Oznámení přestupku proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oznámení přestupku proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
  -
 2. Kód
  -
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Oznámení přestupku proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku
 4. Základní informace k životní situaci
  Jedná se o přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku definované zákonem o některých přestupcích.
  Mezi přestupky proti občanskému soužití náleží např. přestupky podle § 7 odst. 1 písm. b), c) zákona o některých přestupcích - ublížení na zdraví z nedbalosti, úmyslné narušení občanského soužití vyhrožováním újmou na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním, které se projednávají z úřední povinnosti. Pokud byly spáchány mezi osobami blízkými (osobou blízkou se rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel, partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké jen tehdy, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní, má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvahřené nebo osoby, které spolu trvale žijí), je třeba souhlas osoby přímo postižené spácháním přestupku se zahájením řízení (viz životní situace - Přestupky proti občanskému soužití a majetku projednávané se sohlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku).
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Oznámení o přestupku podává osoba postižená spácháním přestupku, může tak učinit i kterákoli osoba, která se stala svědkem přestupku. Přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání 1 rok.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Oznámit přestupek na Policii ČR může mimo osobu postiženou spácháním přestupku také osoba, která se stala svědkem přestupku. Policie ČR učiní ve věci potřebné kroky (zjistí osobu podezřelou ze spáchání přestupku, svědky a zajistí jejich výslech, zhodnotí, zda se ve věci jedná pouze o přestupek, nebo v závažnějších případech o trestný čin) a poté přestupek postoupí Městskému úřadu v Kolíně nebo jinému místně příslušnému obecnímu úřadu.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  V případě spáchání přestupku učinit ihned oznámení na nejbližší služebně Policie ČR nebo na obecním úřadě v místě, kde k předmětné události došlo.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Na Policii ČR nebo na obecním úřadě podle trvalého pobytu, nebo podle místa, kde došlo ke spáchání přestupku. Při oznámení se uvedou svědci, kteří byli přítomni spáchání přestupku.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  V místě spáchání přestupku se neprodleně obrátit na Policii ČR nebo dle situace požádat někoho o zprostředkování kontaktu (např. při okradení v supermarketu se obrátit na vedení prodejny, na bezpečnostní službu apod.), popřípadě se obrátit na místně příslušný obecní úřad.
  V Kolíně můžete učinit oznámení o přestupku na služebně Policie ČR, Obvodní oddělení, Kutnohorská 180, Kolín IV, nebo na Městském úřadě Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I. Případné dotazy Vám zodpoví také na Odboru správních činností a přestupků, přestupkové oddělení, Karlovo nám. 45, 280 12 Kolín I (bývalý okresní úřad, budova C, přízemí).
  Kdy: pondělí 08:00-17:00
  úterý 08:00-14:00
  středa 08:00-17:00
  čtvrtek 08:00-14:00 Je-li Policií ČR jednání kvalifikováno jako přestupek, přestupek je pak projednáván před příslušným správním orgánem, v jehož správním obvodu byl přestupek spáchán. V Kolíně jsou přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku projednávány Odborem správních činností a přestupků.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Doklad totožnosti.
  Informace ze strany oznamovatele musí být o tom co, kdy, kde a jak se stalo, kdo byl svědkem předmětné události.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádné předepsané formuláře nejsou.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Při oznámení přestupku se poplatek nevybírá.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Přestupek lze projednat, pokud od jeho spáchání neuplynul 1 rok. Řízení se zahajuje bezodkladně, nejpozději do 60 dnů. Rozhodnutí vydá správní orgán bezodkladně, nejpozději do 60 dnů ode dne zahájení řízení, případně i později.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  V řízení o přestupku je účastníkem řízení:
  - obviněný z přestupku,
  - poškozený v části řízení, která se týká jím uplatněného nároku na náhradu škody nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení,
  - vlastník věci, která může být nebo byla zabrána, v části řízení, který se týká zabrání věci nebo náhradní hodnoty.
  Osoba, která je postižena fyzickým napadením, je v případě přestupku pouze svědkem události, není účastníkem řízení.
