Uzavření manželství s cizincem | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Uzavření manželství s cizincem


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Uzavření manželství s cizincem
 4. Základní informace k životní situaci
  Občan České republiky může na území České republiky uzavřít manželství s cizím státním občanem, a to formou občanského nebo církevního sňatku.
  Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství (dále jen "snoubenci"), že spolu vstupují do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní; činí se v přítomnosti dvou svědků.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Snoubenci (občan ČR a cizinec).
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokáží právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
  Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka - podrobné informace sdělí kterýkoli matriční úřad.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Obraťte se na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manželství spadá. U tohoto matričního úřadu lze domluvit místo a termín uzavření manželství. Zde dostanete také ostatní potřebné informace týkající se uzavření manželství.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Na obecním úřadě, městském úřadě, na úřadě městských částí, na úřadě městských obvodů, které jsou matričními úřady.
  Úřady, které:
  • přijímají žádosti o uzavření manželství, zajišťují svatební obřad,
  • přijímají doklady k uzavření manželství,
  • určují místo a termín uzavření manželství.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: Karlovo náměstí 78, Kolín I
  S kým: s matrikářkami (viz bod 26.)
  Kdy:  úřední hodiny
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Na úřadě předložte tiskopis "Dotazník k uzavření manželství".
  Snoubenec, který je občanem České republiky předloží:
  • rodný list (originál nebo úředně ověřenou kopii),
  • občanský průkaz České republiky nebo platný cestovní doklad České republiky (je-li předložen matričnímu úřadu cestovní doklad, pak snoubenec dále předloží výpis z informačního systému evidence obyvatel o osobním stavu a o místě trvalého pobytu),
  • v případě, že má povolen trvalý pobyt v cizině, předloží výše uvedené výpisy o osobním stavu a místu trvalého pobytu v cizině nebo jim odpovídající obdobné doklady (pokud jsou cizím státem vydávány) vydané státem, na jehož území má snoubenec pobyt,
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela.
  • Snoubenec, který je cizincem předloží:
  • doklad, kterým je možno prokázat totožnost,
  • rodný list,
  • doklad o státním občanství,
  • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců (tento doklad nepředkládá občan Slovenské republiky, pokud má na území České republiky povolen trvalý pobyt alespoň dva roky - článek 8, Smlouvy o matrikách a o státním občanství se Slovenskem, viz bod 17),
  • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno; jsou-li tyto údaje součástí předloženého dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství, potvrzení se nepředkládá,
  • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince, tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství,
  • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený.
  Předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Matriční úřad může potřebná ověření listin prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Dotazník k uzavření manželství obdrží snoubenci po zadání termínu sňatku na matričním úřadu. Tento tiskopis vyplní a podepíší oba snoubenci a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, spolu s doklady potřebnými k uzavření manželství. Tiskopisy jsou k dispozici zde.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR - 2.000 Kč.
  Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 1.000 Kč.
  Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem – 500 Kč.
  Poplatky se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Pokud snoubenec nemluví nebo nerozumí česky, popřípadě je-li neslyšící nebo němý, je při prohlášení o uzavření manželství nutná přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti, nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře, a to ve znění slibu podle zvláštního právního předpisu (zákon o znalcích a tlumočnících). Znění slibu předkládá matrikářka.
  Je třeba, aby snoubenci tuto skutečnost sdělili matrikářce při vyřizování formalit před uzavřením manželství.
  Tlumočník se podepisuje na protokol o uzavření manželství. Prokazuje svoji totožnost matrikářce.
  Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. V protokolu o uzavření manželství se uvádí jejich jméno(a), příjmení, rodné číslo, popř. datum narození, místo a okres (stát) narození. Svědkové prokazují svoji totožnost platným dokladem.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Snoubenec, který je cizincem, dále předloží matričnímu úřadu nejpozději v den uzavření manželství potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií ČR, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů. Toto potvrzení je Policií ČR vydáváno bez ohledu na to, zda má cizinec na území ČR povolen pobyt či nikoliv. O vydání potvrzení žádá snoubenec osobně a předkládá pouze cestovní pas státu, jehož je občanem. Za potvrzení se hradí správní poplatek.
  Toto potvrzení předkládají i státní občané Slovenské republiky i snoubenci, kteří jsou státními občany států Evropské unie. Případné další informace ve věci vystavení tohoto potvrzení (např. úřední hodiny cizinecké policie, délka pobytu cizího státního občana na území České republiky) vám poskytne Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, Olšanská 2, 130 51 Praha 3.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění
  Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění
  Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR č. 235/1995 Sb., Smlouva o matrikách a o stát. občanství se Slovenskem
  Zákon č. 89/2012 Sb., o rodině, v platném znění
  Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, v platném znění
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění
  Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, v platném znění
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
  Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky nejsou stanoveny.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Správní tresty jsou stanoveny v zákoně č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění (přestupky na úseku matrik).
 21. Nejčastější dotazy
  Co jsou "matriční úřady"?
  Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem. Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
 22. Další informace
  Podrobné informace Vám podá příslušný matriční úřad.
  V Kolíně: Městský úřad Kolín, Karlovo nám. 78, budova radnice,  matrika, tel. 321 748 – 219, 269.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Stránky jiných matričních úřadů
  Ministerstvo vnitra ČR
  - Rady a služby
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Vydávání druhopisů matričních dokladů
  Vydání občanského průkazu
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  MěÚ Kolín, matrika
 26. Kontaktní osoba
  adresář
  e-mail: matrika@mukolin.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.01.2019
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  14.09.2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Při vyřizování této životní situace je nezbytný kontakt s příslušnou matrikou.