Žádost o ověření pravosti podpisu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Žádost o ověření pravosti podpisu


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
  -
 2. Kód
  -
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o ověření pravosti podpisu (legalizace)
 4. Základní informace k životní situaci
  Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá. Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků. Účast dvou svědků se k legalizaci nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem listiny s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopen vlastnoručně listinu podepsat.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Fyzická osoba, jejíž podpis má být legalizován.  Zákon o ověřování neřeší procesní způsobilost žadatele, vychází se tedy z obecného vymezení (§ 31 občanského zákoníku).
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Žadatel podepíše listinu před ověřujícím úředníkem nebo uzná podpis na přinesené listině před ověřujícím úředníkem za vlastní. Ověřující úředník následně opatří listinu ověřovací doložkou.
  Legalizace se neprovede,

  • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,

  • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text,

  • nepředloží-li žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci podle § 10 odst. 4, k prokázání své totožnosti platný doklad podle § 18,

  • nemůže-li žadatel psát a listina současně neobsahuje jeho podpis,

  • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce, a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána, a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského,

  • jde-li o legalizaci podpisu nahrazeného mechanickými prostředky využívajícími zejména grafické znázornění vlastnoručního podpisu,

  • jde-li o legalizaci elektronického podpisu, nebo

  • jde-li o legalizaci podpisu na zcela nevyplněném formuláři.

 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Viz. odst. 6
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Legalizaci provádějí krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a obecní úřady (viz příloha č. 1, vyhlášky 36/2006 sb.), újezdní úřady, držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky. Žadatel se osobně dostaví na některý z těchto úřadů.
  V odůvodněných případech lze provést legalizaci také mimo úřední místnost (např. při pobytu v nemocnici, imobilitě aj.) na základě telefonické žádosti osoby, jejíž podpis má být legalizován. Vždy je nutné se s ověřujícím pracovníkem domluvit předem. Na provedení legalizace mimo úřední místnost není právní nárok (pracovník může žádost odmítnout).
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde:
  • Městský úřad Kolín, Karlovo nám. 44, Kolín I,
  • Městský úřad Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I.
  S kým:
  • odbor správních činností a přestupků, objekt bývalého okresního úřadu, budova A, přízemí, kancelář evidence obyvatel, referentka vidimace a legalizace,
  • Czech POINT, Kancelář úřadu, oddělení hospodářské správy, budova radnice, přízemí, referentky vidimace a legalizace.
  Kdy:
  Úřední hodiny OSČP
  Úřední hodiny Czech POINT
   
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci podle § 10 odst. 4, předloží k prokázání své totožnosti platný

  - občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,

  - cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o cizince, nebo

  - identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva.

  Doklad lze k prokázání totožnosti použít pouze tehdy, obsahuje-li fotografii držitele.

  .
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Není předepsaný formulář
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek za ověření jednoho podpisu na listině je 30,- (viz. zákon č. 634/2004 sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Při splnění všech podmínek na počkání
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Nejsou další dotčené osoby.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  -
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Není možné požádat prostřednictvím elektronické podatelny.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), v platném znění.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Vyhláška Ministerstva vnitra 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, v platném znění.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti legalizaci se nelze odvolat.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Nejsou stanoveny sankce.
 21. Nejčastější dotazy
  -
 22. Další informace
  -
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Legalizaci podpisu provádí také notář dle zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád, a velitel lodě dle zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  -
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor správních činností a přestupků MěÚ
 26. Kontaktní osoba
  adresář
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  21.11.2019
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  21.11.2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  není známo
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  -