Stavební agenda | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Stavební agenda

PDF E-mail Print

Informace pro stavebníky:

Stavební zákon byl novelizován zákonem č. 225/2017 Sb. Účinnost novely je od 1.1.2018. V příloze je znění stavebního zákona od 1.1.2018.

Kolaudace rodinných domů po 1. 1. 2018

Po vypuštění § 120 stavebního zákona od 1.1.2018, žádá stavebník o přidělení ČP žádostí přímo u stavebního úřadu, který stavbu povolil na jednotném formuláři, který je v příloze.

Územní rozhodování

Územní řízení, § 76 až 95 stavebního zákona

Žádost o vydání územního rozhodnutí (umístění stavby, změna využití území, dělení a scelování pozemků, změna vlivu stavby na území a ochrané pásmo) - VIZ ODKAZ

Územní souhlas, § 96 stavebního zákona

Vydání územního souhlasu místo územního rozhodnutí - § 96 stavebního zákona

Místo územního rozhodnutí může stavební úřad vydat územní souhlas, a to na základě oznámení o záměru, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat, obsahuje-li závazné stanovisko dotčeného orgánu podmínky, nebo je-li takovým závazným stanoviskem vyjádřen nesouhlas, nebo pokud záměr podléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu

Stavební řád

Povolování a ohlašování staveb

Záměr stavebníka realizovat stavbu na ohlášení (§ 104 stavebního zákona)

§ 104 Jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí ohlášení

(1) Ohlášení stavebnímu úřadu postačí u
a) stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím,
b) podzemní stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem nebo stavbou podle § 16 odst. 2 písm. d),
c) stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1 000 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let; dobu dočasnosti nelze prodloužit,
d) stavby do 70 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,
e) stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2,
f) stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí,
g) stavby zařízení staveniště, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e) bodě 1,
h) stavby opěrných zdí do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím,
i) terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b),
j) udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c),
k) stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí 11).

(2) Ohlášení postačí u změn dokončených staveb uvedených v odstavci 1, pokud jejich provedením nebudou překročeny uvedené parametry.

(3) Ohlášení nevyžadují stavby a terénní úpravy, u kterých to stavební úřad podle § 78 odst. 6 stanovil.

(4) Ohlášení je vyloučeno u záměrů, pro které je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.

Stavební povolení

Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem

Povolování užívání stavby, kolaudace

Kolaudace rodinných domů po 1. 1. 2018

Po vypuštění § 120 stavebního zákona od 1.1.2018, žádá stavebník o přidělení ČP žádostí přímo u stavebního úřadu, který stavbu povolil na jednotném formuláři, který je v příloze.

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu - § 122 stavebního zákona

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí

Podle § 190 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který nabyl účinnosti dne 1.1.2007, se u staveb pravomocně povolených přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, provede kolaudační řízení podle dosavadních právních předpisů, tzn. Podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení změny v užívání stavby

Odstraňování staveb

Ohlášení odstranění stavby


Poslední úprava: 17.08.2018 12:32:22, Stanislav Studnička

Přílohy

1a_zadost_o_KOORDINOVANE_ZS_su (106,2 kB) 1_21_zadost_o_uzemne_planovaci_informaci_su_kolin (89,6 kB) 2_169_zadost_o_vyjimku_su_kolin (52,1 kB) 2a_94j_a_94q_zadost_o_vydani_spolecneho_povoleni (448,0 kB) 2a_96_uzemni_souhlas (381,1 kB) 2a_96a_spolecny_uzemni_souhlas_a_souhlas_s_provedenim_ohlaseneho_stavebniho_zameru (408,3 kB) 2b_86_zadost_o_vydani_rozhodnuti_o_umisteni_stavby (405,2 kB) 2b_zadost_o_vydani_rozhodnuti_o_zmene_vlivu_uzivani_stavby_na_uzemi (381,1 kB) 2c_zadost_o_vydani_rozhodnuti_o_deleni_nebo_scelovani_pozemku (390,8 kB) 2c_zadost_o_vydani_rozhodnuti_o_zmene_vyuziti_uzemi (393,9 kB) 3_zadost_o_vydani_rozhodnuti_o_ochranem_pasmu (374,3 kB) 4_104_ohlaseni_stavby (408,3 kB) 4_110_zadost_o_stavebni_povoleni (381,3 kB) 4_117_oznameni_stavebniho_zameru_s_certifikatem_autorizovaneho_inspektora (363,4 kB) 5_119_prideleni_cp._k_dokoncene_nove_stavbe_su_kolin (55,6 kB) 5_119_prideleni_cp._k_dokoncene_nove_stavbe_su_kolin (55,6 kB) 5_122_zadost_o_vydani_kolaudacniho_souhlasu (378,1 kB) 5_123_zadost_o_povoleni_predcasneho_uzivani_stavby (375,4 kB) 5_125_pasport_stavby_su_kolin (58,3 kB) 5_127_oznameni_zmeny_v_uzivani_stavby (369,8 kB) 5_190_navrh_na_vydani_kolauadacni_rozhodnuti_u_stavby_povolene_do_31.12.2006_su_kolin (58,0 kB) 6_128_ohlaseni_odstraneni (364,1 kB)