Ohlášení změny trvalého pobytu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Ohlášení změny trvalého pobytu


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Ohlášení změny trvalého pobytu
 4. Základní informace k životní situaci
  Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  O změnu trvalého pobytu je oprávněn požádat:
  • občan České republiky starší 15 let nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, anebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy
  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, poručník, opatrovník, pěstoun nebo osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče

  • opatrovník za občana, který není způsobilý k ohlášení změny místa trvalého pobytu.

 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Občan splní požadavky stanovené § 10 zákona o evidenci obyvatel (viz bod 17)
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Předáním tiskopisu „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, v němž jsou uvedeny požadované údaje:
  • údaje o občanovi, který žádá zaevidovat změnu trvalého pobytu - jméno, jména, příjmení, rodné číslo, adresu předchozího trvalého pobytu a adresu nového trvalého pobytu,
  • údaje o vlastníkovi objektu - jméno, jména, příjmení a místo trvalého pobytu, pokud je vlastníkem fyzická osoba, název a sídlo, pokud je vlastníkem právnická osoba.
 8. Na které instituci životní situaci řešit

  Občan hlásí změnu trvalého pobytu občan na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj.
  • na obecním úřadu,
  • v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst.

 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: Městský úřad Kolín, Karlovo nám. 44, Kolín I
  S kým: odbor správních činností a přestupků – objekt bývalého okresního úřadu, budova A, přízemí, evidence obyvatel, referentky úseku evidence obyvatel
  Kdy: Úřední hodiny OSČP
  e-mail: spravni.odbor@mukolin.cz
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Při ohlášení změny trvalého pobytu je občan povinen doložit:
  •• údaje k jeho osobě uvedené v přihlašovacím lístku k trvalému pobytu - občanským průkazem, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou,
  • vlastnictví bytu nebo domu, nebo
  • oprávněnost užívání bytu, anebo
  • předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt uvedený v odstavci 4 nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.
  Pokud údaje uvedené v přihlašovacím lístku nejsou řádně doložené nebo ohlašovna zjistí rozdíly mezi uváděnými údaji a údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel, vyzve občana k odstranění nedostatků. Ve výzvě mu k tomu stanoví lhůtu, která není kratší než 15 dnů. Pokud žadatel v takto stanovené lhůtě nedostatky neodstraní, případně údaje řádně nedoloží, ohlašovna rozhodne o tom, že se změna trvalého pobytu nezaeviduje.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Originální tiskopis „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který je k dispozici na každé ohlašovně.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Za ohlášení změny trvalého pobytu se hradí správní poplatek ve výši 50 Kč. Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny. Za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky se na ohlašovně hradí správní poplatek 100 Kč a na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí správní poplatek ve výši 300 Kč.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Zákon o evidenci obyvatel nestanoví lhůtu pro zaevidování změny trvalého pobytu. Lhůty se tedy řídí obecným ustanovením § 71 správního řádu.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Účastníkem řízení je občan, který žádá o změnu trvalého pobytu. V zákonem stanovených případech je v řízení zastupován (viz bod 5).
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Podle zákona o evidenci obyvatel se další činnosti nepožadují.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Elektronické podání žádosti zákon o evidenci obyvatel nepřipouští.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění
  Vyhláška Ministerstva vnitra č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, v platném znění
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proces zaevidování změny trvalého pobytu je správním řízením. Správní řízení je ukončeno:
  • zaevidováním změny - údaje uvedené v přihlašovacím lístku jsou řádně doloženy, nebyly zjištěny rozdíly oproti údajům vedeným v informačním systému evidence obyvatel, pokud žadatel předložil občanský průkaz je změna vyznačena v občanském průkaze (ustřižen růžek), předáno potvrzení o změně trvalého pobytu. Správní řízení je ukončeno těmito úkony, rozhodnutí v písemné podobě se nevyhotovuje. Řízení je pravomocně skončeno, není možné se proti němu odvolat.
  • vydáním rozhodnutí o tom, že se změna trvalého pobytu nezaeviduje - údaje v přihlašovacím lístku nejsou ve stanovené lhůty řádně doloženy nebo ve stanovené lhůtě nejsou předloženy doklady k odstranění rozdílů mezi údaji uvedenými v přihlašovacím lístku a údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel. Vydá se rozhodnutí v písemné podobě, proti kterému se lze odvolat - dle poučení, které je povinnou součástí rozhodnutí.
  • vydáním usnesení o zastavení řízení - nebyl zaplacen správní poplatek ani ve stanovené lhůtě, žadatel vezme svoji žádost zpět, příp. další důvody dle správního řádu pro zastavení řízení. Vydá se usnesení, proti kterému lze podat odvolání - dle poučení, které je povinnou součástí usnesení.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Není definováno protiprávní jednání v souvislosti se změnou trvalého pobytu.
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
  Ministerstvo vnitra ČR
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Změna trvalého pobytu - pruvodce.gov.cz
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Po zaevidování údaje o trvalém pobytu je občan povinen do 15 dnů požádat o nový občanský průkaz.

  Ukončení trvalého pobytu na území České republiky
  Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu. Za občana může sdělit ukončení pobytu na území ČR rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy. Za občana mladšího 15 let sdělí ukončení trvalého pobytu na území České republiky jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun nebo osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče. Za občana, který má jmenovaného opatrovníka a není způsobilý k jednání podle věty první, sdělí ukončení trvalého pobytu na území České republiky opatrovník. Dnem ukončení se rozumí den, kdy občan předal sdělení ohlašovně, popř. pozdější den, který uvedl ve sdělení. Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, je povinen odevzdat nebo předložit k znehodnocení občanský průkaz do 15 dnů od oznámení této skutečnosti.
  Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
  Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana. Podrobné informace najdete zde.

 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor správních činností a přestupků MěÚ Kolín
 26. Kontaktní osoba 
  adresář
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1. 8. 2021
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  1. 8. 2021
 29. Datum konce platnosti popisu
   
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace