Vydávání matričních dokladů (rodné, oddací, úmrtní listy) | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Vydávání matričních dokladů (rodné, oddací, úmrtní listy)


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Vydávání matričních dokladů (rodné, oddací, úmrtní listy)
 4. Základní informace k životní situaci
  Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se jedná, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela. Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed.
  Matriční úřad vydá prvopis matričního dokladu oprávněné osobě po předložení platného průkazu totožnosti, případně ho zašle oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou. Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního listu může matriční úřad vydat jeho druhopis.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  O vydání matričního dokladu mohou požádat:
  - fyzické osoby, kterých se zápis týká, jejich manželé, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, sourozenci a zplnomocnění zástupci,
  - státní orgány nebo orgány územních samosprávných celků pro úřední potřebu,
  - statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949,
  - fyzické osoby, které prokáží, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Prvopisy výpisů z matrik (rodný, oddací, úmrtní list) se vystavují a vydávají občanům bez žádosti, pokud k matriční události došlo na území ČR.
  Pokud matriční událost nastane v cizině, musí občan nebo oprávněný žadatel nejdříve požádat o zápis do zvláštní matriky, která pak vydá příslušný matriční doklad. Žádost doložená předepsanými doklady se podává prostřednictvím zastupitelského úřadu nebo matričního úřadu.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Prvopis matričního dokladu obdrží oprávněná osoba v zákonné lhůtě po provedení zápisu do matriky.
  Druhopis matričního dokladu se vydává na základě písemné žádosti oprávněné osoby na místně příslušné matrice.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Obraťte se na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad žádáte, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.
  Jde-li o narození, uzavření manželství či úmrtí státního občana ČR v cizině, matriční doklad vydá zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed www.stred.brno.cz
  Kde: Karlovo náměstí 78, Kolín I
  S kým: s matrikářkami (viz bod 26.)
  Kdy:  úřední hodiny
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  - platný doklad prokazující totožnost,
  - popř. veřejnou listinu (např. rodný list, rodný a křestní list, oddací list) nebo listinu, ze které bude zřejmé, že matriční událost se týká členů Vaší rodiny v zákonem stanoveném rozsahu nebo kterým prokážete, že je to nezbytné pro uplatnění Vašich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků,
  - popř. ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zmocněný zástupce.
  V případě žádosti o zápis matriční události do zvláštní matriky v Brně doporučujeme vždy konzultovat s matrikou, jaké doklady je třeba předložit, jestli je třeba vyšší ověření dokladu (liší se u jednotlivých států).
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Předepsané formuláře pro výpis z matriky nejsou stanoveny.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Za vydání prvopisu matričního dokladu se nevybírá žádný správní poplatek. Za vydání druhopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu se hradí správní poplatek ve výši 100 Kč v hotovosti, popř. poštovní poukázkou.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůta pro vyřízení je do 30 dnů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Další činnosti nejsou stanoveny.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci nelze řešit zasláním elektronickou poštou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Prováděcí vyhláška MV ČR č. 207/2001 Sb.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání matričního dokladu je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Úmyslné uvedení nesprávných nebo neúplných údajů správnímu orgánu nebo jejich úmyslné zatajení nebo uvedení nepravdivého údaje může být za podmínek stanovených v zákoně č. 251/2016 Sb. kvalifikováno jako přestupek proti pořádku ve státní správě, za který lze uložit pokutu až do výše 10.000 Kč.
 21. Nejčastější dotazy
  Kdo vydá druhopis matričního dokladu?
  Místně příslušný matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které došlo k matriční události.
 22. Další informace
  Podrobné informace Vám podá příslušný matriční úřad.
  V Kolíně: MěÚ Kolín, Karlovo nám. 78, budova radnice v přízemí,  matrika, tel. 321 748 218 – 219, 269
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Stránky jiných matričních úřadů
  Stránky Ministerstva vnitra ČR
  Zastupitelský úřad ČR v cizině
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Nahlížení do matričních knih
  Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  MěÚ Kolín, matrika
 26. Kontaktní osoba
  adresář
  e-mail: matrika@mukolin.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.01.2019
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  04.09.2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Při řešení této životní situace se obracejte na místně příslušnou matriku.
  Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení.