Zvláštní užívání místních a veřejně přístupných účelových komunikací | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zvláštní užívání místních a veřejně přístupných účelových komunikací


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
  -
 2. Kód
  -
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Zvláštní užívání místních a veřejně přístupných účelových komunikací
 4. Základní informace k životní situaci
  Povolení pro umístění kontejneru, lešení, materiálu, reklamních zařízení (tabule typu „A“) a poutačů, prodejních stánků a předzahrádek, zřizování vyhrazeného parkování i parkování pro držitele průkazu ZTP, pořádání kulturních, reklamních, sportovních a jiných akcí, a pro provádění stavebních prací (výkop, protlak) v tělesech místních komunikací (vozovka, chodník) podléhá rozhodnutí silničního správního úřadu – MěÚ Kolín, odboru dopravy.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žadatel (zhotovitel) – např. stavební firma, která bude provádět stavební práce v tělese MK, majitel nemovitosti, u které bude umístěno lešení či kontejner, provozovatel stánku či předzahrádky, majitel reklamního zařízení, držitel ZTP, který žádá o vyhr. park. místo apod.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Žádost o povolení zvláštního užívání je třeba podat v dostatečném časovém předstihu (30 dní). K žádosti je třeba doplnit vyjádření správce komunikace Technické služby města Kolín s.r.o., vyjádření Policie ČR OR-DI Kolín a situační plánek s vyznačením zásahu do tělesa MK
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Podání žádosti o povolení zvláštního užívání MK v podatelně MěÚ Kolín nebo přímo na OD
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  MěÚ Kolín – odbor dopravy, ul. Na Valech 72, 280 02 Kolín I – 1. patro
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: Na Valech 72, Kolín
  S kým: příslušný referent
  Kdy: úřední hodiny 
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  OP, živnostenský list (koncesní listina), průkaz ZTP (při žádosti o vyhr. park. místo pro držitele ZTP), situační plánek, příp. PD
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formuláře žádostí o povolení zvláštního užívání - viz přílohy
  Tištěné formuláře jsou k dispozici v odboru dopravy MěÚ Kolín
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Za vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání se hradí správní poplatek dle pol. 36 písm. a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, který musí být uhrazen před vydáním rozhodnutí. Úhradu lze provést v pokladně OD MěÚ Kolín – přízemí. Užívání veřejného prostranství podléhá také místnímu poplatku v souladu s vyhláškou č. 4/2005 o místních poplatcích, který vyměřuje odbor správy majetku MěÚ Kolín na základě rozhodnutí o povolení zvláštního užívání MK.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  30 dní
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Správce komunikace AVE Kolín, s.r.o. a Policie ČR KŘP Stř. kraje - DI Kolín
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Ohlášení stavby obecnímu stavebnímu úřadu dle § 104 odst. 2 psím. o) Stavebního zákona v platném znění, stavební povolení nebo územní souhlas, vydané MěÚ Kolín – odborem výstavby – Stavebním úřadem.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Webové stránky MěÚ Kolín pro stažení formuláře žádosti
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, a vyhláška 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
 18. Jaké jsou související předpisy
  Vyhláška města Kolín č. 4/2005 o místních poplatcích
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí o povolení zvláštního užívání MK lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení účastníku řízení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, OD, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov podáním učiněným u zdejšího OD MěÚ Kolín.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Při zjištění porušení povinností stanovených výše uvedeným zákonem může být silničním správním úřadem písemně uložen způsob a lhůta k odstranění těchto nedostatků, při zahájení správního řízení ve věci řešení přestupku či správního deliktu dle uvedeného zákona může být uložena pokuta až do výše 500 tis. Kč.
 21. Nejčastější dotazy
  -
 22. Další informace
  -
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Dodatečné povolení zvláštního užívání místní komunikace
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  OD MěÚ Kolín – oddělení pozemních komunikací
 26. Kontaktní osoba
  kontaktní telefon: 321 748 107, 121, 144
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  16.03.2011
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  16.03.2011
 29. Datum konce platnosti popisu
  neurčeno
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  -
zadost_stanek (29,5 kB) zadost_reklama (31,5 kB) zadost_rest_zahradka (31 kB) žádost o povolení vyhrazeného parkování (31 kB) žádost o povolení vyhrazeného parkování (42,4 kB) zadost_material (28,1 kB) zadost_kulturni_akce (26,1 kB) zadost_kulturni_akce (27,5 kB) zadost_material (32,5 kB) zadost_stavebni_prace (34 kB) zadost_stavebni_prace (27,4 kB)