Ohrožení sociálním vyloučením | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Ohrožení sociálním vyloučením


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace 

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Ohrožení sociálním vyloučením

 

 1. Základní informace k životní situaci
  Sociální kurátor je specializovaný sociální pracovník pro dospělé, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, jsou sociálně vyloučení nebo jim sociální vyloučení hrozí. Sociální kurátor v přímé práci s klienty působí v oblasti přenesené působnosti, která je zajišťována obecními úřady s rozšířenou působností.

 

       Osobami ohroženými sociálním vyloučením mohou být osoby vracející se z výkonu trestu, z výkonu vazby, bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaní, zadlužení, vracející se ze školských zařízení pro výkon ústavní, ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, žijící nedůstojným způsobem života, závislé na alkoholu či jiných psychotropních látkách, vracející se z léčby, aj.

 

 1. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Občané s trvalým pobytem na území ČR a občané EU, zainteresované organizace, věznice, orgány činné v trestním řízení aj.

 

 1. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Osoba ohrožená se obrátí na sociálního kurátora a požádá o pomoc či poradenství, případně jiné zúčastněné osoby či organizace upozorní na situaci ohrožené osoby.

 

 1. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Kontaktovat sociálního pracovníka lze
  • osobně na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví - oddělení sociální péče a zdravotnictví Městského úřadu Kolín
  • emailem: socialni.odbor@mukolin.cz
  • telefonicky: 321 748 259

 

 1. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kolín, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociální péče a zdravotnictví, Karlovo náměstí 45, budova B, 2. poschodí

 

 1. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Situaci lze řešit se sociálním kurátorem, příp. sociálními pracovníky oddělení sociální péče a zdravotnictví (kontakty viz adresář úřadu http://www.mukolin.cz/cz/obcan/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/organizacni-struktura/) na Městském úřadě Kolín, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociální péče a zdravotnictví, Karlovo náměstí 45, budova B, 2. poschodí, a to v úřední dny; ostatní dny po předchozí domluvě.

 

 1. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Dosažitelné osobní doklady (platný občanský průkaz případně jiný doklad osvědčující totožnost), dle potřeby další doklady, které budou vyžádány po konzultaci s ohledem na řešenou situaci. Nemáte-li občanský průkaz, pomůžeme Vám jej vyřídit. Doložení dokladů se odvíjí od konkrétní situace klienta, je možné vystupovat v anonymitě.

 

 1. Jaké jsou potřebné formuláře, a kde jsou k dispozici
  Doložení dokladů se odvíjí od konkrétní situace klienta, je možné vystupovat v anonymitě.

 

 1. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Poradenství je poskytováno bezplatně.

 

 1. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 2. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Osoby a instituce, jichž se řešení dané situace týká (rodinní příslušníci, úřady, poskytovatelé sociálních služeb a další osoby).

 

 1. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

        -

 1. Elektronická služba, kterou lze využít
  podatelna@mukolin.czsocialni.odbor@mukolin.cz

 

 1. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Mezi základní právní předpisy patří např.
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č.  505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 18. října 2013, č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, ve znění pozdějších předpisů

 

 1. Jaké jsou související předpisy
  • zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č.40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

 

 1. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

 1. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

 1. Nejčastější dotazy
  -

 

 1. Další informace
 2. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě. Např.
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí: viz https://www.mpsv.cz
  • Krajský úřad Středočeského kraje: viz https://www.kr-stredocesky.cz/
  • Portál veřejné správy ČR: viz https://portal.gov.cz/
  • Probační a mediační služba: viz https://www.pmscr.cz

 

 1. Související životní situace a návody, jak je řešit
  -
 2.  Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 

 1. Kontaktní osoba
  Ing. Mgr. Zdenka Dušková

 

 1. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  -

 

 1. Popis byl naposledy aktualizován
  9. 5. 2022

 

 1. Datum konce platnosti popisu
 2. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Pro snadnější orientaci v problematice doporučujeme osobní jednání na našem oddělení.