§ 21 SZ Žádost o územně plánovací informaci | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

§ 21 SZ Žádost o územně plánovací informaci


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Územně plánovací informace
 4. Základní informace k životní situaci

  Stavební úřad poskytuje v rámci své působnosti jako předběžné informace 13) územně plánovací informace o
  a) podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace,
  b) podmínkách vydání územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů,
  c) podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů.
  (2) Žadatel o územně plánovací informaci musí v žádosti uvést konkrétní požadavky na informaci v souvislosti se svým záměrem na změnu v území a konkrétní údaje o svém záměru, zejména účel a technické provedení stavby nebo jiného opatření v území.

  (3) Poskytnutá územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě orgán, který ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána, zejména na základě provedení aktualizace příslušných územně analytických podkladů, schválení zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje a zprávy o uplatňování územního plánu.

  (4) Obsahové náležitosti žádosti o územně plánovací informaci stanoví prováděcí právní předpis.

  - 13) § 139 zákona č. 500/2004 Sb.

 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, případně jejich zplnomocněný zástupce.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podání žádosti s přílohou.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Podáním žádosti o ÚPI.  Žádost o územně plánovací informaci obsahuje
  a) identifikační údaje o žadateli podle § 37 odst. 2 správního řádu,
  b) katastrální území a parcelní čísla pozemků, na kterých žadatel hodlá záměr realizovat,
  c) druh územně plánovací informace, o jaký žadatel žádá (§ 21 odst. 1 stavebního zákona),
  d) údaje o současném využívání pozemků a staveb na nich,
  e) druh, účel a popis požadovaného záměru, jeho základní rozměry a kapacitu, požadavky na připojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

  K žádosti o územně plánovací informaci žadatel připojí celkovou situaci v měřítku katastrální mapy s vyznačením požadovaného záměru a jeho vazeb na okolí (vzdálenosti od hranic pozemku, napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu apod.).

 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, Zámecká 160 Kolín I
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde:
  Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, Zámecká 160 Kolín I
  S kým:
  referenti SÚ
  Kdy:
  v úředních hodinách SÚ: v pondělí a ve středu 8:00–17.00
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Přílohu: celkovou situaci v měřítku katastrální mapy s vyznačením požadovaného záměru a jeho vazeb na okolí (vzdálenosti od hranic pozemku, napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu apod.).
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Nejsou
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty pro vydání územně plánovací informace jsou stanoveny zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 71).
 13. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Nejsou
 14. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  V případě, že žádost nemá předepsané náležitosti, vyzve stavební úřad stavebníka k odstranění nedostatků a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu.
 15. Elektronická služba, kterou lze využít
  Podání lze učinit elektronicky
 16. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 17. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 500/2004 Sb.
  Vyhláška č. 503/2006 Sb.,
  Správní řád
 18. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  -
 19. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  -
 20. Nejčastější dotazy
  Krajský úřad Středočeského kraje – dotazy a odpovědi k novému stavebnímu zákonu
  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR –
 21. Další informace
 22. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Konzultace s odborným referentem stavebního úřadu v úředních dnech (pondělí a středa 8:00–17:00) nebo po telefonické dohodě na tel.č. 321 748 287 a 321 748 231. Na dotazy odpovíme také e-mailem: stavebni.urad@mukolin.cz
 23. Související životní situace a návody, jak je řešit
 24. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad
 25. Kontaktní osoba
  Ing. Stanislav Studnička, stavebni.urad@mukolin.cz, tel.: 321 748 230
 26. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  Březen 2013
 27. Popis byl naposledy aktualizován
  7/2013
 28. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 29. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Krajský úřad Středočeského kraje–
1_§ 21 zadost o uzemne planovaci informaci SU KOLÍN (89,6 kB)