Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - Organizační náplň | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - Organizační náplň


Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vykonává státní správu a samosprávu na úseku sociální péče a zdravotnictví.  Je pověřen výkonem sociálně právní ochrany dětí a v rámci sociální práce poskytuje sociální poradenství a pomoc přispívající k řešení nepříznivých životních situací. Vykonává funkci veřejného opatrovníka.  Zajišťuje provoz zařízení sociální péče a organizačních složek, které jsou zřízeny městem. Aktualizuje Komunitní plán sociálních služeb města Kolína. Odbor organizačně a administrativně zajišťuje činnost komise rady města – komise zdravotní a sociální a zvláštního orgánu – komise sociálně právní ochrany dětí.

 

Předpisy, kterými se řídí činnost odboru sociálních věcí a zdravotnictví


 

 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ústava ČR, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
 • zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2016 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů
 • zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších zákonů
 • vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č.  505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 18. října 2013  č. 332/2013 Sb. o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí,  ve znění pozdějších předpisů
 • sdělení FMZV č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte
 • zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška Ministerstva dopravy č. 290/2011 Sb.,  kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 588/2020 Sb., Zákon o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)