Odbor obrany a krizového řízení | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Odbor obrany a krizového řízení


Ulice: Kutnohorská 23
Město: Kolín 4
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 193
Email: krizovy.stab@mukolin.cz

Organizační náplň

Odbor obrany a krizového řízení vykonává přenesenou státní působnost na úseku obrany, branných opatření, ochrany obyvatelstva, krizového řízení, hospodářských opatření pro krizové stavy, ochrany utajovaných informací a zvláštních skutečností. Dále zajišťuje připravenost správního území obce s rozšířenou působností Kolín na řešení krizových situací nevojenského i vojenského charakteru a za tímto účelem plánuje, připravuje a realizuje opatření k vytváření nezbytných podmínek pro fungování státní správy, samosprávy a zabezpečení základních životních potřeb obyvatel za krizových stavů. Po administrativní a organizační stránce odpovídá za přípravu podkladů pro zasedání Bezpečnostní rady a Krizového štábu ORP Kolín a za vedení její agendy.

Vedoucí odboru je bezpečnostním ředitelem úřadu pro oblast ochrany utajovaných informací a tajemníkem Bezpečnostní rady a Krizového štábu ORP Kolín.

V samostatné působnosti plní Odbor obrany a krizového řízení úkoly města na úseku požární ochrany a úkoly zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 


OOKŘ se při své činnosti řídí zejména těmito zákony a právními předpisy:

 • zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení
 • nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb.
 • vyhláška č. 281/2001 Sb. kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb.
 • nařízení vlády č. 432/2010 Sb. o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury
 • zákon č. 12/2002 Sb. o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou
 • zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
 • zákon č. 97/1993 Sb. o působnosti Správy státních hmotných rezerv
 • vyhláška č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
 • vyhláška č. 498/2000 Sb. o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy
 • zákon č. 189/1999 Sb. o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze
 • zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému
 • vyhláška č. 328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
 • zákon č. 254/2001 Sb. o vodách
 • zákon č. 224/2015 Sb. zákon o prevenci závažných havárií
 • zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
 • nařízení vlády č. 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně
 • vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci
 • vyhláška č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
 • zákon č. 320/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky
 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
 • ústavní zákon č. 2/1993 Sb. Listiny základních práv a svobod
 • ústavní zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky
 • zákon č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách České republiky
 • zákon č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky
 • vyhláška č. 280/1999 Sb. kterou se stanoví postup při uplatňování požadavku na určení věcných prostředků
 • nařízení vlády č. 139/2017 Sb. o plánování obrany státu
 • zákon č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování
 • zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací
 • vyhláška č. 363/2011 Sb. o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti
 • nařízení vlády č. 522/2005 Sb. kterým se stanoví seznam utajovaných informací
 • nařízení vlády č. 523/2005 Sb. o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů
 • nařízení vlády č. 528/2005 Sb. o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků
 • nařízení vlády č. 529/2005 Sb. o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obecním zřízení
 • zákon č. 129/2000 Sb. o krajích
 • zákon č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 • zákon č. 255/2012 Sb. o kontrole
 • zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
 • zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce
 • zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících samosprávných celků
 • nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
 • nařízení vlády č. 390/2021 Sb. o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 • nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 • nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky
 • nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 • nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
 • nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 • zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP
 • vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
 • zákon č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě
 • vyhláška č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách