Uzavření církevního sňatku | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Uzavření církevního sňatku


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Uzavření církevního sňatku.
 4. Základní informace k životní situaci
  Církevní sňatek se uzavírá před orgánem církve nebo náboženské společnosti oprávněné k tomu podle jiného právního předpisu. Snoubenci musí oddávajícímu předložit osvědčení pro uzavření církevního sňatku.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Snoubenci.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Církevní sňatek může být uzavřen až po předložení osvědčení pro uzavření církevního sňatku vydaného matričním úřadem, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Od vydání tohoto osvědčení do sňatečného obřadu nesmí uplynout více než šest měsíců.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Písemnou žádost o vydání osvědčení pro uzavření církevního sňatku podejte osobně na příslušném matričním úřadě.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.
  Orgán církve či náboženské společnosti.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: Karlovo náměstí 78, Kolín I
  S kým: s matrikářkami (viz bod 26.)
  Kdy:  úřední hodiny
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  K písemné žádosti snoubenci předkládají:
  • platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
  • dotazník k uzavření manželství,
  • rodný list,
  • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem),
  • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat platným občanským průkazem).
  Činnost úřadu: Přijímá žádosti o vydání osvědčení pro uzavření církevního sňatku a tato osvědčení vydává.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Tiskopisy jsou k dispozici zde. Dotazník k uzavření manželství je k dispozici u orgánu církve.
  Osvědčení vydané matrikou na předepsaném formuláři předloží snoubenci osobě pověřené oprávněnou církví nebo náboženskou společností před uzavřením manželství (obřad).
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Do protokolu o uzavření manželství se zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Orgán státem registrované církve nebo náboženské společnosti, před kterým došlo k uzavření manželství, je povinen do 3 pracovních dnů od uzavření manželství doručit protokol o uzavření manželství příslušnému matričnímu úřadu, v jehož obvodu bylo manželství uzavřeno. Matriční úřad provede na základě protokolu o uzavření manželství zápis manželství do matriční knihy (do 30 dnů od jeho doručení) a vydá manželům oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu, případně cestovního pasu.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění
  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
  Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
  Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, v platném znění
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  V případě nevyhovění žádosti o vydání osvědčení (církevní sňatek) je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce nejsou stanoveny.
 21. Nejčastější dotazy
  Co jsou "matriční úřady"?
  Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem. Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
 22. Další informace
  Podrobné informace Vám podá příslušný matriční úřad a orgán církve či náboženské společnosti.
  V Kolíně: Městský úřad Kolín, Karlovo nám. 78, budova radnice,  matrika, tel. 321 748 218 – 219, 269.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Stránky jiných matričních úřadů
  Stránky ministerstva vnitra
  Stránky orgánů církve či náboženské společnosti
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Uzavření manželství
  Uzavření manželství v cizině
  Uzavření manželství s cizincem
  Vydávání matričních dokladů
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  MěÚ Kolín, matrika
 26. Kontaktní osoba
  adresář
  e-mail: matrika@mukolin.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.01.2019
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  04.09.2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Při řešení této životní situace je nutné obrátit se na orgány církve a místně příslušnou matriku.