Prohlášení o volbě druhého jména | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Prohlášení o volbě druhého jména


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Prohlášení o volbě druhého jména
 4. Základní informace k životní situaci
  Od 1. 7. 2001, tj. po nabytí účinnosti zákona o matrikách, jménu a příjmení, může státní občan České republiky užívat dvě jména při splnění podmínek stanovených citovaným zákonem.
  Užívání druhého jména lze docílit prohlášením o volbě druhého jména. Toto prohlášení není časově omezeno, nepodléhá správnímu poplatku.
  Užívání dvou jmen prokazuje občan ČR rodným listem vydaným po 1. 7. 2001.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  V této věci je oprávněn jednat:
  • občan České republiky,
  • nebo zákonný zástupce nezletilého dítěte, jehož se prohlášení o volbě druhého jména týká.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Splnění všech požadovaných náležitostí. Prohlášení o volbě druhého jména lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.
  Je-li v matriční knize zapsáno více jmen (u občanů narozených do 31.12.1949), lze druhé jméno zvolit pouze z těchto zapsaných jmen. Zvolené druhé jméno nesmí být stejné. K volbě druhého jména pro nezletilého staršího 15 let musí být připojen jeho souhlas.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Podejte prohlášení o volbě druhého jména na příslušný matriční úřad.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  S žádostí se můžete obrátit na matriční úřad podle místa vašeho trvalého pobytu; na matriční úřad, v jehož knize narození je jméno zapsáno.
  Činnost úřadu: Přijímá prohlášení o volbě druhého jména
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: Karlovo náměstí 78, Kolín I
  S kým: s matrikářkami (viz bod 26.)
  Kdy:  úřední hodiny
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Na úřadě musíte předložit:
  • prohlášení o zvolení jména,
  • rodný list osoby, jejíhož jména se prohlášení týká.
  Prohlášení o zvolení jména, popř. jmen, obsahuje:
  • jméno(a), příjmení, datum a místo narození a rodné číslo osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
  • místo narození osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
  • jméno(a), příjmení, popřípadě rodná příjmení a datum narození fyzických osob činících prohlášení za nezletilce,
  • jméno, popřípadě jména, která si zvolí,
  • ověřený podpis prohlašovatelů; je-li prohlášení činěno osobně, ověření podpisů není třeba a matriční úřad na prohlášení poznamená, že bylo podepsáno před ním, nebo že byl podpis, popřípadě podpisy, uznány za vlastní,
  • případně souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o zvolení druhého jména.
  S žádostí se můžete obrátit na matriční úřad podle místa vašeho trvalého pobytu; na matriční úřad, v jehož knize narození je jméno zapsáno.
  Činnost úřadu: Přijímá prohlášení o volbě druhého jména
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Předepsané formuláře nejsou stanoveny. Stanoven je pouze obsah prohlášení o zvolení jména.Tiskopisy jsou k dispozici zde.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Matriční úřad, v jehož matriční knize je narození zapsáno, vydá žadateli do 30 dnů od obdržení prohlášení nový rodný list.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Požádejte o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu atd., na němž budou uvedena obě jména.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  V případě zamítnutí prohlášení o druhém jménu je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce nejsou stanoveny.
 21. Nejčastější dotazy
  Co jsou "matriční úřady"?
  Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem. Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
 22. Další informace
  Podrobné informace Vám podá příslušný matriční úřad.
  V Kolíně: Městský úřad Kolín, Karlovo nám. 78, budova radnice, matrika, tel. 321 748 218 – 219, 269.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Stránky jiných matričních úřadů
  Stránky ministerstva vnitra
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Změna jména a příjmení
  Ženská příjmení
  Změna příjmení po rozvodu
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  MěÚ Kolín, matrika
 26. Kontaktní osoba
  adresář
  e-mail: matrika@mukolin.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  31.12.2012
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  01.01.2013
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Při řešení této životní situace je nutné obrátit se na místně příslušnou matriku.