Obtížná či nepříznivá životní situace | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Obtížná či nepříznivá životní situace


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Obtížná či nepříznivá životní situace v oblastech níže jmenovaných.

 

 1. Základní informace k životní situaci

Sociální pracovníci obce poskytují bezplatně individuální sociální poradenství jednotlivcům či rodinám, které si neví rady a zažívají obtížné či nepříznivé životní situace. Sociální práce se ve svých různých formách zaměřuje na rozmanité, komplexní vztahy mezi lidmi a jejich prostředím. Jejím úkolem je umožnit všem lidem plně rozvinout své možnosti, obohatit jejich životy a předcházet selhání.

 

Na sociální pracovníky obce se může obrátit každý, kdo řeší svou nepříznivou sociální situaci (žije v nevyhovujícím prostředí, je bez přístřeší, má omezené finance, nemá a hledá zaměstnání, dotýká se ho dluhová problematika, vyžaduje péči druhé osoby z důvodu zdravotního omezením, je pečující osobou, je osobou s duševním onemocněním, oběť agrese, trestné činnosti a domácího násilí apod.)

 

Sociální pracovník vykonává komplexní sociální práci (níže uvádíme příklady):

 • Provádí sociální práci s klientem zaměřenou na jeho změnu,
 • navrhuje ve spolupráci s klientem řešení východiska ze situace a pomáhá mu ji řešit,
 • provádí depistáže – vyhledávání osob, které by mohly být ohroženy sociálním vyloučením,
 • provádí sociální šetření v rámci výkonu agendy sociální práce na obci,
 • spolupracuje s dalšími státními, samosprávnými či neziskovými institucemi (např. Úřad práce ČR, orgán sociálně právní ochrany dětí, sociální služby apod.),
 • dodržuje etické zásady sociálního pracovníka a zachovává mlčenlivost o všech osobních údajích klienta,
 • z každé schůzky je sepsán písemný záznam, do osobního spisu může klient nahlížet.
   

     Konkrétněji:

 • Pomáhá při orientaci v systému sociálních a zdravotních služeb, popřípadě při výběru vhodné sociální služby (pečovatelská služba, azylové domy, domovy pro seniory, odlehčovací služby apod.),
 • řeší problémy související se ztrátou nebo s rizikem ztráty bydlení,
 • poskytuje poradenství v návaznosti na jednotlivé dávky systému (dávky důchodového a nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením),
 • pomáhá s vyplňováním žádostí o jednotlivé dávky a při vyřizování osobních dokladů,
 • pomáhá s hledáním či udržením zaměstnání,
 • asistuje při nácviku zvládání sociálních i praktických dovedností (hospodaření s finančními prostředky aj.), pomáhá při řešení finančních problémů (sjednávání splátkového kalendáře aj.),
 • poskytuje kontakty a zprostředkovává jednání s dalšími organizacemi.

 

       Sociální pracovník Vám v případě potřeby doporučí službu, se kterou by bylo možné dále spolupracovat.

 

 1. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

       Osoby, které řeší svoji obtížnou či nepříznivou sociální situaci, nebo osoby, které mají povědomí o osobě/osobách, které by potřebovaly pomoci.

 

 1. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  V rámci sociální práce se nevydává žádné rozhodnutí, nejedná se o správní řízení. Nejsou stanovené žádné zvláštní podmínky.

 

 1. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

       Kontaktovat sociálního pracovníka lze

 • osobně na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví - oddělení sociální péče a zdravotnictví Městského úřadu Kolín
 • emailem: socialni.odbor@mukolin.cz
 • telefonicky: 321 748 259

 

 1. Na které instituci životní situaci řešit


Městský úřad Kolín, Karlovo náměstí 45, Kolín; Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – oddělení sociální péče a zdravotnictví - budova B, 2. patro.

 

 1. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit


Situaci lze řešit se sociálními pracovníky oddělení sociální péče a zdravotnictví (kontakty viz adresář úřadu http://www.mukolin.cz/cz/obcan/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/organizacni-struktura/) na Městském úřadě Kolín, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociální péče a zdravotnictví, Karlovo náměstí 45, budova B, 2. poschodí, a to v úřední dny; ostatní dny po předchozí domluvě.

 

 1. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Doložení dokladů se odvíjí od konkrétní situace klienta, je možné vystupovat v anonymitě.

 

 1. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  -

 

 1. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

 1. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty stanoveny nejsou, četnost a potřebnost setkání stanovuje klient spolu se sociálním pracovníkem.

 

 1. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Osoby a instituce, jichž se řešení dané situace dotýká (rodinní příslušníci, úřady, poskytovatelé sociálních služeb a další osoby).

 

 1. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 2. Elektronická služba, kterou lze využít
  podatelna@mukolin.cz

 

 1. Podle kterého právního předpisu se postupuje

       Mezi základní právní předpisy patří např.

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č.  505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 18. října 2013, č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, ve znění pozdějších předpisů

 

 1. Jaké jsou související předpisy
 2. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  V případě nespokojenosti s jednáním sociálního pracovníka je možné stěžovat si vedoucímu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Kolín.

 

 1. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 2. Nejčastější dotazy

       Mohu kontaktovat sociální pracovníky obce, pokud vím o někom, kdo by potřeboval pomoci?

       Ano, sociální pracovníci obce mohou osobu navštívit a proberou s ní aktuální situaci, příp. ji mohou doporučit další vhodné služby.

 

 1. Další informace

 

 1. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

     Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě. Např.

 

 1. Související životní situace a návody, jak je řešit
 2. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
 3. Kontaktní osoba
  Ing. Mgr. Zdenka Dušková
 4. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  -
 5. Popis byl naposledy aktualizován
  9. 5. 2022
 6. Datum konce platnosti popisu
 7. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Pro snadnější komunikaci doporučujeme osobní jednání na našem oddělení.