Obnova nemovité kulturní památky, která dále nebude posuzována v režimu stavebního zákona | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zajímavé odkazy

Obnova nemovité kulturní památky, která dále nebude posuzována v režimu stavebního zákona


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Obnova (údržba, oprava, rekonstrukce, restaurování, modernizace budovy při nezměněné funkci, nástavba anebo přístavba) nemovité kulturní památky (i její části), která dále nebude posuzována v režimu stavebního zákona
 4. Základní informace k životní situaci
  Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko orgánu památkové péče. Jinou úpravou se rozumí modernizace budovy při nezměněné funkci.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Vlastník kulturní památky.
  Jiná osoba jen na základě plné moci k zastupování vlastníka.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Obecně nejsou stanoveny žádné.
  U věcí, které jsou v podílovém spoluvlastnictví, je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila nadpoloviční většina vlastníků (počítáno podle jejich spoluvlastnických podílů na společné věci).
  U úprav společných částí domu, v němž jsou vymezeny bytové a nebytové jednotky, je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila většina vlastníků jednotek, jak to předpokládá § 11 odst. 5 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Písemnou žádostí.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, Zámecká 160 Kolín I
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde:
  Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, Zámecká 160 Kolín I
  S kým:
  referenti SÚ
  Kdy:
  v úředních hodinách SÚ: v pondělí a ve středu 8:00–17.00
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Základní obsah a přílohy podání
  a)  název a umístění kulturní památky včetně rejstříkového čísla Ústředního seznamu,
  b)  popis současného stavu kulturní památky s uvedením závad,
  c)  předpokládaný rozsah obnovy,
  d)  investora obnovy (organizace nebo občan),
  e)  předpokládané celkové náklady a termín provedení obnovy,
  f)  předpokládaný přínos obnovy pro další využití kulturní památky.
  PŘÍLOHY PODÁNÍ
  a)  doklad o vlastnictví kulturní památky (například výpis z katastru nemovitostí),
  b) (projektová) dokumentace, nebo dokumentace
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko orgánu památkové péče. Jinou úpravou se rozumí modernizace budovy při nezměněné funkci.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty jsou stanoveny ve správním řádu a v zákoně o státní památkové péči.
  Lhůty pro vydání rozhodnutí se řídí § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Národní památkový ústav jako odborná organizace státní památkové péče (§ 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči), nemá postavení účastníka řízení, vypracovává písemné vyjádření, které je podkladem pro vydání závazného stanoviska. 
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Z ustanovení § 14 odst. 7) zákona č. 20/1987 Sb., vyplývá povinnost vlastníka v průběhu zpracování projektové dokumentace její projednání s Národním památkovým ústavem (kontakt viz odkaz na Adresář dotčených orgánů)
  citace zákona:
  odst. 7: Přípravnou a projektovou dokumentaci obnovy nemovité kulturní památky nebo stavby, změny stavby, terénních úprav, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravy dřevin nebo udržovacích prací na nemovitosti podle odstavce 2 vlastník kulturní památky nebo projektant projedná v průběhu zpracování s odbornou organizací státní památkové péče z hlediska splnění podmínek závazného stanoviska podle odstavců 1. Při projednávání poskytuje odborná organizace státní památkové péče potřebné podklady, informace a odbornou pomoc. Ke každému dokončenému stupni dokumentace zpracuje odborná organizace státní památkové péče písemné vyjádření jako podklad pro závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
  Odst. 1: Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen "obnova"), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
  Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
  Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikovaná pod č. 73/2000 Sb.m.s.
  Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), publikovaná pod č. 99/2000 Sb.m.s.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Písemné odvolání, které se podává u správního úřadu, který ve věci rozhodl; o odvolání rozhoduje krajský úřad.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Za provedení obnovy kulturní památky bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo za nedodržení podmínek určených v tomto závazném stanovisku je možné uložit fyzické osobě, fyzické osobě oprávněné k podnikání  nebo právnické osobě  pokutu až do výše 2 000.000 Kč.
 21. Nejčastější dotazy
  viz příručka vlastníka kulturní památky
  • Je třeba k ohlášení podle stavebního zákona rozhodnutí nebo závazné stanovisko podle § 149 správního řádu?
  K ohlášení stavebnímu úřadu se přikládá závazné stanovisko podle § 149 správního řádu (viz Postup popsaný pro situaci Obnova nemovité kulturní památky, která bude dále posuzována v režimu stavebního zákona).
 22. Další informace
  Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko orgánu památkové péče. Jinou úpravou se rozumí modernizace budovy při nezměněné funkci.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Konzultace s odborným referentem památkové péče stavebního úřadu v úředních dnech (pondělí a středa 8:00 – 17:00) anebo po telefonické dohodě na tel.č. 321 748 287 a 321 748 231. Na dotazy odpovíme také e-mailem: stavebni.urad@mukolin.cz
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  a) přemístění nemovité kulturní památky (její součásti, příslušenství)
  b) trvalé přemístění movité kulturní památky z veřejně přístupného místa
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, oddělení památkové péče
 26. Kontaktní osoba
  Jana Pešíková, jana.pesikova@mukolin.cz, tel: 321 748 233, vedoucí oddělení památkové péče
  Hana Petrusová, hana.petrusova@mukolin.cz, tel.: 321 748 362, referent památkové péče
  Ing. Stanislav Studnička, stavebni.urad@mukolin.cz, tel.: 321 748 230, vedoucí odboru výstavby
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  Březen 2011
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  Březen 2011
 29. Datum konce platnosti popisu
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
zadost_o_vydani_zavazneho_stanoviska_k_obnove_kulturni_pamatky (63 kB)