Zápis narození, uzavření manželství, úmrtí státních občanů ČR do zvláštní matriky v Brně | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zápis narození, uzavření manželství, úmrtí státních občanů ČR do zvláštní matriky v Brně


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Zápis narození, uzavření manželství, úmrtí státních občanů ČR do zvláštní matriky v Brně
 4. Základní informace k životní situaci
  Matriční knihy, do kterých se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů ČR, ke kterým došlo v cizině, vede Úřad městské části Brno-střed (dále jen "zvláštní matrika").
  Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů ČR, ke kterým došlo na:
  • území cizího státu,
  • zastupitelském úřadu ČR,
  • lodi nebo v letadle mimo území ČR,
  • místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.
  Do zvláštní matriky se dále zapisují manželství, která byla uzavřena v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen:
  • před kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR,
  • kapitánem letadla registrovaného v ČR,
  • velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  O zápis narození do zvláštní matriky může požádat:
  • fyzická osoba, které se zápis týká,
  • členové její rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnoučata) i bez plné moci,
  • zplnomocnění zástupci.
  O zápis úmrtí státního občana České republiky do zvláštní matriky mohou požádat:
  • členové jeho rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnoučata),
  • zástupci zplnomocnění členy rodiny,
  • fyzická osoba, které jsou známy osobní údaje zemřelého, a která předkládá listiny uvedené v bodě 10 a 11.
  O zápis uzavření manželství státního občana České republiky do zvláštní matriky může požádat:
  • fyzická osoba, které se zápis týká,
  • členové její rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnoučata) na základě předložení plné moci, ve které musí být výslovně uvedena dohoda snoubenců o užívání jejich příjmení a příjmení společných dětí po uzavření manželství,
  • zplnomocnění zástupci na základě předložení plné moci, ve které musí být výslovně uvedena dohoda snoubenců o užívání jejich příjmení a příjmení společných dětí po uzavření manželství.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Splnění všech požadovaných náležitostí.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Žádost o zápis do zvláštní matriky podejte písemně na předepsaném formuláři.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává u: Činnost matričního úřadu: Přijímá žádosti o zápis narození, uzavření manželství, úmrtí státních občanů ČR do zvláštní matriky v Brně
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: Karlovo náměstí 78, Kolín I
  S kým: s matrikářkami (viz bod 26.)
  Kdy:  úřední hodiny
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  K žádosti o zápis do zvláštní matriky se připojí:
  • cizozemský matriční doklad, který se týká narození, uzavření manželství nebo úmrtí občana České republiky, jež má být zapsáno do zvláštní matriky, opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka (bližší informace poskytne matriční úřad nebo zastupitelský úřad),
  • doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden,
  • další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formuláře ke stažení - zápis narození, zápis úmrtí, zápis uzavření manželství.  Formuláře žádosti o zápis do zvláštní matriky jsou k dispozici na matričních úřadech a zastupitelských úřadech ČR.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Za provedení zápisu do matričních knih vedených zvláštní matrikou a vydání prvopisu matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) se správní poplatek neplatí.
  Za vydání druhopisu matričního dokladu se hradí správní poplatek 100 Kč v hotovosti.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Zvláštní matrika provede zápis do matriční knihy po obdržení podkladů nejpozději do 30 dnů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  K uzavření manželství v cizině obvykle budete potřebovat vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Postup na vyřízení žádosti o jeho vydání naleznete v bodě č. 24.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění
  Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
  Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, v platném znění
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky nejsou stanoveny.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce nejsou stanoveny.
 21. Nejčastější dotazy
  Co jsou "matriční úřady"?
  Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem. Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 22. Další informace
  Můžete se obrátit na:
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Stránky jiných matričních úřadů
  Stránky Zvláštní matriky Brno
  Stránky ZÚ ČR v cizině
  Ministerstvo vnitra ČR
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Uzavření manželství v cizině
  Prohlášení o volbě druhého jména
  Nahlížení do matričních knih
  Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize
  Vydávání matričních dokladů
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  MěÚ Kolín, matrika
 26. Kontaktní osoba
  adresář
  e-mail: matrika@mukolin.cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.01.2019
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  04.09.2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Při řešení této životní situace doporučujeme kontakt s příslušnou matrikou, popř. zastupitelským úřadem a ZVM v Brně.