Odbor výstavby – stavební úřad - Tiskopisy, materiály | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zajímavé odkazy

Odbor výstavby – stavební úřad - Tiskopisy, materiály


Místo územního rozhodnutí stavební úřad vydá územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat v případech záměrů, pro které je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

7 Oznameni-zameru (447,8 kB) 7 Oznameni-zameru (381,1 kB)

Podá-li stavebník oznámení záměru podle § 96 a ohlášení stavebního záměru podle § 105 (dále jen "společné oznámení záměru"), vydá stavební úřad společný souhlas, za předpokladu, že jsou splněny požadavky a podmínky § 96 a 105. Ke společnému oznámení záměru stavebník připojí doklady podle § 96 odst. 3 písm. a) až e) a dokumentaci podle povahy záměru uvedenou v § 105 odst. 2 až 6.

Uvedeným společným souhlasem stavební úřad stavbu umístí a povolí.

16 Spolecne-oznameni-zameru (460,3 kB) 16 Spolecne-oznameni-zameru (408,3 kB)

Novela stavebního zákona 2017

15.12.2017: Dne 31. 7. 2017 byl na stránkách Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, které spravuje Ministerstvo vnitra zveřejněn stejnopis částky č. 82, jehož součástí je i zákon č. 225/2017 Sb., kterém se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě (51,3 kB) polatky od 1.1.2018 (99,3 kB) STAVEBNÍ ZÁKON ÚČINNOST OD 1.1.2018 (693,4 kB)

PŘIDĚLENÍ ČÍSLA POPISNÉHO (ČP) ke stavbě rodinného domu, které se od 1.1.2018  nekolaudují.

Po vypuštění § 120 stavebního zákona od 1.1.2018, žádá stavebník o přidělení ČP žádostí přímo u stavebního úřadu, který stavbu povolil na jednotném formuláři, který je v příloze.

Přílohou žádosti o přidělení ČP musí být vždy

  • geometrický plán a

  • prohlášení stavebníka o tom, že stavba byla provedena v souladu s jejím povolením a ověřenou dokumentací/ověřenou projektovou dokumentací.

    Pokud při provádění stavby došlo k odchylkám oproti ověřené projektové dokumentaci, přiloží stavebník místo prohlášení dokumentaci skutečného provedení stavby.

Mezi základní povinnosti stavebníka náleží podle § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona povinnost oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech je stavebník povinen neprodleně oznámit stavebnímu úřadu.

Podle § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona je stavebník povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit.

Stavebník je rovněž povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby (§ 152 odst. 1 stavebního zákona), včetně povinnosti provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, která je základní povinností nejen stavebníka, zhotovitele (stavebního podnikatele), ale též stavbyvedoucího nebo osoby vykonávající stavební dozor (§ 160 a 153 stavebního zákona).

 

14 Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby (71,0 kB) 1_Zadost_o_prideleni_ČP (273,2 kB)

Do formuláře, který je vydán na základě ustanovení § 196 odst. 1 stavebního zákona, doplňte adresu: Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

1 Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-umisteni-stavby (328,0 kB) 2 Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-zmene-vyuziti-uzemi (321,1 kB) 3 Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-zmene-vlivu-uzivani-stavby-na-uzemi (598,4 kB) 4 Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-deleni-nebo-scelovani-pozemku (372,7 kB) 5 Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-ochranem-pasmu (369,6 kB) 6 Zadost-o-vydani-spolecneho-povoleni (570,1 kB) 7 Oznameni-zameru (447,8 kB) 8 Ohlaseni-stavby (385,7 kB) 9 Zadost-o-stavebni-povoleni (245,4 kB) 10 Oznameni-stavebniho-zameru-s-certifikatem-autorizovaneho-inspektora (374,6 kB) 12 Zadost-o-vydani-kolaudacniho-souhlasu (541,9 kB) 13 Zadost-o-povoleni-predcasneho-uzivani-stavby (404,9 kB) 14 Oznameni-zmeny-v-uzivani-stavby (230,3 kB) 15 Ohlaseni-odstraneni (369,5 kB) 16 Spolecne-oznameni-zameru (460,3 kB) 1 Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-umisteni-stavby (405,2 kB) 2 Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-zmene-vyuziti-uzemi (393,9 kB) 3 Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-zmene-vlivu-uzivani-stavby-na-uzemi (381,1 kB) 4 Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-deleni-nebo-scelovani-pozemku (390,8 kB) 5 Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-ochranem-pasmu (374,3 kB) 6 Zadost-o-vydani-spolecneho-povoleni (448,0 kB) 7 Oznameni-zameru (381,1 kB) 8 Ohlaseni-stavby (408,3 kB) 9 Zadost-o-stavebni-povoleni (381,3 kB) 10 Oznameni-stavebniho-zameru-s-certifikatem-autorizovaneho-inspektora (363,4 kB) 12 Zadost-o-vydani-kolaudacniho-souhlasu (378,1 kB) 13 Zadost-o-povoleni-predcasneho-uzivani-stavby (375,4 kB) 14 Oznameni-zmeny-v-uzivani-stavby (369,8 kB) 15 Ohlaseni-odstraneni (364,1 kB) 16 Spolecne-oznameni-zameru (408,3 kB)

Postup při obnově staveb zasažených povodní nebo záplavou

• nezačínat s obnovou stavby bez ohlášení svému stavebnímu úřadu
• pořídit fotodokumentaci stavu stavby
• vyplnit formulář a s fotodokumentací stavu podat na stavební úřad

Pokud se jedná o obnovu stavby, která je v souladu s posledním povoleným a kolaudovaným stavem, pak stavební úřad provede prohlídku na místě a vydá sdělení, že proti obnově nemá námitek.
Bez písemného souhlasu stavebního úřadu není možné započít s obnovou stavby.

V případě poškození objektu nebo sesuvu zeminy kontaktujte stavební úřad, který zajistí prohlídku místa 

formular_ohlaseni_obnova_pohroma (66,5 kB)

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí podle ustanovení § 76 zákona č. 50/1976 Sb.,a § 30 vyhlášky č. 132/1998 Sb., (staveb pravomocně povolených před 1.1.2007)
 

navrh_na_vydani_kolaudacniho_rozhodnuti (63,5 kB)