Jak podat petici | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Jak podat petici


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Petice
 4. Základní informace k životní situaci
  Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na orgány veřejné správy se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů. Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudů; nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Fyzické osoby bez omezení, právnické osoby je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Petice se podává v písemné podobě, přičemž vyžaduje uvedení jména, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. Stejné náležitosti musí petice obsahovat, je-li vytvořen petiční výbor. Pokud je ustanoven petiční výbor, jsou jeho členové povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat. Způsob shromažďování podpisů pod petici se může dít různými formami neodporujícími zákonu:
  a) vystavením petice a podpisových archů na místě přístupném veřejnosti,
  b) shromažďováním podpisů pověřenou osobou (osobami) starší 16 let,
  c) jako výsledek aktu vzešlého ze shromáždění občanů.
  Občané, kteří se po řádném seznámení s textem petice svobodně rozhodnou svým podpisem vyjádřit souhlas s jejím obsahem, uvedou své jméno, příjmení a bydliště. Jestliže podpisové archy neobsahují text petic, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena a dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Petice se podávají v písemné podobě a je nutno předložit originální verzi. Zasílají se poštou nebo je lze doručit osobně nejlépe prostřednictvím podatelny městského úřadu v budově radnice. Při osobním podání podatelna na požádání převzetí petice potvrdí.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kolín
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Petice se při přijetí evidují v sekretariátu tajemníka MěÚ, vyřizují je organizační útvary MěÚ dle věcné příslušnosti.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Nejsou požadovány.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Nejsou stanoveny.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi se uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Dotčené útvary MěÚ, případně další subjekty veřejné správy.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Nejsou požadovány.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Petice nelze vyřídit elektronickou poštou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Listina základních práv a svobod, uvozená ústavním zákonem č. 23/1991 Sb., Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností stanovená Radou města Kolína.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky nelze uplatnit.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.
 21. Nejčastější dotazy
  Nelze zobecnit.
 22. Další informace
  Jak podat petici, jak podat stížnost
  Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností stanovená Radou města Kolína
  Internet – Portál veřejné správy
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Stížnosti. Upravují je Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Kancelář úřadu MěÚ
 26. Kontaktní osoba
  PhDr. Dana Soukupová, tajemnice
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 1. 2008
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  1. 1. 2012
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  -
Jak_podat_petici_ jak_podat_stiznost (37,4 kB) Pravidla_pro_prijimani_a_vyrizovani_petic_a_stiznosti (2,9 MB)