Interní audit - Organizační náplň | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Interní audit - Organizační náplň


Vznik útvaru interního auditu vyžaduje u obcí s počtem obyvatel nad 15 tisíc zákon 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Tento zákon zároveň ukládá starostovi zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém.
Vnitřní kontrolní systém sestává ze dvou částí: z řídicí kontroly, kterou vykonávají z titulu své funkce všichni vedoucí zaměstnanci, a z interního auditu.
Zatímco řídicí kontrola má zajišťovat, aby finanční prostředky byly vynakládány i přijímány efektivně, hospodárně a účelně, interní audit sleduje, zda je systém této kontroly (popsaný zpravidla vnitřními předpisy) dobře nastaven a zda řídicí kontrola funguje co nejlépe.
Z toho vyplývá, že interní audit je útvar zcela samostatný, funkčně nezávislý na ostatních strukturách úřadu, podléhající jedině a přímo starostovi. Lze také říci, že interní audit je nástroj starosty pro kontrolu co nejefektivnějšího vynakládání finančních prostředků.
Interní auditor zjišťuje, zda jsou nedostatky a rizika vznikající při činnosti úřadu včas rozpoznávána, a předkládá starostovi doporučení k jejich vyloučení či zmírnění. Současně sleduje, zda a jak jsou opatření přijatá vedením radnice realizována. Touto činností přispívá k hospodárnějšímu, efektivnějšímu a účelnějšímu výkonu veřejné správy.
Interního auditora jmenuje a odvolává městská rada na návrh starosty.