Jak podat stížnost | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Jak podat stížnost


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Stížnosti
 4. Základní informace k životní situaci
  Stížnost je písemné nebo ústní podání, jímž se fyzická nebo právnická osoba obrací na orgány města ve věci ochrany svých zájmů, kterým upozorňuje na nedostatky či závady v činnosti orgánů města a organizací, jejichž zřizovatelem je město, nebo kterým poukazuje na nevhodné chování úředních osob či proti postupu správního orgánu. Podání, z jehož skutečného obsahu vyplývá, že je jiným právním úkonem podaným ve smyslu správního řádu, není stížností.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let. Právnická osoba.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Náležitosti stížnosti jsou upraveny správním řádem a Pravidly pro přijímání a vyřizování petic a stížností, které vydala Rada města Kolína. Stížnost musí být:
  - čitelná, srozumitelná a musí z ní být patrné, které věci se týká a co navrhuje.
  Aby stížnost mohla být vyřízena řádně a rychle, je třeba v ní uvést:
  - jméno, příjmení,
  - datum narození,
  - místo trvalého pobytu stěžovatele popřípadě jinou adresu pro doručování, je-li stěžovatelem fyzická osoba a
  - telefonické spojení.
  Právnická osoba uvede:
  - svůj název nebo obchodní firmu,
  - identifikační číslo nebo obdobný údaj,
  - adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování a
  - telefonické spojení.
  Stížnost musí obsahovat:
  - označení orgánu, jemuž je určena a
  - podpis osoby, která ji podává.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Stížnosti lze podat písemně i ústně. Písemné stížnosti se podávají prostřednictvím pošty nebo osobně nejlépe prostřednictvím podatelny městského úřadu v budově radnice. Při osobním podání podatelna na požádání převzetí písemnosti potvrdí. O ústní stížnosti, nelze-li ji vyřídit hned při jejím podání, sepíše zaměstnanec městského úřadu se stěžovatelem písemný záznam.
  Stížnosti lze podat písemně i ústně. Písemné stížnosti se podávají prostřednictvím pošty nebo osobně nejlépe prostřednictvím podatelny městského úřadu v budově radnice. Při osobním podání podatelna na požádání převzetí písemnosti potvrdí. O ústní stížnosti, nelze-li ji vyřídit hned při jejím podání, sepíše zaměstnanec městského úřadu se stěžovatelem písemný záznam.
  Stížnost je možné zaslat v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Stížnost je možné zaslat také faxem nebo v elektronické podobě bez zaručeného elektronického podpisu (e-mailem), takové podání ale musí být do pěti dnů potvrzeno písemně, ústně do záznamu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. V případě nepotvrzení bude stížnost pokládána za anonymní.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kolín
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Stížnosti se při přijetí evidují v sekretariátu tajemníka MěÚ, vyřizují je organizační útvary MěÚ dle věcné příslušnosti.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Nejsou požadovány.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Nejsou stanoveny.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůta pro vyřízení stížnosti je 60 dní. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace je předložena spolu se spisovým materiálem Krajskému úřadu Středočeského kraje do 7 dnů ode dne, kdy stížnost došla, pokud MěÚ v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví dle zákona o svobodném přístupu k informacím.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Dotčené útvary MěÚ, případně další subjekty veřejné správy.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Nejsou požadovány.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  podatelna@mukolin.cz
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 16 odst.2 písm.g), odst. 3, § 17,
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád - § 175,
  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - § 16a.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Listina základních práv a svobod, uvozená ústavním zákonem č. 23/1991 Sb.,
  Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
  Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností vydaná Radou města Kolína.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Lze podat opakovanou stížnost, pokud obsahuje nové skutečnosti.
  Lze podat stížnost na špatné vyřízení stížnosti, která se adresuje nadřízenému zaměstnance vyřizujícího původní stížnost.
  U stížností dle § 175 správního řádu lze požádat nadřízený správní orgán o přešetření způsobu vyřízení stížnosti.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Nejsou.
 21. Nejčastější dotazy
  Nelze zobecnit.
 22. Další informace
  Jak podat petici, jak podat stížnost
  Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností stanovená Radou města Kolína
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Internet – Portál veřejné správy
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Petice
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Kancelář úřadu MěÚ
 26. Kontaktní osoba
  PhDr. Dana Soukupová, tajemnice MěÚ
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  19. 12. 2007
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  19. 2. 2012
 29. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Pravidla _stížnosti_petice 15_05_2018 (714,9 kB) Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností 15_05_2018 (257,5 kB) Záznam o ústním podání (38 kB)