Střet zájmů | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Střet zájmů


  1. Pojmenování životní situace

Veřejní funkcionáři definovaní v zákoně č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění podávají formou čestného prohlášení oznámení o osobním zájmu, jiných vykonávaných činnostech, majetku, který vlastní ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce, a majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a příjmech a závazcích.

  1. Kde lze tuto situaci řešit

Ministerstvo vnitra České republiky

  1. Základní informace k životní situaci

Byl zřízen registr oznámení jako informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti České republiky. V registru oznámení jsou ukládány elektronické dokumenty podávané veřejnými funkcionáři, s výjimkou oznámení podávaných soudci, která se ukládají v písemné podobě u Nejvyššího soudu.

Každý má právo bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě v rozsahu stanoveném zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů v platném znění do registru oznámení. Oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 1 jsou dostupná bez předchozí žádosti. Do oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 2 je možné nahlížet na základě žádosti. Žádost musí obsahovat v případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a v případě právnické osoby obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby a sídlo, a údaje o fyzické osobě, která jedná v zastoupení právnické osoby, a její oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby. Žádost musí dále obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení veřejného funkcionáře, nebo funkci veřejného funkcionáře a právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve které veřejný funkcionář působí. Žádost lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení, nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky. Po ověření žádosti pro umožnění přístupu do registru oznámení udělí správce registru oznámení žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo, které bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne obdržení žádosti, doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele, prostřednictvím elektronické pošty nebo prostřednictvím datové schránky žadatele. Uživatelské jméno a přístupové heslo do registru oznámení jsou platné po dobu 6 měsíců ode dne jejich prvního použití. Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení je zakázáno.

  1. Kdo je oprávněn ve věci jednat

Každý má právo sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru oznámení. Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo.

  1. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

https://www.justice.cz/web/msp/stret-zajmu

  1. Za správnost popisu odpovídá útvar

Kancelář úřadu MěÚ

  1. Kontaktní osoba

Mgr. Šárka Kuchařová, Kancelář úřadu MěÚ

  1. Popis byl naposledy aktualizován

27.04.2020