posta@mukolin.cz

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv se zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou adresovaných městu Kolínu a jeho orgánům.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv do elektronické podatelny města Kolína:

Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele.

Součástí zprávy o potvrzení je:

elektronická značka elektronické podatelny nebo zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance
datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
identifikátor datové zprávy přidělený podatelnou

Vzor textu datové zprávy, kterou se doručení potvrzuje:

Dobrý den,

Vaše podání ve věci "150525 - test 1 - s podpisem", které jste 25.05.2015 08:30:26 zaslal(a) na adresu e-podatelny, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou 25.05.2015 08:25:47 přijato k dalšímu zpracování.

Děkujeme Vám za důvěru.

Městský úřad

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY.

NEODPOVÍDEJTE NA NI!

Vzor textu datové zprávy, kterou se potvrzuje přijetí do spisové služby:

Dobrý den,

Vaše podání ve věci "150525 - test 1 - s podpisem", které jste 25.05.2015 08:31:07 zaslal(a) na adresu e-podatelny, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou 25.05.2015 08:25:47 přijato pod číslem jednacím 42545/2015 do spisové služby.

Děkujeme Vám za důvěru.

Městský úřad

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY.

NEODPOVÍDEJTE NA NI!

Vzor textu datové zprávy, kterou se potvrzuje přijetí podání, ale nikoli její přijetí do spisové služby (zpráva nebyla elektronickly podepsána):

Dobrý den,

Vaše podání ve věci "150525 - test 2 - bez podpisu", které jste 25.05.2015 08:30:27 zaslal(a) na adresu e-podatelny, bylo při kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou odmítnuto z důvodu neplatnosti elektronického podpisu.

Děkujeme Vám za důvěru.

Městský úřad

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY.

NEODPOVÍDEJTE NA NI!

 

Technické parametry datových zpráv přijímaných elektronickou podatelnou města Kolína:

formáty přijímaných souborů:
*.doc, *.htm, *.html, *.rtf, *.txt, *.xls, *.pdf

Pro eliminaci možných problémů s doručováním souborů doporučujeme v názvu souboru nepoužívat diakritická znaménka.

Maximální velikost elektronické datové zprávy: 10 MB


Způsob vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny a datové schránky

Dotazy zasílejte na elektronickou adresu odd_it@mukolin.cz nebo na poštovní adresu úřadu.


Seznam zaměstnanců, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:

příjmení jméno odbor
Bížová Kamila OSVZ
Budíková Petra IA
Dobřanská Ĺudmila FO
Ďuriš Martin
Dušánek Petr OSBN
Gladkov Vladimír OŽPZ
Gregor Martin OŽPZ
Hartmanová Olga
Havlíčková Eva
Havlíková Michaela OSČP
Hepnárková Marie OSVZ
Herčíková Iveta OSVZ
Heresová Gabriela OSVZ
Homolková Marcela FO
Horáková Iveta OIÚP
Hrda Vojtěch OŽÚ
Hrubý Kamil OD
Husová Pavla OSČP
Chlád Jiří OSBN
Chudoba Karel OSMM
Jelínková Veronika FO
Jelínková Šárka IA
Jeřábková Ludmila
Jeřábková Jitka OSVZ
Káninský Miroslav OIÚP
Kašová Pavlína OD
Kašpar Michael  
Kesner Petr OŠKS
Kiliánová Stanislava OŽPZ
Kokeš Jan OSMM
Kramářová Jana OSČP
Krásná Petra OSBN
Krchová Alena OSVZ
Kronusová Zdena OSVZ
Kubíčková Markéta OSČP
Kučerová Petra
Kuchařová Šárka
Kuthanová Pavlína
Lapšanská Věra
Lebedová Martina OSČP
Ledvinová Iveta
Loudátová Pavlína
Luňáková Ilona OSVZ
Mach Petr OSVZ
Machačová Jana OSVZ
Malá Gabriela OMP
Michalčík Josef OSBN
Mikšíková Iveta  
Mlýnková Žaneta OD
Mukařovská Blanka OŽPZ
Najbrt Michal  
Nechanická Petra OSVZ
Nešvara Václav
Neumannová Dana OŽÚ
Nezmeškal Vladimír OSBN
Nováková Jana OD
Novotný Josef
Nuhlíčková Jana OSČP
Pešíková Jana
Peterová  Markéta OSČP
Pilná Ivana OSVZ
Pohůnková Monika
Pokorná  Jitka OD
Pospěch Tomáš OOKŘ
Pospíšil František OD
Pospíšilová Alena OŽPZ
Pošíková Jeanne OSVZ
Procházková Petra OD
Prokeš Viktor MP
Pros Martin OŽPZ
Rakušanová Klára ODVZ
Rapčáková Jana OSČP
Roudnická Nikola
Rujzlová Denisa OSVZ
Semotamová Květoslava OSVZ
Severa Leoš OŽÚ
Sklenaříková Jana OSBN
Smítková Kristýna OSČP
Smutná Veronika OSVZ
Smutný Radek OŽPZ
Soukupová Dagmar
Stará Helena OŽÚ
Studenovská Radka FO
Svoboda Martin IT
Šimečková Pavla ODVZ
Šturmová Radka OSMM
Šustr Jiří OSBN
Takáčová Barbora OSVZ
Tichá Kateřina OSVZ
Tichý Martin  
Vančura Josef
Vaníček Jan OSVZ
Váňová Lucie
Vedralová Barbora ODVZ
Veselá Lucie OSVZ
Villner Petr FO
Vokál Jiří
Volf Vladimír OD
Volkmanová Kateřina OD
Vyšanská Jana
Zadražilová Jana
Zeman Pavel OD
Žáková Tereza

 

E-mail

E-mailová adresa: podatelna@mukolin.cz

Další e-mailové adresy (odborů, zaměstnanců) naleznete na www.mukolin.cz.

