Uzavření manželství | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Uzavření manželství


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Uzavření manželství
 4. Základní informace k životní situaci
  Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství (dále jen "snoubenci"), že spolu vstupují do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní; činí se v přítomnosti dvou svědků.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Snoubenci.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Splnění všech požadovaných náležitostí.
  Snoubenci vyplní před uzavřením manželství dotazník k uzavření manželství a spolu s potřebnými doklady ho předloží matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.
  V některých případech se platí správní poplatek stanovený zákonem o správních poplatcích. Jedná-li se o církevní sňatek, předkládají snoubenci dotazník k uzavření manželství spolu s potřebnými doklady na matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. Místo pro církevní sňatek je určeno předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkoly.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Dostavit se na matriční úřad, před kterým máte v úmyslu uzavřít manželství. Informovat se o požadovaných dokladech, době a místě pro uzavírání sňatku.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Obraťte na místně příslušný matriční úřad dle místa konání sňatku. Seznam matričních úřadů a vymezení jejich správních obvodů je uveden v příloze vyhl. MV ČR č. 207/2007 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení.
  V Kolíně: Městský úřad Kolín, Karlovo náměstí 78, budova radnice v přízemí, matrika
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: Karlovo náměstí 78, Kolín I
  S kým: s matrikářkami (viz bod 26.)
  Kdy:  úřední hodiny
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  a) rodný list
  b) doklad o státním občanství
  c) výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu
  d) výpis údajů z informačního systému evidence o osobním stavu
  e) pravomocný rozsudek soudu o rozvodu předchozího manželství, popř. úmrtní list zemřelého manžela
  Občan není povinen předkládat doklady uvedené pod bodem b), c), d), pokud tyto skutečnosti prokáže platným občanským průkazem.
  V případě uzavření manželství církevní formou snoubenci žádají o vydání osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Dotazník k uzavření manželství obdrží snoubenci po zadání termínu sňatku na matričním úřadu. Tento tiskopis vyplní a podepíší oba snoubenci a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, spolu s doklady potřebnými k uzavření manželství.Tiskopisy jsou k dispozici zde
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Poplatek je stanoven zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění a platí se za:
  - uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky 3.000 Kč,
  - uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 2.000 Kč,
  - vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1.000 Kč.
  Poplatky se hradí v hotovosti před provedením úkonu.
  Úředně určenou místností pro uzavírání manželství v Kolíně je obřadní síň v budově radnice. Dnem stanoveným pro uzavírání manželství je sobota.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny. V případě, že požadavku není vyhověno, vydává matriční úřad rozhodnutí dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Pokud snoubenec nemluví nebo nerozumí česky, nebo je snoubenec neslyšící či němý, je při prohlášení o uzavření manželství nutná přítomnost tlumočníka (snoubenci ho zajišťují na vlastní náklady). Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Svědek se prokazuje platným průkazem totožnosti (OP, CP).
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Po uzavření manželství je manželům následně vydán oddací list, na jehož základě požádají v zákonné lhůtě do 15 dnů od jeho převzetí o vystavení nového občanského průkazu. Zároveň se odstřihne vyznačená část OP (změna stavu, změna příjmení)
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci nelze řešit elektronickou poštou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění
  vyhláška MV ČR č. 207/2000 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách
  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
  zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, v platném znění
  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
  zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, v platném znění
 18. Jaké jsou související předpisy
  zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění
  zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
  zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění
  dvoustranné a vícestranné smlouvy a dohody o úpravě právních vztahů ve věcech občanských a rodinných a konzulární úmluvy uzavřené mezi ČR (ČSR, ČSSR, ČSFR) a jinými státy
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí o nevyhovění žádosti je možno podat odvolání do l5 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Správní tresty jsou stanoveny v zákoně č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění (přestupky na úseku matrik).
 21. Nejčastější dotazy
  Je nutné při ztrátě občanského průkazu před uzavřením manželství požádat o nový OP?
  V tomto případě je možné předložit platný cestovní pas spolu s potvrzením o pobytu a stavu, které vydá evidence obyvatel úřadu s rozšířenou působností.
  Je možné uzavřít manželství mimo stanovenou úřední místnost či stanovený den?
  Na tento požadavek není právní nárok, proto je to možné pouze po dohodě s příslušným matričním úřadem na základě písemné žádosti snoubenců.
 22. Další informace
  Podrobné informace Vám podá příslušný matriční úřad.
  V Kolíně: Městský úřad Kolín, Karlovo nám. 78, budova radnice, matrika, tel. 321 748 218 - 219, 269.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Stránky jiných matričních úřadů
  Stránky Ministerstva vnitra ČR
  Adresář úřadů
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Vydání občanského průkazu
  Vydávání matričních dokladů
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  MěÚ Kolín, oddělení matriky
 26. Kontaktní osoba
  adresář
  e-mail: matrika@mukolin.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.01.2019
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  04.09.2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Při vyřizování této životní situace je nezbytný osobní kontakt s příslušnou matrikou.