Ženská příjmení | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Ženská příjmení


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Ženská příjmení
 4. Základní informace k životní situaci
  Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. Při zápisu uzavření manželství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství týká, uvést příjmení, které bude po uzavření manželství užívat, v mužském tvaru, jde-li o cizinku, státní občanku České republiky, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině, státní občanku České republiky, jejíž manžel je cizinec nebo občanku České republiky, která je jiné než české národnosti.
  Při zápisu narození dítěte lze na základě žádosti rodičů uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru, je-li dítě cizincem, občanem České republiky, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině, občanem České republiky, jehož jeden z rodičů je cizincem, občanem České republiky, který je jiné než české národnosti.
  Při zápisu úmrtí cizinky se uvede příjmení zemřelé ženy v mužském tvaru, bude-li jeho užívání prokázáno matričním dokladem, popřípadě cestovním dokladem nebo jinou veřejnou listinou vydanou státem, jehož byla cizinka státní občankou.
  Žádost lze podat i zpětně, tj. v případech, kdy žena nebo dítě ženského pohlaví užívá dosud příjmení v souladu s pravidly české mluvnice a splňuje některou ze shora uvedených podmínek pro užívání příjmení v mužském tvaru.
  V ostatních případech se ženská příjmení (např. příjmení matky snoubence nebo snoubenců) zapisují v souladu s pravidly české mluvnice. Je však možné, aby na matričním dokladu (rodném, oddacím a úmrtním listu) v poznámce bylo vysvětleno, že příjmení ženy je utvořeno z mužské podoby příjmení v souladu s pravidly české mluvnice, čímž se předejde komplikacím při jednání s úřady v zahraničí.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  a) Žena
  • cizinka, která uzavřela manželství na území České republiky se státním občanem České republiky nebo s cizincem, nebo v cizině se státním občanem České republiky,
  • státní občanka České republiky, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině a uzavřela manželství na území České republiky, nebo v cizině,
  • státní občanka České republiky, jejíž manžel je cizinec, a uzavřela manželství na území České republiky nebo v cizině,
  • státní občanka České republiky, která je jiné než české národnosti a uzavřela manželství na území České republiky nebo v cizině.
  b) Rodiče (zákonní zástupci) za dítě ženského pohlaví, které je
  • cizincem, který se narodil na území České republiky,
  • státním občanem České republiky, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině a narodil se na území České republiky nebo v cizině,
  • státním občanem České republiky, jehož jeden z rodičů je cizincem a narodil se na území České republiky nebo v cizině,
  • státním občanem České republiky, který je jiné než české národnosti a narodil se na území České republiky nebo v cizině.
  c)
  • pozůstalý manžel cizinky,
  • pozůstalé děti cizinky,
  • sourozenec,
  • zplnomocněný zástupce nebo
  • fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Splnění všech požadovaných náležitostí.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Podejte písemnou žádost o provedení zápisu příjmení do matriční knihy na matriční úřad nebo na zastupitelský úřad České republiky v cizině.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  S žádostí se obraťte na matriční úřad nebo na zastupitelský úřad České republiky v cizině.
  Činnost úřadu: Přijímá žádosti o provedení zápisu příjmení ženy do matriční knihy
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: Karlovo náměstí 78, Kolín I
  S kým: s matrikářkami (viz bod 26.)
  Kdy:  úřední hodiny
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Na úřadě předložte:
  • žádost o uvedení příjmení v matriční knize v mužském tvaru,
  • doklad o trvalém pobytu v cizině, případně prohlášení o tomto pobytu,
  • doklad o státním občanství manžela, který je cizinec (např. cestovní pas nebo jiný doklad vydaný státem, jehož je manžel státním občanem),
  • prohlášení o příslušnosti k národnostní menšině,
  • průkaz totožnosti žadatele (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu na území ČR),
  • matriční doklad, byl-li již zápis proveden a pokud jej vlastní,
  • jde-li o nezletilou osobu - písemný souhlas druhého rodiče s ověřeným podpisem, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas,
  • písemný souhlas nezletilé osoby starší 15 let.
  S žádostí se obraťte na matriční úřad nebo na zastupitelský úřad České republiky v cizině.
  Činnost úřadu: Přijímá žádosti o provedení zápisu příjmení ženy do matriční knihy
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Tiskopisy jsou k dispozici zde.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Podání žádosti není časově omezeno.
  Žádost o užívání příjmení v mužském tvaru lze podat pouze jednou.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Další činnosti nejsou stanoveny.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění
  Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
  Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR č. 96/1998 Sb., o sjednání Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin
  Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin, v platném znění
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o uvedení příjmení v matriční knize v mužském tvaru je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení.
  Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce nejsou stanoveny.
 21. Nejčastější dotazy
  Co jsou "matriční úřady"?
  Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem. Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
 22. Další informace
  Podrobné informace Vám podá příslušný matriční úřad.
  V Kolíně: Městský úřad Kolín, Karlovo nám. 78, budova radnice,  matrika, tel. 321 748 218 – 219, 269.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Stránky jiných matričních úřadů
  Stránky ministerstva vnitra
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Změna jména a příjmení
  Prohlášení o volbě druhého jména
  Změna příjmení po rozvodu
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  MěÚ Kolín, matrika
 26. Kontaktní osoba
  adresář
  e-mail: matrika@mukolin.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  31.12.2012
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  01.01.2013
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Při řešení této životní situace je nutné obrátit se na místně příslušnou matriku.