Potřeba sociálně-právní ochrany dětí | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Potřeba sociálně-právní ochrany dětí


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace 

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Potřeba sociálně - právní ochrany dětí
 4. Základní informace k životní situaci
  - sociálně - právní ochranou dětí se rozumí zejména:
  a. ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu
  b. ochrana oprávněných zájmů dětí, včetně ochrany jeho jmění
  c. působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny
  - Sociálně - právní ochrana se zaměřuje zejména na děti, jejichž rodiče zemřeli, nebo neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, případně nevykonávají či zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti. Dále se zaměřuje na děti, které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život (zanedbávání školní docházky, páchání přestupků, požívání alkoholických nápojů apod.), které se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu, děti, na kterých byl spáchán trestný čin, které jsou opakovaně rodiči umísťovány do zařízení zajišťující nepřetržitou péči nebo jejich umístění v takovém zařízení trvá déle než šest měsíců, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za jejich výchovu, a děti, které jsou žadateli o azyl a jsou odloučeny od rodičů.
  - Rodiče a osoby odpovědné za výchovu nezl. dětí jsou povinni s orgánem sociálně právní ochrany dětí spolupracovat, na základě výzvy se dostavovat k osobnímu jednání, předložit doklady a další potřebné listiny, poskytnout informace k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Dále jsou povinni umožnit návštěvu pracovníka orgánu sociálně právní ochrany dětí v obydlí, případně v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, je-li to nezbytné pro ochranu života nebo zdraví, případně pro ochranu jeho práv. Neplní-li tyto povinnosti, může jim být orgánem sociálně - právní ochrany uložena pokuta.
  - Náhradní rodinná péče – týká se zájemců o převzetí dítěte do náhradní rodinné péče a dětí, vhodných k umístění do náhradní rodinné péče.
  - Specifikace: zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  - rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu  nezl. dítěte
  - samo nezl. dítě
  - školská a zdravotnická zařízení i jiné orgány
  - každý je oprávněn upozornit orgán sociálně - právní ochrany dětí na porušení povinností nebo zneužití práv plynoucích z rodičovské zodpovědnosti
  - zájemci o převzetí dítěte do náhradní rodinné péče (občané s trvalým pobytem na území ČR a občané EU)
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Rodič, dítě, kterákoli jiná osoba může poskytnout písemně, telefonicky, případně ústně informaci o tom, že práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu jsou ohrožena. Orgán sociálně - právní ochrany následně provádí vlastní a komplexní sociální šetření v rodině dítěte, v jeho bydlišti, případně ve školském a zdravotnickém zařízení. Informace získané tímto sociálním šetřením orgán sociálně - právní ochrany dětí vyhodnocuje a navrhuje odpovídající způsob řešení. Nabízí klientům poradenskou činnost, pomoc při sanaci rodiny nebo využití opatření na ochranu dětí. V případě závažných nedostatků v rodině či vleklého konfliktu mezi rodiči je s rodinou spolupracováno do doby nápravy poměrů.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  - Rodič, dítě, kterákoli jiná osoba poskytne písemně, telefonicky, případně ústně informaci o tom, že práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu jsou ohrožena.
  - Doručením usnesení příslušného soudu, že městský úřad  - odd.sociálně – právní ochrany byl ustanoven opatrovníkem nezl. dítěte pro řízení ve věci výkonu rodičovské zodpovědnosti na dobu před a po rozvodu manželství rodičů dítěte, pro řízení ve věci zvýšení nebo snížení výživného pro dítě, úpravy styku s dítětem, změny výchovného prostředí, výchovného opatření, popření nebo určení otcovství apod.
  - Zájemce o zprostředkování náhradní rodinné péče se obrátí na sociální pracovnici.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  o Městský úřad Kolín, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně – právní ochrany Karlovo náměstí 45, budova B, 3. poschodí.
