Zrušení údaje o místu trvalého pobytu na základě návrhu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu na základě návrhu


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Zrušení údaje o místu trvalého pobytu na základě návrhu
 4. Základní informace k životní situaci
  Údaj o místu trvalého pobytu lze dále zrušit na základě návrhu za splnění podmínek:
  • návrh podal vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba ve smyslu § 10 odst. 6 zákona o evidenci obyvatel (viz. odst. 17), tj. osoba specifikovaná v odst. 5.
  • musí být současně splněny dvě podmínky - osoba, které se ruší údaj o trvalém pobytu, nemá k objektu nebo jeho vymezené části užívací právo a tento objekt nebo jeho vymezenou část neužívá.
  Pokud je rozhodnuto o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, ze zákona se po nabytí právní moci rozhodnutí občanovi zavede adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu mu byl trvalý pobyt zrušen - viz. odst. 8. Občan je povinen do 15 pracovních dnů požádat o nový občanský průkaz.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Oprávněna podat návrh na zrušení údaje o trvalém pobytu občana je osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt, k němuž se vztahuje údaj o rušeném trvalém pobytu, nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení.
  Návrh může být podán:
  • písemně nebo
  • ústně do protokolu na pracovišti dle odst. 9,
  • v elektronické podobě,
  • pomoci jiných technických prostředků – v tomto případě musí být do 5 dnů potvrzeno jednou z předchozích forem.
  Z návrhu musí vyplývat, čeho se navrhovatel domáhá, tj. že má být zrušen trvalý pobyt, komu a na jaké adrese, dále je navrhovatel povinen uvést identifikační údaje o své osobě - jméno, příjmení, datum narození a místo svého trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování, podpis a označení správního orgánu, jemuž je určeno. V případě, že je návrh podáván ústně do protokolu, pohlídá si správné uvedení všech potřebných náležitostí úřední osoba, která bude návrh sepisovat.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Navrhovatel prokazuje:
  • oprávněnost podání návrhu - viz odst. 10
  • existenci důvodů pro zrušení údaje o trvalém pobytu - viz. odst. 4
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Správní řízení ke zrušení údaje o trvalém pobytu je zahájeno podáním návrhu.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Příslušnou k rozhodování je ohlašovna, tj. obecní či městský úřad, v jehož obvodu má trvalý pobyt občan, kterému se tento trvalý pobyt navrhuje zrušit.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: Městský úřad Kolín, Karlovo nám. 44, Kolín I
  S kým: odbor správních činností a přestupků – objekt bývalého okresního úřadu, budova A, přízemí, evidence obyvatel, referentky úseku evidence obyvatel

  Kdy: Úřední hodiny OSČP

  e-mail: spravni.odbor@mukolin.cz

 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Na vyžádání oprávněné úřední osoby je účastník řízení povinen prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem. Žadatel je dále povinen prokázat i zánik užívacího práva dotčené osoby k objektu na adrese jejího trvalého pobytu, např. výpověď z nájmu bytu, vypořádání majetku po rozvodu manželství apod.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Pro tento typ správního řízení není předepsán formulář.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu činí za každou osobu 100 Kč.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty jsou obecně stanoveny správním řádem. Vzhledem k tomu, že v daném řízení nemůže správní orgán rozhodnout bezodkladně, je povinen vydat rozhodnutí do 30 dnů ode dne zahájení řízení, avšak. ke lhůtě 30 dnů lze připočítat další dobu:
  + až 30 dnů – je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je potřeba někoho předvolat, nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde o zvlášť složitý případ
  + další nutnou dobu k provedení dožádání, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny
  Dále je nutno mít na vědomí, že v případě, že je řízení usnesením přerušeno, staví se lhůta pro vydání rozhodnutí od okamžiku, kdy se správní orgán o důvodu přerušení dozvěděl a ještě po dobu 15 dnů po skončení přerušení.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Účastníkem řízení je navrhovatel a osoba, které je rušen údaj o místu trvalého pobytu.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Navrhovatel je v řízení povinen prokázat, že daná osoba, jejíž trvalý pobyt má být zrušen, objekt na adrese trvalého pobytu neužívá. Nejčastějším důkazem je výslech svědka – ideálně souseda či jiné osoby, která z vlastní zkušenosti ví, že tato osoba se již na adrese svého trvalého pobytu nezdržuje. V případě, že navrhovatel neprokáže existenci důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu (viz. odst. 4), může správní orgán jeho návrh zamítnout. Pokud je podán návrh, který trpí takovými vadami, které brání rozhodnout ve věci, a navrhovatel na základě výzvy správního orgánu v poskytnuté lhůtě tyto vady neodstraní, správní orgán může řízení usnesením zastavit
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Elektronická podatelna: posta@mukolin.cz
  Adresa správního odboru: spravni.odbor@mukolin.cz
  Prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky úřadu
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 18. Jaké jsou související předpisy
  -
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí ve věci, může účastník řízení podat odvolání u správního orgánu, který ve věci rozhodl. Pro Městský úřad Kolín je odvolacím orgánem Krajský úřad Středočeského kraje se sídlem Praha 5, Zborovská 11.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  -
 21. Nejčastější dotazy
  -
 22. Další informace
  Ministerstvo vnitra ČR
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Internet – Portál veřejné správy
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Údaj o místu trvalého pobytu lze dále zrušit z úřední moci:
  • pokud byl zaveden na základě neplatných, neúplných, padělaných, pozměněných dokladů nebo na základě nesprávně nebo nepravdivě uvedených skutečností,
  •  pokud je veden k objektu, který byl odstraněn nebo zanikl, anebo se jedná o objekt, který je nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení.
  Kdokoliv se dozví, že došlo k některé ze situací uvedených v tomto bodě, je oprávněn zaslat podnět správnímu orgánu a ten po posouzení se rozhodne, zda zahájí řízení ke zrušení trvalého pobytu či nikoliv. Podnětem pro správní orgán může být také zjištění z vlastní úřední činnosti. V tomto řízení je pouze jeden účastník řízení, a to občan, jehož údaj o trvalém pobytu se ruší.
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor správních činností a přestupků MěÚ Kolín
 26. Kontaktní osoba 
  adresář
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.01.2016
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  05.01.2016
 29. Datum konce platnosti popisu
  Není známo
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace