Žádost o ověření pravosti opisu nebo kopie listiny | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Žádost o ověření pravosti opisu nebo kopie listiny


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
  -
 2. Kód
  -
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o ověření pravosti opisu nebo kopie listiny (vidimace)
 4. Základní informace k životní situaci
  Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy. Ověřující úřad za obsah vidimované listiny neodpovídá.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Jakákoliv fyzická osoba, totožnost žadatele se neprokazuje.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
   Žadatel předloží ověřujícími úředníkovi originál listiny, jejíž vidimace má být provedena. Zákon o ověřování stanoví žadateli povinnost předložit vidimovanou listinu, tu pořizuje na své náklady. Městský úřad Kolín vyžaduje plnění této povinnosti pouze v případě, že má originál listiny formát větší než A3. Pokud je originál listiny ve formátu A3, A4 nebo menší, pořídí si kopii ověřující úředník.
  Vidimace se neprovede

  - je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,

  - je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení,

  - je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení,

  - je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj podle § 8 písm. f), tzn., že obsahuje viditelný zajišťovací prvek

  - je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, v jejíž doložce je uveden údaj o tom, že vstup do autorizované konverze dokumentů obsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup,

  - jsou-li v předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,

  - jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,

  - není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o

  prvopis,

  již ověřenou vidimovanou listinu,

  listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,

  opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo

  stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Viz. odst. 6
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Vidimaci provádějí krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a obecní úřady (viz příloha č. 1, vyhlášky 36/2006 Sb.), újezdní úřady, držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky.Žadatel se osobně dostaví na některý z těchto úřadů.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde:
  • Městský úřad Kolín, Karlovo nám. 44, Kolín I,
  • Městský úřad Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I.
  S kým:
  • odbor správních činností a přestupků, objekt bývalého okresního úřadu, budova A, 1. poschodí, kancelář č. 117, referentka vidimace a legalizace,
  • Czech POINT, Kancelář úřadu, oddělení hospodářské správy, budova radnice, přízemí, referentky vidimace a legalizace.
  Kdy:
  Úřední hodiny OSČP
  Úřední hodiny Czech POINT
   
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Žadatel není povinen předkládat žádné doklady.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Není předepsaný formulář.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek za ověření opisu nebo kopie listiny činí 30,- za každou i započatou stranu formátu A4 a menší.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Při splnění všech podmínek na počkání.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Nejsou další dotčené osoby.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  -
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Není možné požádat prostřednictvím elektronické podatelny.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), v platném znění.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Vyhláška Ministerstva vnitra 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, v platném znění.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti vidimaci se nelze odvolat
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Nejsou stanoveny sankce.
 21. Nejčastější dotazy
  -
 22. Další informace
  -
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Vidimaci provádí také notář dle zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád a velitel lodě dle zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  -
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor správních činností a přestupků MěÚ
 26. Kontaktní osoba
  adresář
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  21.11.2019
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  21.11.2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  není známo
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  -