  Ve věci sociálně – právní ochrany je třeba, aby dítě nebo občan měli trvalé bydliště ve správním obvodě města jako obce s pověřeným obecním úřadem s rozšířenou působností, viz   http://www.mukolin.cz/cz/obcan/mestsky-urad/, pokud není místní příslušnost zákonem upravená jinak.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde:
  Městský úřad Kolín, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně – právní ochrany, Karlovo náměstí 45, budova B, 3. poschodí 
  S kým:
  s pracovníky oddělení sociálně - právní ochrany, kontakty viz adresář úřadu, http://www.mukolin.cz/cz/obcan/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/organizacni-struktura/
  Kdy:
  v pracovní době úřadu – v úředních dnech, mimo tyto dny po předchozí domluvě
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Platný občanský průkaz či jiný doklad osvědčující totožnost, dle potřeby další doklady – např. rodný list dítěte, rozsudky soudu, případně další dokumenty, které po konzultaci s ohledem na konkrétní řešenou životní situaci budou vyžádány.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádosti  a  dotazníky  pro zprostředkování  náhradní rodinné péče obdrží žadatelé u sociální pracovnice pro tuto agendu.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Sociálně-právní ochrana dětí je poskytována bezplatně s výjimkou pobytu dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a správy jmění dítěte. Rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte případně jejich zástupci, mohou na základě písemné žádosti nahlížet do spisové dokumentace nezl. dítěte a za úhradu 15,- Kč za stránku mají právo pořízení kopie.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  V případě správního řízení se lhůty řídí správní řádem, v případě akutního ohrožení dítěte se situace řeší neprodleně.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Státní i nestátní organizace působící v pomáhajících profesích, organizace pověřené výkonem sociálně - právní ochrany dětí.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Spolupracovat se sociálními pracovníky v zájmu nezletilých dětí dle zákona o soc. právní ochraně dětí.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  podatelna@mukolin.cz,  socialni.odbor@mukolin.cz
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  - sdělení č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte
  - zákon č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  - zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  - zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
  - zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další.
 18. Jaké jsou související předpisy
  - sdělení č. 66/2000 Sb.m.s., o Evropské úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí
  - sdělení č. 47/2001 Sb.m.s., o přijetí Evropské úmluvy o právním postavení dětí narozených mimo manželství
  - sdělení č. 54/2001 Sb.m.s., o přijetí Evropské úmluvy o výkonu práv dětí
  - sdělení č. 141/2001 Sb.m.s., o přijetí Úmluvy o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí
  - sdělení č. 90/2002 Sb.m.s., o přijetí Úmluvy o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce (Úmluva č. 182)
  - sdělení č. 91/2005 Sb.m.s., o sjednání Úmluvy o styku s dětmi
  - zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
  - zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
  - sdělení č. 34/1998 Sb., o Úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí
  - sdělení č. 43/2000 Sb., o Úmluvě o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení
  - zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákon
  - zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti správnímu rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Kolín.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Rodiče a osoby odpovědné za výchovu nezl. dětí jsou povinni s orgánem sociálně - právní ochrany dětí spolupracovat, na základě výzvy se dostavovat k osobnímu jednání, předložit doklady a další potřebné listiny, poskytnout informace k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Dále jsou povinni umožnit návštěvu pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí v obydlí, případně v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, je-li to nezbytné pro ochranu života nebo zdraví, případně pro ochranu jeho práv. Neplní-li tyto povinnosti, může jim být orgánem sociálně-právní ochrany dětí uložena pořádková pokuta a to i opakovaně. Zákon o sociálně - právní ochraně dětí vyjmenovává přestupky na úseku sociálně-právní ochrany dětí a stanovuje sankce.
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  - internetové stránky MPSV ČR http://www.mpsv.cz/cs/,vzory návrhů k soudu lze získat např. na internetových stránkách www.juristic.cz
  - Centrum psychologicko sociálního poradenství Kolín, Školská 60, Kolín IV
  - Středisko výchovné péče, Na Pustině, 1068, Kolín II
  - Občanské sdružení Prostor plus o.p.s., Na Pustině,1068, Kolín II, www.os-prostor.cz
  - Probační a mediační služba, www.pmscr.cz
  - Občanská poradna Nymburk, Na Pustině 1068, Kolín II, www.opnymburk.cz
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Nezaměstnanost, finanční problémy – Úřad práce, oddělení dávek státní sociální podpory a oddělení dávek pomoci v hmotné nouzi, Portál veřejné správy ČR http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/708/place
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
 26. Kontaktní osoba
  Ing.Bc. Alena Krchová - http://www.mukolin.cz/cz/obcan/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/organizacni-struktura/282780-alena-krchova.html
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.02.2012
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  01.02.2012
 29. Datum konce platnosti popisu
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Pro snadnější orientaci v problematice doporučujeme osobní jednání na oddělení sociálně-právní ochrany Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Kolíně.