Změna jména a příjmení | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Změna jména a příjmení


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Změna jména a příjmení
 4. Základní informace k životní situaci
  Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Občan České republiky, popřípadě zákonný zástupce nezletilého občana České republiky nebo cizinec s trvalým pobytem na území ČR.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Změnu příjmení lze povolit zejména, jde-li o příjmení hanlivé, směšné nebo je-li pro změnu vážný důvod.
  Změna jména se nepovolí, jde-li o změnu jména:
  • fyzické osoby ženského pohlaví na mužské jméno,
  • fyzické osoby mužského pohlaví na ženské jméno,
  • na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké,
  • na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů.
  Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.
  Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Podejte písemnou žádost o změnu jména nebo příjmení na příslušný úřad.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Se žádostí se můžete obrátit na matriční úřad příslušný podle místa trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu žadatele v ČR. U nezletilého dítěte se obraťte na matriční úřad v místě jeho trvalého pobytu.
  Pokud žadatel, případně nezletilé dítě, není na území České republiky přihlášen k trvalému pobytu, je k projednání žádosti příslušný matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu žadatele nebo Úřad městské části Praha 1 v případě, že není ani takový pobyt.
  Jsou-li pro to závažné důvody, může matriční úřad postoupit žádost k vyřízení matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno nebo příjmení, které má být změněno, zapsáno.
  Úřady, které přijímají žádosti o změnu jména nebo příjmení, naleznete v sekci Adresář.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: Karlovo náměstí 78, Kolín I
  S kým: s matrikářkami (viz bod 26.)
  Kdy:  Úřední hodiny
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Na úřadě předložte:
  • žádost o povolení změny jména nebo příjmení,
  • rodný, popřípadě oddací, list žadatele nebo nezletilého dítěte,
  • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
  • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
  • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (například občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu),
  • doklad o státním občanství, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden,
  • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad ČR, průkaz o povolení k pobytu),
  • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen nebo příjmení,
  • písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas, jde-li o povolení změny jména nebo příjmení u nezletilého dítěte.
  Žádost o povolení změny jména nebo příjmení musí obsahovat:
  • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství žadatele,
  • rodné číslo,
  • místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,
  • jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,
  • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto fyzické osoby,
  • údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte,
  • odůvodnění
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Tiskopisy jsou k dispozici zde.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek ve výši 100 Kč se uhradí:
  • při povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného,
  • při povolení změny příjmení na dřívější příjmení (např. pokud je žádost o užívání dřívějšího příjmení podána déle jak jeden měsíc od právní moci rozsudku o rozvodu manželství),
  • při povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.
  Při změně jména nebo příjmení v ostatních případech se uhradí správní poplatek ve výši 1.000 Kč.
  Poplatek se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu, tzn. před vydáváním rozhodnutí o povolení změny jména nebo příjmení. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.
  Osvobozena od poplatku je změna příjmení, k níž dochází na základě oznámení rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena kterémukoli matričnímu úřadu do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
  Osvobozena od poplatku je změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů; nelze-li rozhodnout v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán. Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30 dnů, popřípadě do 60 dnů, je povinen o tom uvědomit účastníky řízení.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popřípadě jmen nebo příjmení je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu, průkazu žadatele o udělení azylu, průkazu o povolení k pobytu azylanta.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění
  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  V případě zamítnutí žádosti o povolení změny jména nebo příjmení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce nejsou stanoveny.
 21. Nejčastější dotazy
  Co jsou "matriční úřady"?
  Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem. Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
 22. Další informace
  Podrobné informace Vám podá příslušný matriční úřad.
  V Kolíně: Městský úřad Kolín, Karlovo nám. 78, budova radnice,  matrika, tel. 321 748 218 – 219, 269.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Stránky jiných matričních úřadů
  Stránky ministerstva vnitra
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Prohlášení o volbě druhého jména
  Ženská příjmení
  Změna příjmení po rozvodu
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  MěÚ Kolín, matrika
 26. Kontaktní osoba
  adresář
  e-mail: matrika@mukolin.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.01.2019
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  03.09.2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Při řešení této životní situace je nutné obrátit se osobně na místně příslušnou matriku.