Žádost o poskytnutí údaje z informačního systému evidence obyvatel | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Žádost o poskytnutí údaje z informačního systému evidence obyvatel


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o poskytnutí údaje z informačního systému evidence obyvatel
 4. Základní informace k životní situaci
  Údaje z informačního systému evidence obyvatel se poskytují obyvateli na základě písemné žádosti k jeho osobě a k osobě blízké. Osobou blízkou se pro účely zákona rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner. K té se poskytuje pouze údaj o datu, místu a okresu úmrtí, popř. místu a státu úmrtí. Obyvatelem se rozumí občané České republiky, osoby, které pozbyly státní občanství České republiky a cizinci, kteří jsou matkou, otcem, popř. jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  O poskytnutí údaje z informačního systému evidence obyvatel žádá občan starší 15 let. Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let a jen Ministerstvem vnitra. Za občana mladšího 15 let žádá zákonný zástupce, za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, žádá jeho zákonný zástupce nebo opatrovník. O poskytnutí údajů může rovněž požádat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Za obyvatele může rovněž požádat zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Řešeno v bodech 4., 5., 7. a 8.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Žádost o poskytnutí údajů může obyvatel podat
  elektronicky na formuláři, zpřístupněném dálkovým přístupem nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky,
  osobně,
  v listinné podobě, kdy musí být žádost opatřena úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel podepíše žádost před orgánem příslušným k převzetí žádosti.
  Žádost o poskytnutí údajů musí obsahovat jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, V případě, že nemá takový doklad, uvede číslo svého jiného dokladu vydaného podle zvláštního právního předpisu. Lze využít tiskopisu “Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“ (viz bod 11.).
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  elektronicky - Ministerstvo vnitra, krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností,
  osobně - ohlašovna, obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo Ministerstvo vnitra a prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (identifikace pomocí bezpečnostního osobního kódu),
  v listinné podobě - ohlašovna, obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo Ministerstvo vnitra.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: Městský úřad Kolín, Karlovo nám. 44, Kolín I
  S kým: odbor správních činností a přestupků – objekt bývalého okresního úřadu, budova A, přízemí, evidence obyvatel, referentky úseku evidence obyvatel
  Kdy: Úřední hodiny OSČP
  e-mail: spravni.odbor@mukolin.cz
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  V případě, že žádost podává obyvatel osobně a podepisuje ji před orgánem příslušným k převzetí žádosti, je povinen prokázat svoji totožnost.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Tiskopis „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“ je ke stažení zde a je též k dispozici u všech úřadů příslušných k poskytování údajů.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  Za poskytnutí údaje z informačního systému evidence obyvatel se platí správní poplatek dle položky č. 3 Sazebníku správních poplatků v návaznosti na tom, jakou formou jsou údaje poskytnuty, zpravidla se jedná o částky:
  • 50 Kč za každou započatou stránku,
  • 15 Kč za první stránku, a 5 Kč za každou další i započatou stránku, pokud byla pořízena pomocí tiskárny počítače nebo kopírky,
  • 500 Kč za zprostředkování kontaktu (blíže viz bod 24.).

 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty nejsou zákonem o evidenci obyvatel stanoveny.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  -
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  -
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Podání žádosti elektronicky (viz bod 7., 8. a 11.).
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  -
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  -
 21. Nejčastější dotazy
  -
 22. Další informace
  Ministerstvo vnitra ČR
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Portál veřejné správy
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Zprostředkování kontaktu
  Ministerstvo vnitra na základě písemné žádosti občana staršího 15 let o zprostředkování kontaktu zprostředkuje kontakt s jiným občanem uvedeným v žádosti.
  Žádost o zprostředkování kontaktu ke stažení zde, nebo je k dispozici u všech úřadů příslušných k podání uvedené žádosti, tj. na matričním úřadě, na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, na krajském úřadě nebo přímo na Ministerstvu vnitra. Občan hradí správní poplatek ve výši 500 Kč formou kolkové známky nebo v hotovosti anebo zasláním na účet Ministerstva vnitra.
  Ministerstvo vnitra, na základě žádosti o zprostředkování kontaktu, písemně vyrozumí kontaktující osobu (žadatele) o výsledku hledání pouze v následujících případech:
  1. pokud se kontaktovanou osobu nepodaří v informačním systému evidence obyvatel jednoznačně identifikovat.
  2. pokud kontaktovaná osoba nemá trvalý pobyt na území České republiky.
  3. pokud kontaktovaná osoba zemřela, popř. byla rozhodnutím soudu prohlášena za nezvěstnou nebo za mrtvou.
  V ostatních případech zašle Ministerstvo vnitra kontaktované osobě informaci o kontaktující osobě (žadateli), přičemž tato kontaktovaná osoba nemá povinnost se s osobou, která ji hledá, zkontaktovat. V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká tím nárok na vrácení správního poplatku.
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor správních činností a přestupků Městského úřadu Kolín
 26. Kontaktní osoba 
  adresář
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  19.09.2016
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  31.10.2016
 29. Datum konce platnosti popisu
   
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace