Odbor výstavby – stavební úřad - Organizační náplň | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Odbor výstavby – stavební úřad - Organizační náplň


zajišťuje v přenesené působnosti výkon státní správy na úsecích - agendách

A. územního řízení a stavebního řádu jako obený stavební úřad a také jako specielní stavební úřad pro stavby místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (ODKAZ STAVEBNÍ AGENDA). Stavební zákon byl novelizován, účinnost novely je od 1.1.2018.  Infprmace o novele a znění zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů je uveřejněna na webu Ministerstva pro místní rozvoj. VIZ INFORMACE O STAVEBNÍM ZÁKONU. Nové informace ke kolaudaci a přidělení čísla popisného (ČP) od 1.1.2018 - VIZ ČP k RD od 1.1.2018.

B. editora registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN)

Uvedené agendy ad A. a B. zajišťuje pouze v části správního obvodu obce s rozšíženou působností - VIZ SPRÁVNÍ OBVOD ODBORU.

Agendy státní památkové péče, vyvlastňování a omezování vlastnických práv, evidence válečných hrobů, vydávání koordinovaného stanoviska a koordinovaného závazného stanoviska (§ 4 odst. 6 stavebního zákona) zajišťuje v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností - https://www.czso.cz/csu/xs/2110_so_orp_kolin.

Na odboru můžete také KONZULTOVAT PŘÍPRAVU STAVEB S ARCHITEKTEM MĚSTA - Konzultace jsou určeny pro občany, stavebníky a projektanty staveb na území města Kolín - VIZ architekt města.