Jak žádat o informace | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Jak žádat o informace


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
  -
 2. Kód
  -
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Jak žádat o informace (ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)
 4. Základní informace k životní situaci
  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanovuje městskému úřadu povinnost poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jeho působnosti.
  Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.
  Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Žádost o informaci se podává subjektu, v jehož působnosti je daná informace. Tuto žádost není třeba žádným způsobem zdůvodňovat.
  V případě, že je žádost podána u městského úřadu a požadované informace nejsou v působnosti městského úřadu, žádost se odloží a tato odůvodněná skutečnost se sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.
  Brání-li nedostatek údajů o žadateli (jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování je-li žadatelem fyzická osoba; název, identifikační číslo, adresa sídla a adresa pro doručování (i elektronická), je-li žadatelem právnická osoba) vyřízení žádosti, vyzve se žadatel ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost se odloží.
  V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve se žadatel ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil; neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne se o odmítnutí žádosti.
  Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, jsou žadateli co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, sděleny údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, je mu poskytnuta.
  Informace na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace (pokud zákon nestanoví jinak). Tato povinnost odpadá, pokud by to bylo pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží; v tomto případě je informace poskytnuta ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.
  Pokud je požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí by bylo nepřiměřenou zátěží, je v souladu s tímto zákonem poskytnut celý tento celek.
  Žádost o poskytnutí informace nebo její část může být odmítnuta z důvodů uvedených v zákoně.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Žádost o informaci se podává ústně, písemně či prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
  Písemná žádost musí v případě, že je podána fyzickou osobou, obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba v žádosti uvádí název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Informace týkající se působnosti městského úřadu poskytují všichni zaměstnanci MěÚ v oblasti působnosti svého organizačního útvaru dané organizačním řádem.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: sídlo příslušného organizačního útvaru MěÚ
  S kým: příslušný zaměstnanec MěÚ
  Kdy: osobně v úřední hodiny:
  pondělí a středa 8:00–17:00
  písemně kdykoli, písemné žádosti o informace adresovat podatelně MěÚ
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Písemná žádost musí v případě, že je podána fyzickou osobou, obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.
  Právnická osoba v žádosti uvádí název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Předepsané formuláře nejsou stanoveny. Lze využít tohoto formuláře.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Poplatky za poskytnutí informace a způsob platby je stanoven v sazebníku úhrad za poskytování informací.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Není-li žádost nebo její část odmítnuta, poskytne se informace ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Lhůtu lze prodloužit pouze ze závažných důvodů uvedených v zákoně. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Organizační útvary MěÚ, které se na vyřízená žádosti podílí.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Žádné další činnosti nejsou požadovány.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Žádosti lze podat prostřednictvím elektronické podatelny nebo prostřednictvím datové schránky.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
  nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
  nařízení vlády č.364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 18. Jaké jsou související předpisy
  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace (§ 16 zákona č. 106/1999 Sb.)
  Proti rozhodnutí MěÚ o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dní od doručení rozhodnutí odvolání; odvolání se podává u org. útvaru MěÚ, který rozhodnutí vydal.
  MěÚ předloží odvolání spolu se spisovým materiálem Krajskému úřadu Středočeského kraje ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání; KUSK rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání.
  Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, pravomocné rozhodnutí o odmítnutí žádosti je však přezkoumatelné soudem. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a zákona č. 106/1999 Sb.)
  Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel,
  a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti – odkázáním na zveřejněnou informaci,
  b) kterému po uplynutí zákonné lhůty nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  d) který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informace. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
  Stížnost se podává u MěÚ, a to do 30 dnů ode dne
  a) doručení sdělení o možnosti vyhledání již zveřejněné informace, sdělení o tom, že se informace nevztahují do působnosti MěÚ nebo sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace,
  b) uplynutí zákonné lhůty pro poskytnutí informace.
  MěÚ předloží stížnost spolu se spisovým materiálem Krajskému úřadu Středočeského kraje do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  KUSK o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Nejsou stanoveny.
 21. Nejčastější dotazy
  -
 22. Další informace
  -
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Ministerstvo vnitra ČR
  Nevládní server Otevřete.cz
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Jak podat stížnost
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Kancelář úřadu MěÚ
 26. Kontaktní osoba
  PhDr. Dana Soukupová, tajemnice MěÚ
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  5. 3. 2008
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  1. 6. 2012
 29. Datum konce platnosti popisu
  neurčeno
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  -
form_InfZ (34,5 kB)