  V případě, že napadená osoba nesouhlasí s rozhodnutím policie (jedná se o případ fyzického napadení, které policie vyhodnotí jako přestupek a ne jako trestný čin ublížení na zdraví) a žádá o prošetření tohoto rozhodnutí, musí se obrátit na Okresní státní zastupitelství v Kolíně, Politických vězňů 573, Kolín II.
  Každý účastník řízení si může zvolit zmocněnce. Je-li obviněným z přestupku mladistvý, vyrozumí správní orgán o nařízeném ústním jednání též zákonného zástupce mladistvého a orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí; jim se také rozhodnutí o přestupku oznamuje.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Dostavit se na výzvu či předvolání, které je doručeno do vlastních rukou. Podat nezbytné vysvětlení k prověření oznámení, uplatnit své připomínky a návrhy.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  E-mail: oddeleni.prestupku@mukolin.cz 
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 250/2016 Sb., o odovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Vyhláška Ministerstva vnitra č. 520/2005 Sb. ze dne 16. prosince 2015, o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, v platném znění.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí správního orgánu může podat účastník řízení odvolání a to do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním učiněným prostřednictvím toho, kdo napadené rozhodnutí vydal (v Kolíně - Odbor správních činností a přestupků Městského úřadu v Kolíně). Odvolání musí obsahovat veškeré náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 správního řádu). Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti
  Dle § 62 odst. 1 správního řádu je možné uložit účastníku řízení, ale i svědkovi pořádkovou pokutu až do výše 50 000,- Kč, ztíží-li postup řízení zejména tím, že se bez náležité omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu, ruší i po předchozím napomenutí pořádek při jednání, neuposlechne pokynu úřední osoby. Pořádkovou pokutu lze také uložit tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání. Dle ustanovení § 63 odst. 1 správního řádu může správní orgán toho, kdo nepřístojným chováním ruší pořádek, také vykázat z místa jednání, je-li vykázán účastník řízení, může se jednat v jeho nepřítomnosti. Správní tresty za spáchání přestupku (napomenutí, pokuta), popř. povinnost úhrady nákladů řízení jsou stanoveny dle příslušné právní úpravy.
 21. Nejčastější dotazy
  1. Kde mohu oznámit přestupek?
  Na Policii ČR nebo na obecním úřadě podle místa, kde došlo ke spáchání přestupku.
  2. Musím být přítomen u přestupkového jednání?
  Ano, občan obdrží písemné předvolání. U přestupkového jednání musí být přítomen účastník řízení, svědek události, popř. další osoby (např. zákonný zástupce, tlumočník apod.).
  3. Oznámil jsem na Policii ČR, že mě soused fyzicky napadl, musím ještě dát souhlas se zahájením řízení o přestupku?
  Ne, toto oznámení o přestupku bude projednáno z úřední povinnosti.
  4. Dozvím se, jak bylo ve věci rozhodnuto?
  Rozhodnutí o přestupku se oznamuje pouze účastníku řízení - obviněnému (popř. další účastníci - viz bod č. 14), svědek není účastníkem řízení a rozhodnutí mu není oznámeno - doručeno.
 22. Další informace
  V Kolíně se občané mohou obrátit na:
  Městský úřad Kolín, Odbor správních činností a přestupků, přestupkové oddělení se sídlem: Karlovo nám. 45, Kolín I (bývalý okresní úřad, budova C, přízemí).
  Adresa pro doručování:
  Městský úřad Kolín, Odbor správních činností a přestupků, přestupkové oddělení, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I.
  Úřední hodiny
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Městský (obecní) úřad dle trvalého bydliště - adresář úřadů.
  Policie ČR, městská (obecní) policie.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Přestupky proti občanskému soužití a majetku, projednávané na návrh
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kolín, Odbor správních činností a přestupků, přestupkové oddělení.
 26. Kontaktní osoba
  adresář
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.07.2017
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  23.10.2017
 29. Datum konce platnosti popisu
  Není stanoveno.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace