Odbor dopravy - Organizační náplň | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Odbor dopravy - Organizační náplň


 

    Odbor zajišťuje výkon státní správy ve věcech silnic II. a III. tříd, v působnosti ORP Kolín místních a veřejně přístupných účelových komunikací ve městě Kolín. Výkon funkce silničního správního úřadu je na odboru dopravy MěÚ Kolín zajišťován silničními správními úřady obecního úřadu obce s rozšířenou působností a obecního úřadu.
Dále vykonává státní správu a státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení vozidel, vede registr řidičů, projednává přestupky a správní delikty v oblasti silniční dopravy a vykonává státní správu a státní dozor ve věcech schvalování technické způsobilosti vozidel, vedení registru vozidel a vedení registru historických, sportovních a sportovně historických vozidel s působností pro Středočeský kraj.  

   Žádáme všechny, kdo mohou vyřízení svých záležitostí na našem úřadu odložit, aby tak učinili. Děkujeme za pochopení.     

Odbor zajišťuje výkon státní správy ve věcech silnic II. a III. tříd, v působnosti ORP Kolín místních a veřejně přístupných účelových komunikací ve městě Kolín. Výkon funkce silničního správního úřadu je na odboru dopravy MěÚ Kolín zajišťován silničními správními úřady obecního úřadu obce s rozšířenou působností a obecního úřadu.
Dále vykonává státní správu a státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení vozidel, vede registr řidičů, projednává přestupky a správní delikty v oblasti silniční dopravy a vykonává státní správu a státní dozor ve věcech schvalování technické způsobilosti vozidel, vedení registru vozidel a vedení registru historických, sportovních a sportovně historických vozidel s působností pro Středočeský kraj.  

   Děkujeme Vám za pochopení.                                                                                                      

V oblasti samosprávy zajišťuje provozování a správu placeného parkování v městě Kolíně.


Organizační členění odboru:

Oddělení evidence řidičů a správního řízení

Vykonává státní správu a státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení vozidel v rozsahu zák. 247/2000 Sb.

 • vydávání a odnímání registrace autoškol
 • schvalování výcvikových vozidel autoškol
 • vedení evidence žadatelů o výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění
 • provádění zkoušek žadatelů o řidičské oprávnění
 • vedení a provádění záznamů v registru řidičů
 • udělování a rozšiřování řidičských oprávnění, podmiňování, odnímání a rozhodování o žádostech o podmínečné navrácení řidičských oprávnění
 • vydávání řidičských průkazů a MŘP
 • vydávání osvědčení profesní způsobilosti řidičů
 • výměna řidičských průkazů
 • vedení registru řidičů v působnosti MÚ Kolín
 • vydávání paměťových karet pro digitální tachograf a vedení evidence držitelů paměťových karet pro digitální tachograf
 • projednávání přestupků a správních deliktů v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu včetně ukládání sankčních opatření
 • projednávání přestupků a správních deliktů vzniklých porušením zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, včetně ukládání sankčních opatření
 • bezpečnost silničního provozu (BESIP)
 • poskytování informací veřejnosti v rozsahu svých kompetencí v souladu se zák.106/1999

Oddělení evidence vozidel a schvalování technické způsobilosti vozidel

Vykonává státní správu ve věcech evidence motorových vozidel a schvalování technické způsobilosti vozidel a stanic měření emisí

 • provádění změn v registru vozidel vedených v působnosti MÚ Kolín na žádost občanů
 • provádění změn údajů v registru vozidel v působnosti MÚ Kolín na žádost prodejců ojetých vozidel
 • vystavování dokladů k vozidlům, výdej a výměna RZ vozidel
 • vyřizování žádosti o výpis z registru vozidel pro potřeby státních orgánů a osob prokazujících právní zájem
 • schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezených vozidel, vozidel vyráběných v malých sériích
 • povolování a schvalování staveb a přestaveb jednotlivých vozidel - vedení registru historických, sportovně historických a sportovních vozidel s působností pro Středočeský kraj
 • rozhodovací činnost a výkon státního odborného dozoru pro provozování stanic měření emisí vozidel (SME)
 • poskytování informací veřejnosti v rozsahu svých kompetencí v souladu se zák.106/1999

Oddělení komunikací, silničního hospodářství a speciální stavební úřad

 • výkon státní správy v katastrálním území obce s rozšířenou působností Kolín, na úseku silničního hospodářství, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací a výkon státní správy a činnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. tř. místních komunikací a působnost silničního úřadu ve věcech silnic s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo orgán kraje v přenesené působnosti
 • výkon státního odborného dozoru a kontrolní činnosti v rozsahu působnosti obce s rozšířenou působností Kolín, na úseku silnic, místních komunikací, veřejně přístupných účelových komunikací.
 • výkon státního odborného dozoru a rozhodovací činnost v oblasti získávání odborné způsobilosti provozovatelů a řidičů TAXI
 • posuzování a vydávání stanovisek k licenčnímu řízení v oblasti veřejné autobusové dopravy
 • posuzování a vydávání stanovisek k jízdním řádům MHD a veřejné autobusové dopravy
 • poskytování informací veřejnosti v rozsahu svých kompetencí v souladu se zák.106/1999