E-mailové adresy jsou určeny pro zprávy, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis; nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem; e-mail se používá pouze ke kontaktu nahrazující telefonický hovor nebo běžnou komunikaci mezi občanem a jednotlivými pracovníky úřadu; tato pošta není automaticky evidovaná

Doručení e-mailové zprávy se nepotvrzuje.

Technické parametry zpráv přijímaných do e-mailových schránek:
formáty přijímaných souborů nejsou určeny
maximální velikost zprávy: 5 MB


Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči orgánu veřejné moci činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití uznávaného elektronického podpisu

 

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád zaslané do elektronické podatelny

  • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem (§ 37 odst. 4),
  • v případě elektronického podání musí podání obsahovat také obligatorní obsahové náležitosti elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem podle § 37 odst. 5, tj. uvedení poskytovatele certifikačních služeb, který podavateli certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát připojen k podání,
  • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

 

Správní řád nestanoví výslovně, že podání musí být zasláno výhradně na adresu elektronické podatelny daného úřadu. Podavateli však lze tento postup doporučit.

 

Stížnosti podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád zaslané do elektronické podatelny
 

  • pokud má být stížnost učiněna písemně, postupuje podavatel stejně jako v případě podání (viz výše).

 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

  • tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Žádost musí být zaslána na adresu elektronické podatelny daného úřadu.

 

Dotazy, náměty aj., jejichž náležitosti nejsou upraveny právními předpisy

  • nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

 

Podání učiněné fyzickou nebo právnickou osobou prostřednictvím datové schránky zásadně nemusí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem, neboť autenticitu dokumentu zajistí samotný systém datových schránek.
Úkon učiněný oprávněnou nebo pověřenou osobou, která je k provedení úkonu oprávněna, (§ 8 odst. 1 až 4, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb.) prostřednictvím datové schránky má podle § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb. stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob (např. podpis dvou jednatelů společnosti s ručením omezeným). V takovém případě by musely být k datové zprávě připojeny zaručené elektronické podpisy všech takových osob. Povinnost opatřit podání v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem stanovená v § 37 odst. 4 správního řádu se vztahuje pouze na podání učiněná prostřednictvím sítě elektronických komunikací (e-mailem) na elektronickou adresu elektronické podatelny, nikoliv učiněná prostřednictvím datových schránek. Pro zasílání podání prostřednictvím datových schránek se použije § 18 zákona č. 300/2008 Sb., který je v tomto směru ke správnímu řádu zákonem speciálním.

Podání prostřednictvím datové schránky lze činit pouze jménem jejího držitele. Úkon učiněný jinou osobou prostřednictvím „cizí“ datové schránky (např. fyzická osoba učiní podání z datové schránky svého zaměstnavatele) nemá právní účinky, které zákon jinak dokumentu doručenému prostřednictvím datové schránky přiznává.

 

Vzhledem k tomu, že konverzi dokumentu (převod z elektronické do listinné podoby) lze provést pouze v případě podepsání interním elektronickým podpisem (elektronický podpis dokumentu je obsažen přímo uvnitř tohoto dokumentu) dokumentu ve formátu *.pdf, je nutné doporučit zasílat elektronicky podepsané datové zprávy ve formátu *.pdf a pro podpis použít interní elektronický podpis.


Technické nosiče

Kontaktní údaje pro přijímání datových zpráv na technických nosičích:

Podatelna Městského úřadu Kolín

adresa:
Městský úřad Kolín
Karlovo náměstí 78
280 02 KOLÍN 1

hodiny pro příjem:
pondělí 7:00–17:00
úterý 7:00–15:00
středa 7:00–17:00
čtvrtek 7:00–15:00
pátek 7:00–13:30

 

Technické parametry technických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

povolený typ nosiče:
CD
Flash Memory Drive
disketa 3,5“ jen ve výjimečných případech
maximální velikost souboru u diskety 3,5“: 1 MB


Postup v případě, že u přijaté datové zprávy je zjištěn výskyt počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích, nebo chybný formát zprávy, který může takovou škodu způsobit (např. viry, chybný formát, porušení integrity datové zprávy a neplatnost elektronického podpisu zasilatele)
Data na nosičích a datové zprávy, u kterých byly zjištěny uvedené závady, nejsou zpracovávány. Pokud je možné z datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištěné závadě.


Poslední úprava: 02.02.2021 13:22:40, Petra Kučerová