Památková péče | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Památková péče

PDF E-mail Print

Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad

jako obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonává státní památkovou péči ve správním obvodu města Kolín, obce s rozšířenou působností ve vztahu k vlastníkům kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů dále jen „památkový zákon“ prostřednictvím oddělení památkové péče a vyvlastňovací úřad

Životní situace, které můžete řešit na odboru

1. Obnova nemovité kulturní památky - VIZ ODKAZ

2. Úprava nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkově chráněném území - památkové rezervaci, památkové zóně nebo "památkovém" ochranném pásmu, kdy takové úpravy

3. PROGRAM Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Ministerstvo kultury ČR, odbor památkové péče, vyhlašuje podle Zásad programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností program pro rok 2019. Žadatelé budou podávat žádosti prostřednictvím obecních úřadů příslušných obcí s rozšířenou působností. Zásady programu stanoví uzávěrku příjmu žádostí na den  28. února 2019.

- http://www.mukolin.cz/cz/obcan/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-vystavby-stavebni-urad/zivotni-situace/48328-2019-podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti.html

VEŠKERÉ INFORMACE K PROGRAMU JSOU NA WEBU MINISTERSTVA KULTURY:  https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html

Další návody na řešení životních situací jsou uvedeny na webu Ministerstva Kultury

- https://www.mkcr.cz/navody-pro-reseni-zivotnich-situaci-291.html

Informace o evidenci kulturních památek naleznete u nemovitostí v katastru nemovitostí kde je uveden způsob ochrany nemovitosti (nemovitá kulturní památka, nemovitá národní kulturní památky nebo památkově chráněné území). Další informace naleznete v památkovém katalogu  http://pamatkovykatalog.cz/.

 

Památkově chráněná území

ve správním obvodu Městského úřadu Kolín, obce s rozšířenou působností

 

Další informace pro vlastníky kulturních památek:

Ministerstvo kultury ČR - odkaz památková péče

  • Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1, odbor památkové péče,

  • Tel. ústředna: 257 085 111,  epodatelna@mkcr.cz informace o kulturních památkách

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kultury památkové péče,

  • Zborovská 11, 150 21 Praha 5
  • odkaz

 

PŘÍRUČKY PRO VLASTNÍKY KULTURNÍCH PAMÁTEK 

 

Národní památkový ústav

je ODBORNÁ ORGANIZACE STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE, která zajišťuje odbornou pomoc pro vlastníky kulturních památek a vlastníky nemovitostí v památkově chráněných územích

 

Informace o ochraně archeologických nálezů při stavební činnosti

naleznete na webu Středočeského kraje - odkaz archeologie a památková péče kde naleznete vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, že nutné považovat území středních Čech na území s archeologickými nálezy - odkaz - archeologie.

Povinnosti stavebníků chránit archeologické nálezy

STAVEBNÍCI (DLE STAVEBNÍHO ZÁKONA - stavebníkem je osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí; stavebníkem se rozumí též investor a objednatel stavby,) jsou již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Záchranný archeologický výzkum nehradí pouze stavebník, který je fyzickou osobou a záchranný archeologický výzkum nebyl vyvolán jeho podnikáním.

1. Oznámit záměr provádět stavební činnost (stavbu) Archeologickému ústavu AV ČR

ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i., Referát archeologické památkové péče, Letenská 4, 118 01 Praha 1

2. Umožnit provést na dotčených pozemcích záchranný archeologický výzkum Archeologickému ústavu akademie věd České republiky nebo jiné oprávněné organizaci

Kontakty na organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů najdete na webu

  • Archeologického ústavu akademie věd ČR: odkaz

  • Ministerstva kultury ČR: odkaz

Organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů v okrese Kolín

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 3/448, 100 00  Praha - odkaz pro stavebníky, e-mail: vyjadreni@uappsc.cz, oznameni@uappsc.cz

Archeolog pro okres Kolín:

Mgr. BENEŠ Zdeněk, 725 895 038, zdenek.benes@uappsc.cz

Regionální muzeum v Kolíně, Brandlova čp. 35, 280 02 Kolín I – odkaz archeologie

tel.: +420 321 723 841,

mob.: +420 734 312 030,

e-mail: archeologie@muzeumkolin.cz

Podrobné informace pro stavebníky o archeologii a ochraně nálezů lze nalézt na webu

 


Poslední úprava: 22.01.2019 15:05:43, Stanislav Studnička

Přílohy

obnova_pamatky (69,3 kB) restaurovani_pamatky (70,8 kB) stavba_nepamatky (76,7 kB) AUAV ČR žádost_o_vyjádření_k_záměru (60 kB)