Nahlížení do matričních knih | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Nahlížení do matričních knih


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Nahlížení do matričních knih.
 4. Základní informace k životní situaci
  Do matričních knih se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí fyzických osob, ke kterým došlo v České republice a narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky, ke kterým došlo v cizině. Dále se do matričních knih zapisují další skutečnosti, jimiž se tyto zápisy mění a doplňují. Z provedených zápisů se vydávají matriční doklady (rodný, oddací a úmrtní list), které obsahují údaje o skutečnostech zapsaných v matriční knize podle stavu ke dni jeho vydání.
  Oprávněná osoba se může nahlédnutím do příslušného zápisu matriční knihy seznámit se všemi údaji zapsanými v matriční knize (tj. včetně dodatečných záznamů a oprav).
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  O nahlédnutí do matriční knihy může požádat:
  • fyzická osoba, které se zápis týká nebo členové její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci), její sourozenci a zplnomocnění zástupci,
  • fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků,
  • státní orgány nebo orgány územních samosprávných celků pro úřední potřebu,
  • statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.
  V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dosažení zletilosti i osvojenec.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Nahlížet do matričních knih a činit výpisy z nich lze pouze za přítomnosti matrikáře.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Žádost o nahlédnutí do matriční knihy podejte ústní či písemnou formou na příslušném úřadě.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Navštivte matriční úřad, který vede matriční knihu, do níž chcete nahlédnout. V případě pochybností, který matriční úřad vede matriční knihu, do níž chcete nahlédnout, je možno se obrátit s žádostí o informaci na kterýkoli matriční úřad nebo krajský úřad.
  Činnost úřadu: Přijímá žádosti o nahlédnutí do matriční knihy, vystavení matričního dokladu a vydává výpisy z matrik (rodné, oddací, umrtí listy)
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: Karlovo náměstí 78, Kolín I
  S kým: s matrikářkami (viz bod 26.)
  Kdy:  úřední hodiny
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Na úřadě předložte:
  • žádost o povolení nahlédnout do matriční knihy,
  • průkaz totožnosti,
  • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny, případně jeho sourozenců,
  • doklad, kterým fyzická osoba prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků,
  • plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
 12. Jaké jsou poplatky
  Při nahlédnutí na konkrétní zápis v matriční knize se vybírá správní poplatek 50 Kč. Při vyhledávání v matričních knihách, sbírkách listin nebo v druhopisech matričních knih vedených do 31. prosince 1958 se vybírá správní poplatek 200 Kč za každou i započatou hodinu.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Další činnosti nejsou stanoveny.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění
  Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí o zamítnutí povolení nahlédnout do matriční knihy je možné podat odvolání do 15dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce nejsou stanoveny.
 21. Nejčastější dotazy
  Co jsou "matriční úřady"?
  Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem. Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení.
 22. Další informace
  Podrobné informace Vám podá příslušný matriční úřad.
  V Kolíně: MěÚ Kolín, Karlovo nám. 78, budova radnice v přízemí, matrika, tel. 321 748 218 - 219, 269.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Stránky jiných matričních úřadů
  Ministerstvo vnitra ČR
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  MěÚ Kolín, matrika
 26. Kontaktní osoba
  adresář
  e-mail: matrika@mukolin.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  31.12.2012
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  01.01.2013
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Při vyřizování této životní situace je nutný osobní kontakt s příslušnou matrikou.