Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize
 4. Základní informace k životní situaci
  Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize obsahuje údaje potřebné pro uplatnění nároku fyzické osoby v cizině. V jiných případech se takové potvrzení vydá, jen stanoví-li tak zvláštní zákon.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Fyzická osoba.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Fyzická osoba prokáže, že toto potvrzení potřebuje pro uplatnění svých práv v cizině nebo se prokáže, že tak stanoví zvláštní zákon.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Žádost o potvrzení podejte na příslušném matričním úřadě ústní či písemnou formou.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Obraťte se na matriční úřad podle místa narození, uzavření manželství nebo úmrtí fyzické osoby, z jejíhož zápisu narození, uzavření manželství nebo úmrtí v matriční knize má být potvrzení vystaveno. V případě pochybností, který matriční úřad vede matriční knihu, z níž má být potvrzení vydáno, je možno se obrátit s žádostí o informaci na kterýkoli matriční úřad.
  Činnost úřadu: Vydává potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize. Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak potvrzení z matriční knihy vydá Úřad městské části Brno - střed, zvláštní matrika.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: Karlovo náměstí 78, Kolín I
  S kým: s matrikářkami (viz bod 26.)
  Kdy:  úřední hodiny
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Na úřadě předložte:
  • platný úřední průkaz, kterým lze prokázat totožnost,
  • písemnou žádost a veřejnou listinu, ze kterých je patrno, že jsou splněny podmínky pro vydání potvrzení (doložení požadavku z ciziny).
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formuláře nejsou stanoveny, je stanoven pouze obsah vydávaného potvrzení.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  a vydání potvrzení se uhradí správní poplatek ve výši 50 Kč v hotovosti za každou i započatou stránku.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůta pro vyřízení je 30 dnů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Další činnosti nejsou stanoveny.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění
  Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce nejsou stanoveny.
 21. Nejčastější dotazy
  Co jsou "matriční úřady"?
  Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem. Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení.
 22. Další informace
  Podrobné informace Vám podá příslušný matriční úřad.
  V Kolíně: MěÚ Kolín, Karlovo nám. 78, budova radnice v přízemí, matrika, tel. 321 748 218 - 219, 269.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Stránky jiných matričních úřadů
  Ministerstvo vnitra ČR
  Zastupitelský úřad ČR v cizině
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Vydávání matričních dokladů
  Nahlížení do matričních knih
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  MěÚ Kolín, matrika
 26. Kontaktní osoba
  adresář
  e-mail: matrika@mukolin.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  31.12.2012
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  01.01.2013
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Při řešení této životní situace se obracejte na příslušnou matriku.