Obtížná či nepříznivá životní situace | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Obtížná či nepříznivá životní situace


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Obtížná či nepříznivá životní situace v oblastech níže jmenovaných.
 4. Základní informace k životní situaci

  Sociální pracovníci/ce obce poskytují bezplatně individuální sociální poradenství jednotlivcům či rodinám, které si neví rady a zažívají obtížné či nepříznivé životní situace. Sociální práce se ve svých různých formách zaměřuje na rozmanité, komplexní vztahy mezi lidmi a jejich prostředím. Jejím úkolem je umožnit všem lidem plně rozvinout své možnosti, obohatit jejich životy a předcházet selhání. Aby bylo možné klientovi pomoci změnit jeho situaci, je nutné pochopit, jak ji vnímá on sám.

  Sociální pracovník/ce vykonává komplexní sociální práci (níže uvádíme příklady):

  • provádí sociální práci s klientem zaměřenou na jeho změnu,

  • navrhuje ve spolupráci s klientem řešení východiska ze situace a pomáhá mu ji řešit,
  • z každé schůzky je sepsán písemný záznam, do osobního spisu může klient nahlížet,
  • provádí depistáže – vyhledávání osob, které by mohli být ohroženi sociálním vyloučením,
  • provádí sociální šetření v rámci výkonu agendy sociální práce na obci,
  • spolupracuje s dalšími státními, samosprávnými či neziskovými institucemi (př. Úřad práce ČR, orgán sociálně právní ochrany dětí, sociální služby),
  • dodržuje etické zásady sociálního pracovníka a zachovává mlčenlivost o všech osobních údajích klienta.

   Konkrétněji:
  • pomáhá při orientaci v systému sociálních a zdravotních služeb, popřípadě při výběru vhodné sociální služby (pečovatelská služba, azylové domy, domovy pro seniory, odlehčovací služby),
  • řeší problémy související se ztrátou nebo s rizikem ztráty bydlení,
  • poskytuje poradenství v návaznosti na jednotlivé dávky systému (dávky důchodového a nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením),
  • pomáhá s vyplňováním žádostí o různé dávky a při vyřizování osobních dokladů,
  • pomáhá s hledáním či udržením zaměstnání,
  • asistuje při nácviku zvládání sociálních i praktických dovedností (hospodaření s finančními prostředky aj.),
  • pomáhá při řešení finančních problémů (sjednávání splátkového kalendáře aj.),
  • poskytuje kontakty a zprostředkovává jednání s dalšími organizacemi,

   Sociální pracovník Vám v případě potřeby doporučí službu, se kterou by bylo možné dále spolupracovat.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Osoby, které řeší svoji obtížnou či nepříznivou sociální situaci nebo osoby, které mají povědomí o osobě/osobách, které by potřebovaly pomoci.

  Na sociální pracovníky/ce obce se může obrátit každý, kdo žije v nevyhovujícím prostředí nebo je bez domova, má omezené finance, nemá a hledá zaměstnání, dotýká se ho dluhová problematika, gamblerství. Také osoby vyžadující péči druhé osoby z důvodu zdravotního postižení, pečující osoby nebo osoby s duševním onemocněním, oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí, senioři, cizinci, osoby užívající alkohol či jiné psychotropní látky.

 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  V rámci sociální práce se nevydává žádné rozhodnutí, nejedná se o správní řízení. Nejsou stanovené žádné zvláštní podmínky.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

  Navštívit sociální pracovníky/ce obce na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví - oddělení sociální péče a zdravotnictví Městského úřadu Kolín nebo v rámci terénní práce je oslovit v ulicích Města Kolína. Také je možná emailová a telefonická komunikace.

  Se sociálními pracovníky probrat svoji situaci a aktivně se podílet na hledání východisek.

 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kolín, Karlovo náměstí 45, Kolín
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – oddělení sociální péče a zdravotnictví - budova B, 2.patro
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Osobní doklady jsou nutné v případě jednání s dalšími institucemi (př. Úřad práce atp.). Nemáte-li občanský průkaz, pomůžeme Vám jej vyřídit. Doložení dokladů se odvíjí od konkrétní situace klienta, je možné vystupovat v anonymitě.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty stanoveny nejsou, četnost a potřebnost setkání stanovuje klient spolu se sociálním pracovníkem.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Jsou, pokud se jich životní situace dotýká a chtějí situaci také řešit (rodinní příslušníci, úřady, poskytovatelé sociálních služeb a další osoby).
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  podatelna@mukolin.cz
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  V rámci své činnosti se řídí předpisy v oblasti sociální práce na obci a vnitřními předpisy úřadu.

  • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

  • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

  • vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č.  505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

  • vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

  • vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 18. října 2013  č. 332/2013 Sb. o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, ve znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  V případě nespokojenosti s jednáním sociálního pracovníka/ce je možné si stěžovat vedoucímu OSVZ MěÚ Kolín.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 21. Nejčastější dotazy

  Mohu kontaktovat sociální pracovníky/ce obce, pokud vím o někom, kdo by potřeboval pomoci?

  Ano, sociální pracovníci obce mohou osobu navštívit a proberou s ní aktuální situaci, příp. ji mohou doporučit další vhodné služby.

 22. Další informace
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  MPSV ČR

  Portál veřejné správy ČR

 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
 26. Kontaktní osoba
  Bc. Romana Paňková
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 4. 2014
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  7. 4. 2014
 29. Datum konce platnosti popisu
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Pro snadnější komunikaci doporučujeme osobní jednání na našem oddělení.