Vodní hospodářství | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Vodní hospodářství

PDF E-mail Print

Ohlášení – udržovacích prací, obnovy vodního díla, stavební úpravy

Kolaudace – vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla

Povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů

Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace

Povolení k vypouštění a stavbě domovní čistírny odpadních vod

Povolení vodoprávního úřadu k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami

Povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních

Povolení k některým činnostem

Povolení stavby vodních děl

Vyjádření vodoprávního úřadu

Souhlas vodoprávního úřadu

 

Formuláře žádostí pro vodoprávní řízení platné od 01.09.2018 a to dle vyhlášky 183/2018 Sb. ze dne 13. srpna 2018 o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

http://eagri.cz/public/web/mze/e-podatelna/ministerstvo-zemedelstvi/formulare-k-podani/vodopravni-rizeni.html

Odkaz obsahuje tyto formuláře - tato vyhláška stanovuje

a) doklady, které žadatel předkládá vodoprávnímu úřadu v případě žádosti o

1. povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zákona nebo jeho změnu, s výjimkou povolení k odběru podzemních vod podle bodu 2,

2. povolení k odběru podzemních vod podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 vodního zákona nebo jeho změnu pro potřeby jednotlivých osob (domácností),

3. povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona nebo jeho změnu, s výjimkou povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle bodu 4,

4. povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona nebo jeho změnu pro potřeby jednotlivých osob (domácností),

5. povolení k některým činnostem podle § 14 odst. 1 vodního zákona nebo jeho změnu,

6. stavební povolení k vodním dílům podle § 15 vodního zákona, s výjimkou stavebního povolení podle bodu 7,

7. stavební povolení podle § 15 vodního zákona k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností),

8. povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace podle § 16 odst. 1 vodního zákona nebo jeho změnu,

9. udělení souhlasu podle § 17 vodního zákona,

10. závazné stanovisko vydávané v rámci společného řízení podle § 94j, § 94q a následujících stavebního zákona,

11. vyjádření podle § 18 vodního zákona,

12. vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl,

13. povolení k odběru podzemních vod podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 vodního zákona pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení podle § 15 vodního zákona ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru,

14. povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení podle § 15 vodního zákona k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění,

15. stanovení ochranného pásma vodního zdroje podle § 30 odst. 6 vodního zákona nebo jeho změnu,

16. stanovení ochranného pásma vodního díla podle § 58 odst. 3 vodního zákona nebo jeho změnu,

17. stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních podle § 38 odst. 3 vodního zákona nebo jeho změnu,

18. stanovení podmínek podle § 9 odst. 8 vodního zákona pro použití závadných látek nebo povolení výjimky při použití závadných látek podle § 39 odst. 7 vodního zákona nebo jeho změnu,

19. rozhodnutí o udělení výjimky z dosahování cílů ochrany vod podle ustanovení § 23 a odst. 7 vodního zákona,

20. schválení manipulačního řádu vodního díla podle § 115 odst. 18 vodního zákona,

b) doklady, které se předkládají vodoprávnímu úřadu v případě

1. ohlášení udržovacích prací,

2. ohlášení obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií,

3. ohlášení vodohospodářských úprav,

4. ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE1), a

c) náležitosti rozhodnutí, opatření obecné povahy, souhlasů, vyjádření a závazných stanovisek vydávaných podle vodního zákona.

 

Formulář pro vydání společného povolení*

https://www.mmr.cz/getmedia/d2b2bfd7-c5d2-48e5-be3d-f6781ae4567a/II_vyhl-503_Priloha-c-6_bez-slova_priloha.pdf?ext=.pdf

Je-li ke společnému povolení třeba i povolení k nakládání s vodami, přiložte k žádosti o společné povolení i příslušný formulář žádosti k nakládání s vodami, např. pro společné povolení studny pro jednotlivé domácnosti, je třeba předložit vodoprávnímu úřadu jak žádost o společné povolení, tak žádost o povolení k odběru podzemních vod podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 vodního zákona nebo jeho změnu pro potřeby jednotlivých osob (domácností).


Poslední úprava: 08.10.2018 10:12:40, Petra Kučerová

Přílohy

68zadost_o_souhrnne_vyjadreni_ozpz (1) (25,5 kB)