Přestupky proti občanskému soužití a majetku projednávané se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Přestupky proti občanskému soužití a majetku projednávané se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační kód
  -
 2. Kód
  -
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Přestupky proti občanskému soužití a majetku projednávané se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku
 4. Základní informace k životní situaci
  Přestupky proti občanskému soužití - ublížení na zdraví z nedbalosti, vyhrožování újmou na zdraví, nepravdivé obvinění z přestupku, schválnosti či jiné hrubé jednání podle § 7 odst. 1 písm. b), c) zákona o některých přestupcích a přestupky proti majetku - krádež, zpronevěra, podvod, zničení nebo poškození cizí věci podle § 8 odst. 1 zákona o některých přestupcích, které se staly mezi osobami blízkými, se projednávají jen se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku. Osobou blízkou se rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel, partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké jen tehdy, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.
  Přestupky urážky na cti - pomluvy dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o některých přestupcích se projednávají jen se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku; tedy i v případě, že Vás slovně urazila osoba, se kterou nejste v příbuzenském poměru.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Oznámení o přestupku podává osoba postižená spácháním přestupku, může tak učinit i kterákoli osoba, která se stala svědkem přestupku. Přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání 1 rok.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Oznámit přestupek na Policii ČR může i kterákoli osoba, která se stala svědkem přestupku. Policie ČR učiní ve věci potřebné kroky a poté postoupí oznámení přestupku Městskému úřadu v Kolíně. Správní orgán určí osobě přímo postižené spácháním přestupku lhůtu, která nesmí být kratší než 30 dnů, k podání souhlasu se zahájením řízení o přestupku. Pokud osoba přímo postižená spácháním přestupku souhlas ve stanovené lhůtě nepodá, správní orgán věc odloží. Pokud osoba přímo postižená spácháním přestupku souhlas ve stanovené lhůtě podá, správní orgán zahájí řízení. Osoba přímo postižená spácháním přestupku není účastníkem řízení.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  V případě spáchání přestupku učinit ihned oznámení na Policii ČR nebo na úřadě v místě, kde k předmětné události došlo.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Na Policii ČR nebo na městském (obecním) úřadě podle místa, kde došlo ke spáchání přestupku. Při oznámení se uvedou svědci, kteří byli přítomni spáchání přestupku.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  V místě spáchání přestupku se neprodleně obrátit na Policii ČR nebo dle situace požádat někoho o zprostředkování kontaktu, popřípadě se obrátit na místně příslušný obecní úřad. Při oznámení se uvedou svědci, kteří byli přítomni spáchání.
  V Kolíně můžete učinit oznámení o přestupku na služebně Policie ČR, Obvodní oddělení, Kutnohorská 180, Kolín IV nebo na Městském úřadě Kolín, Odboru správních činností a přestupků, přestupkové oddělení, Karlovo nám. 45, 280 12 Kolín I (bývalý okresní úřad, budova C, přízemí). 
  Kdy: úřední hodiny
  Adresa pro doručování: Městský úřad Kolín, Odbor správních činností a přestupků, přestupkové oddělení, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Doklad totožnosti. Informace ze strany osoby přímo postižené spácháním přestupku musí být o tom, co, kdy, kde a jak se stalo, kdo byl svědkem předmětné události.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádné předepsané formuláře nejsou.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Žádný poplatek se nevybírá.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Souhlas se zahájením řízení je třeba podat ve lhůtě, kterou určí správní orgán a nesmí být kratší než 30 dnů. Řízení se zahajuje bezodkladně, nejpozději do 60 dnů.
  Rozhodnutí vydá správní orgán bezodkladně, nejpozději do 60 dnů, případně i později.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Obviněný z přestupku, případně poškozený, pokud se jedná o přestupek proti majetku. Osoba přímo postižená spácháním přestupku není účastníkem řízení.
  Každý účastník řízení si může zvolit zmocněnce. Je-li obviněným z přestupku mladistvý, vyrozumí správní orgán o nařízeném ústním jednání též zákonného zástupce mladistvého a orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí; jim se také rozhodnutí o přestupku oznamuje.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Dostavit se na výzvu či předvolání, které je doručeno do vlastních rukou. Podat nezbytné vysvětlení k prověření oznámení, uplatnit své připomínky a návrhy.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  E-mail: oddeleni.prestupku@mukolin.cz
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Vyhláška Ministerstva vnitra č. 520/2005 Sb. ze dne 16. prosince 2005, o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, v platném znění.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí správního orgánu může podat účastník řízení odvolání a to do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním učiněným prostřednictvím toho, kdo napadené rozhodnutí vydal (v Kolíně - Odbor správních činností a přestupků Městského úřadu v Kolíně). Odvolání musí obsahovat veškeré náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 správního řádu). Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti
  Dle § 62 odst. 1 správního řádu je možné uložit účastníku řízení, ale i svědkovi pořádkovou pokutu až do výše 50 000,- Kč, ztíží-li postup řízení zejména tím, že se bez náležité omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu, ruší i po předchozím napomenutí pořádek při jednání, neuposlechne pokynu úřední osoby. Pořádkovou pokutu lze také uložit tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání. Dle ustanovení § 63 odst. 1 správního řádu může správní orgán toho, kdo nepřístojným chováním ruší pořádek, také vykázat z místa jednání, je-li vykázán účastník řízení, může se jednat v jeho nepřítomnosti. Správní tresty za spáchání přestupku (napomenutí, pokuta), popř. povinnost úhrady nákladů řízení jsou stanoveny dle příslušné právní úpravy.
 21. Nejčastější dotazy
  1. Kde mohu oznámit přestupek?
  Na Policii ČR nebo na městském (obecním) úřadě podle místa, kde došlo ke spáchání přestupku.
  2. Musím být přítomen u přestupkového jednání?
  Ano, po podání souhlasu občan obdrží písemné předvolání. U přestupkového jednání musí být přítomen účastník řízení, svědek události, popř. další osoby (např. zákonný zástupce, tlumočník apod.). 3. Oznámil jsem na Policii ČR, že mě soused urazil na cti, musím ještě dát souhlas se zahájením řízení o přestupku?
  Ano, aby bylo toto oznámení projednáno, musí být dán souhlas se zahájením řízení o přestupku, a to ve lhůtě, kterou určí správní orgán a která není kratší než 30 dnů.
  4. Dozvím se, jak bylo ve věci rozhodnuto?
  Ano, rozhodnutí o přestupku se v tomto případě oznamuje kromě účastníků řízení i osobě přímo postižení spácháním přestupku.
 22. Další informace
  V Kolíně se občané mohou obrátit na:
  Městský úřad Kolín, Odbor správních činností a přestupků, přestupkové oddělení se sídlem: Karlovo nám. 45, Kolín I (bývalý okresní úřad, budova C, přízemí).
  Adresa pro doručování:
  Městský úřad Kolín, Odbor správních činností a přestupků, přestupkové oddělení Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I. 
  Úřední dny pondělí a středa 08:00 - 17:00 hod., úterý a čtvrtek 08:00 - 14:00 hod.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Městský (obecní) úřad dle trvalého bydliště - adresář úřadů.
  Policie ČR, městská (obecní) policie.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Oznámení přestupku proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kolín, Odbor správních činností a přestupků, přestupkové oddělení.
 26. Kontaktní osoba
  adresářz  
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.07.2017
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  23.10.2017
 29. Datum konce platnosti popisu
  Není stanoveno.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace