Uzavření manželství v cizině | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Uzavření manželství v cizině


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Uzavření manželství v cizině
 4. Základní informace k životní situaci
  Občan České republiky nebo osoba bez státního občanství, která má na území povolen trvalý pobyt, může uzavřít manželství v cizině před příslušným orgánem cizího státu nebo před zastupitelským úřadem České republiky v cizině. Způsobilost osoby uzavřít manželství, jakož i podmínky jeho platnosti se řídí právem státu, jehož je osoba příslušníkem. Forma uzavření manželství se řídí právem státu, kde se manželství uzavírá.
  Pokud bude manželství uzavíráno před zastupitelským úřadem ČR v cizině, je třeba předložit kromě stanovených dokladů k uzavření manželství i vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.
  Bude-li uzavíráno manželství v cizině před příslušným orgánem cizího státu, doporučujeme předem zjistit, které doklady je nutné k uzavření manželství předložit, případně jaká vyšší ověření bude orgán cizího státu, před kterým bude manželství uzavřeno, na požadovaných dokladech vyžadovat a zda a jakým způsobem je nutné předkládané doklady přeložit do úředního jazyku země, kde bude manželství uzavřeno.
  Orgány cizích států požadují nejčastěji k uzavření manželství na snoubencích - cizincích matriční doklady a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Pro vydávání matričních dokladů a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství jsou vypracovány samostatné návody.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Snoubenec, státní občan České republiky, nebo osoba bez státního občanství, které byl povolen trvalý pobyt na území České republiky.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Za podmínky prokázání právní způsobilosti k uzavření manželství vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, tj. po splnění podmínek stanovených zákonem o rodině k uzavření manželství.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Podejte žádost o vydání dokladu "Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství".
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydá na žádost občana ČR matriční úřad příslušný dle trvalého, případně posledního trvalého bydliště žadatele v ČR.
  Činnost úřadu: Přijímá žádosti o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
  Pokud žadatel v ČR nikdy trvalý pobyt neměl, vydá vysvědčení Úřad městské části Praha 1. Zdržuje-li se občan trvale v cizině, může mu vysvědčení vydat i zastupitelský úřad ČR.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: Karlovo náměstí 78, Kolín I
  S kým: s matrikářkami (viz bod 26.)
  Kdy:  úřední hodiny
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Na úřadě předložte písemnou žádost o vydání "Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství" a stanovené doklady k jeho vydání.
  Těmito doklady jsou:
  • občanský průkaz nebo cestovní doklad ČR, jde-li o státního občana ČR, anebo povolení k pobytu pro cizince vydaný cizineckou policií ČR v případě, že jde o osobu bez státního občanství,
  • výpis z informačního systému evidence obyvatel o osobním stavu a o místu trvalého pobytu, nepředkládá-li žadatel občanský průkaz, nebo úřední doklad o bydlišti a osobním stavu vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině,
  • rodný list (originál nebo úředně ověřenou kopii),
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela.
  Na vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství žadatele se uvádějí i údaje muže či ženy, se kterým má být manželství uzavřeno. Za tím účelem je třeba sdělit matričnímu úřadu jeho jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození a místo trvalého pobytu.
  Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství platí 6 měsíců ode dne jeho vydání.
  Informaci o postupu při zajištění vyššího ověření dokladů, které byly vydány matričními úřady v ČR, poskytne na žádost matriční úřad.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Pro písemnou žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství není stanoven předepsaný formulář. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na závazně stanoveném tiskopisu, který je vícejazyčný (čeština, angličtina, němčina, ruština). Doporučujeme ověřit u příslušných úřadů v cizině, před kterými bude uzavřeno manželství, zda u tohoto dokladu bude vyžadován úřední překlad do příslušného jazyka či nikoli.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek za vydání vysvědčení o právní způsobilosti činí 500 Kč a hradí se v hotovosti matričnímu úřadu, který jej vydal.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty jsou v souladu se správním řádem, vyřízení záležitosti je:
  • bezodkladné, nebo
  • do 30 dnů od podání písemné žádosti o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti, nebo
  • nejdéle do 60 dnů.
  Nemůže-li matriční úřad rozhodnout do 30 dnů, popřípadě do 60 dnů, je povinen o tom žadatele s uvedením důvodu uvědomit.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Po uzavření manželství v cizině bude manžel(ka), který(á) je státním občanem České republiky potřebovat oddací list vystavený matričním úřadem v České republice, na jehož základě si žádá o vystavení svých osobních dokladů, tj. občanského průkazu, cestovního pasu, apod. Český oddací list vydá ze zápisu v matriční knize tzv. zvláštní matrika vedená Úřadem městské části Brno-střed, kde se zapisují uzavření manželství státních občanů České republiky, ke kterým došlo v cizině.
  O zápis do matriční knihy zvláštní matriky v Brně je třeba požádat u zastupitelského úřadu České republiky nebo u Úřadu městské části Brno – zvláštní matrika, popř. prostřednictvím matričního úřadu v ČR.
  K žádosti se připojí:
  • cizozemský oddací list opatřený předepsanými ověřeními a úředně přeložený do českého jazyka (§ 52 zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním); matriční úřad může potřebná ověření listin prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou (např. vážný zdravotní stav - hospitalizace v nemocnici apod.),
  • doklad o státním občanství České republiky osoby, které se zápis týká (občanský průkaz ČR, cestovní doklad ČR, osvědčení o státním občanství ČR),
  • další doklady potřebné k ověření správnosti zapisovaných údajů do matriční knihy, (např. rodný list snoubence).
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění
  Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
  Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, v platném znění
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky nejsou stanoveny.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce nejsou stanoveny.
 21. Nejčastější dotazy
  Co jsou "matriční úřady"?
  Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem. Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
 22. Další informace
  Podrobné informace Vám podá příslušný matriční úřad.
  V Kolíně: Městský úřad Kolín, Karlovo nám. 78, budova radnice,  matrika, tel. 321 748 218 – 219, 269.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Stránky Uřadu městské části Brno-střed, zvláštní matrika
  Stránky jiných matričních úřadů
  Stránky ministerstva vnitra
  Zastupitelský úřad ČR v cizině
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Uzavření manželství
  Uzavření manželství s cizincem
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  MěÚ Kolín, matrika
 26. Kontaktní osoba
  adresář
  e-mail: matrika@mukolin.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.01.2019
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  04.09.2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Při řešení této životní situace je nutné obrátit se na příslušnou matriku.